پایان نامه کسب مزیت رقابتی و اهداف استراتژیک

فرآیند رو در رو باید زمانی مورد استفاده قرار بگیرد که دانش به سطوح بالاتر انتقال یابد و از دیدگاه اجتماعی و ساختاری آنها را متقاعد کند.
فرآیند مجازی در شرکتها به دنبال انتقال دانش ضمنی است که غنا کمتری دارد و بازخور ناهماهنگ نیز ارائه می کند.
Widget not in any sidebars

فرآیند رو در رو در شرکتها به دنبال انتقال دانش ضمنی است که دارای غنا بیشتری است و بازخور هماهنگ نیز ارائه می کند.
زمانی که فرآیندهای مجازی توسعه می یابد، افراد موانع انتقال دانش محسوب می شوند.
زمانی که فرآیند رو در رو توسعه می یابد، انواع پیچیده تر تعاملات جزء موانع انتقال دانش محسوب می شوند.
زمانی که فرآیند مجازی به طور متناسب برای کسب نتایج توسعه می یابد، موانع بکارگیری دانش کلی تر و شخصی تر می شود.در ادامه طبقه بندی فرآیند دانش از دیدگاه این تحقیق ارائه شده است:
ابعاد دانش
موانع حاکم
نگرش ارتباطی
نتایج دانش
شکل شماره 2-10) طبقه بندی دانش از دیدگاه اسپرانگ و بودوکا (2011)
بعد از تحلیل داده ها اینگونه نتیجه گرفته شد که برای افزایش بکارگیری و اثربخشی دانش و انتقال آن باید به طبقه بندی فرآیند دانش توجه شود. آنها باید متناسب با استراتژی های شرکت در سازمان باشند.
2-18-2) تحقیقات داخلی:
موسی خانی و همکاران (موسی خانی و همکاران، 1387) مقاله ای را در سال 1387 با این عنوان ارائه کردند: ارائه مدلی برای سنجش میزان آمادگی سازمان ها در زمینه ی مدیریت دانش. از دیدگاه این محققان امروزه بسیاری از مدیران نقش اساسی را در کسب مزیت رقابتی و دنبال کردن اهداف استراتژیک سازمان درک کرده اند و مدیریت دانش به صورت یک الزام رقابتی در سازمان ها در آمده است. با وجود این اگر زیر ساخت های مناسب و پیش نیازهای لازم برای استفاده از چنین فرآیندی فراهم نباشد، حاصلی جز انزجار منابع انسانی و اتلاف منابع مالی در پی نخواهد داشت. بنابراین ضروری است که سازمان ها قبل از هر اقدامی از آمادگی سازمان خود در ارتباط با استقرار آن اطمینان حاصل نمایند. مدل فرضی آمادگی سازمان برای مدیریت دانش در این تحقیق در ادامه ارائه شده است:
شکل شماره 2-11) مدل موسی خانی و همکاران1387
فرضیه ها:
فرهنگ سازمانی با آمادگی سازمان برای مدیریت دانش رابطه مثبت دارد.
ساختار سازمانی با آمادگی سازمان برای مدیریت دانش رابطه مثبت دارد.
زیر ساختار فناوری اطلاعات با آمادگی سازمان برای مدیریت دانش رابطه مثبت دارد.
توانایی منابع انسانی با آمادگی سازمان برای مدیریت دانش رابطه مثبت دارد.
مدیریت تغییر با آمادگی سازمان برای مدیریت دانش رابطه مثبت دارد.