پایان نامه همبستگی پیرسون و دانشجویان دختر


Widget not in any sidebars

چنانکه در هسیتوگرام شماره (4-14) مشاهده می شود میانگین اعتماد سیاسی 53/2 یعنی تعداد 53 واحد بیشتر از گزینه «کم» را شامل می شود که دارای 10/1 واحد انحراف معیار می باشد. گزینه های 1 تا 5 در نمودار هیستوگرام به ترتیب گزینه های «خیلی کم» تا «خیلی زیاد» را نشان می دهد.
4-1-8 میزان رضایت اقتصادی
نمودار شماره (4-15) توزیع فراوانی میزان رضایت اقتصادی دانشجویان مورد مطالعه (n=363)
میزان رضایت اقتصادی به عنوان متغیر پیش بین تحقیق حاضر به شمار می رود. چنانکه در نمودار شماره (4-15) ملاحظه می شود؛ گزینه «کم» با فراوانی 54% ، بیشترین میزان رضایت اقتصادی را به خود اختصاص داده است.

نمودار شماره (4-16) منحنی هیستوگرام میزان رضایت اقتصادی دانشجویان مورد مطالعه (n=363)
چنانکه در هسیتوگرام شماره (4-16) مشاهده می شود میانگین رضایت اقتصادی 01/2 یعنی گزینه «کم» را شامل می شود که دارای 74/0 واحد انحراف معیار می باشد. گزینه های 1 تا 5 در نمودار هیستوگرام به ترتیب گزینه های «خیلی کم» تا «خیلی زیاد» را نشان می دهد.
4-2. آزمون فرضیه ها
در این قسمت به آزمون فرضیه های تحقیق حاضر می پردازیم. داده های این فرضیه ها از نمونه 363 نفری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز به دست آمده است. تحقیق حاضر با هشت فرضیه اصلی و سه یافته فرعی که به عنوان «یافته های جانبی» می باشد با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، آزمونt و آنالیز واریانس مورد آزمون قرار گرفته اند.
4-2-1. فرضیه اول : “بین میزان رضایت اقتصادی دانشجویان با میزان رضایت سیاسی آنان رابطه معنادار وجود دارد”.
جدول شماره (4-1) ارتباط بین میزان رضایت اقتصادی دانشجویان با میزان رضایت سیاسی آنان با استفاده ازآزمون ضریب همبستگی پیرسون (n=363)
مقدار ضریب همبستگی
سطح معنی داری
تعداد
620/0
000/0
363
با توجه به تحلیل انجام گرفته و نتایج به دست آمده بین میزان رضایت اقتصادی دانشجویان و میزان رضایت سیاسی آنان، رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی با افزایش میزان رضایت اقتصادی دانشجویان، میزان رضایت سیاسی آنان نیز افزایش پیدا می کند. شدت این رابطه با توجه به مقدار ضریب همبستگی (620/0) در حد «زیاد» می باشد. در رابطه با آزمون فرضیه نیز با توجه به اینکه سطح معناداری، عددی کوچکتر از 0001/0 هست، بنابراین فرضیه تحقیق تایید شده و فرضیه صفر رد می شود.
4-2-2. فرضیه دوم : ” بین میزان رضایت سیاسی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد”.
جدول شماره (4-2) میانگین میزان رضایت سیاسی دانشجویان به تفکیک جنس آنان
جنس
میزان رضایت سیاسی
تعداد نمونه