پایان نامه نرم افزار کامپیوتری و میزان درآمد ماهیانه

فرضیه پنجم: ” بین صرف درآمدهای ملی برای خدمات عمومی با میزان رضایت سیاسی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد”. برای آزمون این فرضیه از همبستگی پیرسون استفاده گردید.
Widget not in any sidebars

فرضیه ششم: ” بین نوع عملکرد رفاهی دولت با میزان رضایت سیاسی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد “. برای آزمون این فرضیه از همبستگی پیرسون استفاده گردید.
فرضیه هفتم: ” بین نحوه رفتار دولت در مقابل منافع اقتصادی گروههای اجتماعی با میزان اعتماد سیاسی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد”. برای آزمون این فرضیه از همبستگی پیرسون استفاده گردید.
فرضیه هشتم: ” بین میزان توزیع مناسب فرصت های اقتصادی با میزان اعتماد سیاسی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد “. برای آزمون این فرضیه از همبستگی پیرسون استفاده گردید.
سوالات تحقیق که حاوی سه سوال اساسی درباره میزان رضایت اقتصادی، میزان رضایت سیاسی و میزان اعتماد به نظام سیاسی کشور می باشد؛ با استفاده های از آمارهای توصیفی چون میانگین، انحراف معیار مورد توصیف قرار خواهد گرفت.
پس از اتمام مرحله جمع آوری داده ها واطلاعات لازم، کلیه پرسشنامه ها مورد بازبینی قرار گرفته و پرسشنامه های ناقص کنار گذاشته شد و سپس برای پرسشنامه ها دفترچهِ کد تنظیم و بر اساس سطوح اندازه گیری متغیرها و گویه ها، داده های خام کدگذاری و استخراج شدند و کدهای مربوطه وارد نرم افزار کامپیوتری SPSS شدند و بعدا مرحله ویرایش و تعریف متغیرها، تغییر و تبدیلهای لازم برای شاخص سازی و آزمون فرضیه ها برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
فصل چهارم
تـجـزیـه و تحـلـیـل داده ها
این فصل شامل دو قسمت می باشد. در قسمت اول یعنی ” توصیف داده ها”، متغیرهای پژوهش با استفاده از نمودارهای میله ای و مستطیلی (هیستوگرام) و شاخصهای آماری مرکزی و پراکندگی توصیف می شوند. سپس در قسمت دوم یعنی “آزمون فرضیه ها”، فرضیه های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی، آزمون t و تحلیل واریانس آزمون شده و بدین ترتیب رابطه بین میزان رضایت سیاسی همچنین اعتماد سیاسی به عنوان متغیرهای ملاک با سایر متغیرها به عنوان متغیرهای پیش بین بررسی می شود.
4-1. توصیف داده ها
در این قسمت به توصیف نمودارهای مربوط به متغیرهای پیش بین تحقیق (جنسیت، سن، رشته تحصیلی، وضعیت شغلی و میزان درآمد ماهیانه) و متغیر ملاک تحقیق (میزان رضایت سیاسی) می پردازیم.
4-1-1. جنسیت
نمودار شماره (4-1) : توزیع فراوانی دانشجویان مورد مطالعه برحسب جنسیت (n=363)
چنانکه در نمودار شماره (4-1) مشاهده می شود؛ تعداد 134 نفر یعنی حدود 37% از پاسخگویان دختر و تعداد 229 نفر یعنی حدود 63% دانشجوی پسر بودندکه جمعا 363 نفر می باشند.
نمودار شماره (4-2) : توزیع فراوانی میزان رضایت سیاسی دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت (n=363)
در نمودار میله ای شماره (4-2)؛ میزان رضایت سیاسی به تفکیک جنسیت دانشجویان بر حسب تعداد و درصد به نمایش درآمده است. بنابر داده‌های فوق، میزان رضایت سیاسی دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر بود. یعنی سه گزینه متوسط (15%)، زیاد (27%) و خیلی زیاد (7%) حدود50 % از کل میزان رضایت سیاسی مثبت دانشجویان پسر را تشکیل داده است؛ در حالی که این میزان برای دختران حدود 20% بود.
4-1-2. سن
نمودار شماره (4-3): منحنی هیستوگرام توزیع فراوانی دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک سن (n=363)
چنانکه در نمودار شماره (4-3) مشاهده می شود، میانگین سن 82/34 شرکت کنندگان بود که 143/9 انحراف معیار داشت. همچنین نما در این منحنی 38 سال سن بود؛ منحنی دارای 554/4 کشیدگی بالاتر از منحنی نرمال و 238/1- چولگی به سمت راست می باشد.
نمودار شماره (4-4) : توزیع فراوانی میزان رضایت سیاسی دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک سن (n=363)
برای اینکه تصویر منظم و منسجمی از نمودار سن در رابطه با میزان رضایت سیاسی ارایه شود؛ دامنه سنی دانشجویان در پنج مقوله سنی دسته بندی گردید. چنانکه در نمودار میله ای شماره (4-4) مشاهده می شود؛ میزان رضایت سیاسی بر حسب سن دانشجویان بر حسب تعداد و درصد به نمایش درآمده است. میزان رضایت سیاسی مثبت دانشجویان دارای سن 38-31 سال بیش از هر گروه سنی دیگر بود؛ زیرا سه گزینه متوسط (12%)، زیاد (12%) و خیلی زیاد (6/2%) در کل حدود 5/26% از رضایت سیاسی مثبت را در این رده سنی تشکیل داده است.
4-1-3. رشته تحصیلی
نمودار شماره (4-5) : نمودار هیستوگرام توزیع فراوانی دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک رشته های تحصیلی (n=363)