پایگاه اجتماعی

باورها،پنداشته ها،هنجارها،رسوم ومیزان آگاهی افراد و گروه ها متفاوت است.در تعریف دیگری هم آمده است که ارزش و اعتباری که گروه یا جامعه برای نقش اجتماعی واقتصادی قائل است.(همان:126).
وضعیتی است که یک شخص ، یا یک گروه در یک نظام اجتماعی در برابر دیگران می یابد.«پایگاه را پایه هایی است چون آموزش، ثروت، درآمد، خانوار و…».(ساروخانی؛1370 :58)
تعریف عملیاتی:متغیر پایگاه اجتماعی و اقتصادی از مفهوم و محتوای چند نظریه انتخاب شده است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نقش این متغیر در گرایش جوانان به سمت بزهکاری پرداخته اند که این نظریات عبارتند از: نظریه فرهنگ طبقه پایین میلر، کوهن و ناکامی منزلتی و نظریه فرصتهای مشروع افتراقی کلوارد و الین. پایگاه اجتماعی پاسخگویان در این تحقیق از ترکیب اطلاعات شغل والدین، تحصیلات والدین، درآمد خانواده، و… سنجیده می شود.در پرسشنامه طراحی شده گویه های 5-6تا1-6 براس سنجش نقش پایگاه اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته شده است.
– رسانه های جمعی
تعریف مفهومی :شکل های ارتباط،مانند روزنامه ها،مجلات،رادیو یا تلویزیون که به منظور رساندن پیام به پیام گیرندگان انبوه طرح ریزی شده اند.(شایان مهر؛1377 :280)
تعریف عملیاتی:متغییر مذکور براساس نظریه استحکام کاتز و لازار سفلد و نظریه کاشت گربنرتدوین شده و با میزان ساعاتی که افراد روزانه برای تماشای برنامه های شبکه های داخلی، ماهواره واینترنت می پردازند مورد سنجش قرار می گیرد و در پرسشنامه طراحی شده گویه های 14-3 تا 14-2 به این متغیر تعلق دارد.
– گروه های همسالان
تعریف مفهومی:یک گروه دوستی مرکب از افرادی که دارای سن و پایگاه اجتماعی مشابهی هستند.(همان:460)
تعریف عملیاتی:در این تحقیق متغیر گروه های همسالان ازنظریه شناختی-اجتماعی بندورا ، همنشینی افتراقی سادرلند، نظریه تقلید تارد و نظریه تقویت افتراقی اکرز اخذ و شاخص سازی شده است. برای سنجش این متغییر از شاخص هایی مثل دوستان ناباب،گرایش به مشابهت به دوستان،یادگیری هنجارها و ارزش های انحرافی توسط دوستان،کسب شادی و لذت جویی،نقش تشویق دوستان و…استفاده میشود. برای این متغیر مجموعأ 13 گویه طراحی شده است.گویه هایی نظیر: «معاشرت با گروه همسالان و دوستان برای من بسیار اهمیت دارد»، «گاهی برای حفظ دوستانم مجبور می شوم که از الگوهای رفتاری آنها پیروی کنم»، «خوردن مشروب در جمع دوستانه عادی است واشکالی ندارد»
-تعریف نهادهای کنترل اجتماعی و نظارتی
تعریف مفهومی:مکانیسم هایی که جامعه برای وا داشتن اعضایش به سازگاری و جلوگیری از نا سازگاری به کار می برد.(همان:442)
تعریف عملیاتی:انتخاب این متغیر بر اساس مفاهیم نظریه کنترل می باشد که برای سنجش و اندازه گیری آن از 8 گویه استفاده می شود. گویه هایی نظیر:«درست نیست که بدون پرداخت پول وارد مکانی شویم که نیاز به تهیه بلیط دارد.» یا «پیروی از قوانین ومقررات مهم است وبایدآن را رعایت کرد» مورد استفاده قرار می گیرد.تدوین گویه های این متغیرنیز بر اساس تحقیقات پیشین (جینکز، 1977؛ بامکر، 2004؛ ریچارد، 2005؛ آناستازیا، 2007) است.
– دسترسی به مشروبات الکلی
تعریف مفهومی: در تعریف دسترسی آمده است: چیزی که دست به آن برسد و دست یافتن به آن آسان باشد.دسترسی:قدرت، توانایی، توانگری و قدرت دست یافتن به چیزی(عمید؛1369 :645) این مبحث به دستیابی یا پیدا کردن راحت و آسان مشروبات الکلی بخصوص در شهرهای مرزی اشاره دارد و از آنجائیکه این دسترسی در شهرهای مرزی مثل بندر عباس راحتر است بر اساس نظریه کنترل(رسمی و غیر رسمی) بعنوان یک متغییر مستقل و تأثیرگذار مورد استفاده قرار میگیرد.
تعریف عملیاتی:برای سنجش این متغیراز پرسشنامه ی بازار مواد مخدر محمدی و همکاران،(1392) استفاده شده است.که اعتبار آن در سنجش محمدی و همکاران 83% به دست آمده است. برای تدوین گویه ها نیز از شاخص های بازار مواد مخدر استفاده شده است و 7 سؤال (گویه های 7-4 تا 1-4) در پرسشنامه ی مربوط به پژوهش حاضر به این متغیر مربوط میباشد.گویه هایی مانند: «می توان مشروبات الکلی را با قیمت خیلی ارزان خریداری کرد»، «مشروبات الکلی در منطقه به وفور یافت می شود.»، «نیروی انتظامی و پلیس اجازه دسترسی آسان به مشروبات را نمیدهند» و… .
6-3- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
در این پژوهش نرم افزار رایانه ای آمار در علوم اجتماعی(spss)مورد استفاده قرار می گیرد که اطلاعات گردآوری شده ابتدا کد گذاری شده و سپس داده ها ویرایش و اصلاح شده و در ادامه با بهره گرفتن از آمار توصیفی داده ها را طبقه بندی کرده و سپس برای سنجش فرضیات از آمار استنباطی استفاده می گردد.
7-3-پایایی و اعتبار اندازه گیری با آزمون الفای کرونباخ:
قضیه اعتبار به این مسأله راجع است که آیا داده های گردآوری شده تصویر راستینی از پدیده های مورد بررسی بدست می دهد یا نه.آیا این داده ها آن چنان که ادعا می شود، واقعأ شواهدی دال بر قضیه مورد بررسی اند؟(ثلاثی؛1376: 24).
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه مورد نظر را واقعأ اندازهبگیرد و نه صفت دیگری را.(ساروخانی؛1380: 138).یک وسیله معتبر آن است که دارای ویژگی تکرار پذیری یا بازیافت پذیری باشد؛یعنی بتوان آن را در موارد مختلف بکار برد و در همه امور نتایج یکسانی بدست آورد.اگر روش های اندازه گیری فاقد اعتبار و روایی کافی باشد، اجرای پژوهش های تجربی بی معنی خواهد بود.(هومن؛1366:139)
ضریب آلفا
ی کرونباخ بعنوان یکی از ضرایب پایایی یا قابلیت اعتماد شناخته می شود.این ضریب از عمومی ترین ضرایبی است که توسط پژوهشگران علوم اجتماعی برای سنجش پایایی ابزارهای مختلف جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار میگیرد.(ببی؛1385 :282)
در این تحقیق جهت احتساب روایی مقیاس ها از آلفای کرونباخ استفاده شده است.در جدول زیر آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیرهای تحقیق در دو مرحله پیش آزمون و مرحله نهایی نمایش داده می شود.
جدول1-3. ضرایب آلفای کرونباخ
متغیرها
پرسشنامه مقدماتی
پرسشنامه نهایی
تعداد پاسخگویان
تعدادگویه ها
ضریب روایی
تعداد پاسخگویان
تعدادگویه ها
ضریب روایی
گرایش به مصرف مشروبات الکلی
30
19
0.85
400
19
0.87
عوامل خانوادگی
30
10
0.77
400
10
0.80
استفاده از رسانه های جمعی
30
12
0.57
400
14
0.61
ضعف نهادهای کنترلی و نظارتی
30
7
0.73
400
8
0.73
در دسترس بودن مشروبات الکلی
30
4
0.49
400
7
0.61
پایگاه اجتماعی
30
3
0.74
400
5
0.72
ارتباط با گروه همسالان
30
11
0.72
400
11
0.71
همانطور که از جدول فوق مشخص می باشد ضریب پایایی برای هریک از مفاهیم د حد بالا و قابل قبولی میباشد.و این موضوع نشان دهنده همبستگی درونی بین متغیرها برای سنجش مفاهیم مورد نظر می باشد.و بدین ترتیب می توان گفت که تحقیق ما از قابلیت اعتماد و پایایی لازم برخوردار است.
10-3. روش های تجزیه و تحلیل:
در پژوهش حاضر نرم افزار رایانه ای کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی(spss) مورد استفاده قرار میگیرد که اطلاعات گردآوری شده ابتدا گردآوری شده سپس در نرم افزار مذکور تعریف و در ادامه با استفاده ازآمار توصیفی داده ها طبقه بندی می شود که فراوانی و درصد فراوانی و دیگر اطلاعات مربوط به داده ها و متغیرهای تحقیق را به ما می دهد .در ادامه با بهره گرفتن از آمار استنباطی(آزمونهای t مستقل، آنوا، همبستگی پیرسون و رگرسیون وتحلیل واریانس) به سنجش فرضیات و تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها پرداخته می شود.
فصل چهارم
نتــایـــج و یــافتـــه ها
فصل چهارم
نتــایـــج و یــافتـــه ها

4-1- مقدمه
پردازش داده‌ها دردوسطح انجام‌گرفته که عبارتنداز: توصیف داده ها وتحلیل و تبیین آنها، درمرحله توصیف داده‌ها، تنها متغیرهای زمینه‌ای واصلی تحقیق توصیف می‌شوند وتصویری ازوضع موجود ارائه می‌گردد. درقسمت تحلیل داده‌ها که از آمار استنباطی به منظور بررسی روابط بین متغیرها، تفاوت موجود در بین گروه‌های مورد مطالعه ویا تبیین متغیر وابسته از طریق متغیرهای مستقل استفاده می‌شود، یافته‌ها و نتایج درقالب تحلیل‌های دومتغیره، چند متغیره انجام و سرانجام جمع بندی ازفرضیه های تحقیق پرداخته می‌شود.
4-2- توصیف داده ها
4-2-1- متغیرهای اجتماعی
– توزیع سنی
شاخص های آماری مربوط به توزیع سنی در جدول و نمودار ذیل بیان شده است.
جدول 4-1- شاخص های مربوط به توزیع سنی
شرح
میزان
میانگین
26.41
میانه
26
مد
30
انحراف استاندارد
4.57
کمترین
18
بیشترین
35
نمودار4-1- توزیع سنی نمونه آماری
جدول و نمودار فوق نشان می دهد که میانگین سنی نمونه آماری 26.41 سال بوده است. نیمی از نمونه آماری مورد مطالعه 26 ساله و کمتر بوده اند. بیشترین فراوانی مربوط به سن 30 سال است. کمترین سن 18 و بیشترین سن 35 سال بوده است.
 جدول ونمودارزیرتوزیع فراوانی نمونه آماری براساس گروه های سنی را نشان می دهد.
جدول 4-2- توزیع فراوانی نمونه آماری براساس متغیر سن
گروه های سنی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
18-25 سال
189
47.3
47.3
26 تا 30 سال
131
32.8
80
31 سال و بالاتر
80
20
100
کل نمونه
400
100
نمودار 4-2- توزیع فراوانی نمونه آماری براساس متغیر سن
 
داده های جدول و نمودار فوق نشان می دهد 47.3 درصد نمونه آماری 18 تا 25 سال، 32.8 درصد 26 تا 30 سال و 20 درصد بالای 30 سال سن داشتند.
– وضعیت تاهل
جدول و نمودار ذیل توزیع فراوانی مربوط به متغیر وضعیت تاهل را نشان داده است.
جدول4-3- توزیع فراوانی بر اساس متغیر وضعیت تاهل
تاهل
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مجرد
252
63
63
متاهل
148
37
100
کل نمونه
400
100
نمودار4-3- توزیع فراوانی بر اساس متغیر وضعیت تاهل
داده های جدول و نمودار فوق نشان می دهد که 63 درصد از کل نمونه آماری را مجردان و 37 درصد را متاهلان تشکیل می دادند.

– میزان تحصیلات
جدول و نمودار ذیل نمایی از توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات نمونه آماری است.
جدول 4-4- توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس سطح تحصیلات
سطح تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
ابتدایی
9
2.3
2.3
راهنمایی
25
6.3
8.5
دیپلم
200
50
58.5
فوق دیپلم و بالاتر
166
41.5
100
جمع
400
100
نمودار 4-4- توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس سطح تحصیلات
بر اساس داده های جدول و نمودار فوق 2.3 در نمونه آماری دارای تحصیلات ابتدایی، 6.3 درصد راهنمایی، 50 درصد دیپلم و 41.5 درصد دارای تحصیلات عالی بوده اند.

– گروه بندی شغلی پاسخگویان
جدول و نمودار ذیل نمایی از توزیع فراوانی مربوط به گروه بندی شغلی نمونه آماری است.
جدول 4-5- توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس گروه بندی شغلی
گروه های شغلی
فراوانی
درصد معتبر
درصد تجمعی معتبر
مشاغل گروه 1
59
17.7
17.7
مشاغل گروه 2
22
6.6
24.3
مشاغل گروه 3
110
33
57.4
مشاغل گروه 4
142
42.6
100
سایر مشاغل
60


بی پاسخ
7


مجموع
400
100

نمودار 4-5- توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس گروه بندی شغلی
مشاغل گروه 1(مانند:مهندس، پزشک،تاجر، مدرس، وکیل، مدیرکل، بازرس و…) مشاغلی با سطح درآمدی و منزلت اجتماعی بسیار بالا است که 17.7 درصد نمونه آماری در این گروه شغلی قرار دارند.مشاغل گروه 2(مانند:تکنیسین، معلم بازنشسته، کتابفروش، سرکارگر،مقاطعه کار) مشاغلی با سطح درآمدی و منزلت اجتماعی بالا است که 6.6 درصد نمونه آماری در این گروه شغلی قرار دارند. مشاغل گروه 3(مانند:مکانیک، درجه دار، تراشکار، کارمند دارای تحصیلات کارشناسی و…)، مشاغلی با سطح درآمدی و منزلت اجتماعی متوسط است که 33 درصد نمونه آماری در این گروه شغلی قرار دارند.مشاغل گروه 4(مانند:راننده، ماشین نویس، بنا، کفاش، کارگر، عمله و…) مشاغلی با سطح درآمدی و منزلت اجتماعی پایین است که 42.6 درصد نمونه آماری در این گروه شغلی قرار دارند. بنابراین اکثر نمونه آماری در سطوح شغلی پایین قرار دارند.
– گروه بندی درآمدی پاسخگویان
جدول و نمودار ذیل نمایی از توزیع فراوانی مربوط به گروه بندی درآمدی نمونه آماری است.
جدول 4-6- توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس گروه بندی درآمدی
گروه های درآمدی (تومان)
فراوانی
درصد معتبر
درصد تجمعی معتبر
کمتر از یک میلیون
147
41.1
41.1
1000001 تا 1500000
78
21.8
62.8
15000001 تا 2000000
72
20.1
83
بیشتر از دو میلیون
61
17
100
سایر
40


بی پاسخ
2


مجموع
400
100

نمودار 4-6- توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس گروه بندی درآمدی
داده های جدول و نمودار فوق نشان می دهد که 41.1 درصد از کسانی که پاسخ معتبر به گروه بندی درآمدی داده اند دارای درآمد کمتر از یک میلیون تومان بوده اند. 21.8 درصد تا 1500000 تومان درآمد داشتند. 20.1 درصد تا دو میلیون و 17 درصد بیش تر از دو میلیون در ماه درآمد داشته اند.
– تعداد اعضای خانواده
شاخص های آماری مربوط به تعداد اعضای خانواده در جدول و نمودار ذیل بیان شده است.
جدول 4-7- شاخص های مربوط به تعداد اعضای خانواده
شرح
میزان
تعداد پاسخگویان
263

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *