پایان نامه موانع و محدودیت و تحلیل عاملی


Widget not in any sidebars

4-3-1 : بررسی نرمال بودن توزیع نمرات مولفه‌های پرسشنامه های پژوهش
برای بررسی عادی یا نرمال بودن توزیع داده‌ها، از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده می شود تا از نرمال بودن داده‌ها اطمینان حاصل گردد. هنگام بررسی نرمال بودن داده‌ها ما فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع داده‌ها نرمال است را در سطح خطای 5 درصد تست می‌کنیم. بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر یا مساوی 0.05 بدست آید، در این صورت دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر اینکه داده نرمال است، وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر توزیع داده‌ها نرمال خواهد بود. برای آزمون نرمالیته فرض‌های آماری به صورت زیر تنظیم می‌شود:
H0 : توزیع داده‌های مربوط به هر یک از متغیرها نرمال است.
H1 : توزیع داده‌های مربوط به هر یک از متغیرها نرمال نیست.
4-3-2: آزمون کولموگروف اسمیرنف
جدول 4-8: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف
متغیر آماره آزمون سطح معنی داری
موانع و محدودیت های اقتصادی توسعه والیبال 724/1 105/0
موانع و محدودیت های مدیریتی و اجرایی توسعه والیبال 552/1 116/0
موانع و محدودیت های انسانی و محیطی توسعه والیبال 067/1 205/0
موانع و محدودیت های نگرش و حمایتی مسئولین توسعه والیبال 899/1 101/0
موانع و محدودیت های امکاناتی و تجهیزاتی توسعه والیبال 036/1 101/0
جدول 4-8 یافته های حاصل از آزمون کالموگروف اسمیرنف را نشان می دهد، این آزمون نشان می دهد که آیا داده های آماری از توزیع نرمال برخودارند یا خیر؟ همانطور در جدول مشاهده می گردد در تمامی سطح معنی داری بیش از 05/0 است که فرض عدم طبیعی بودن توزیع دادها رد می شود. بنابراین داده ها از توزیع نرمال برخودار هستند.
4-3-3: آزمون بارتلت و معیار کایزر، میجر، الکین
جهت اطمینان از اعتبار دادهها از معیار کایزر، میجر، الکین(KMO) و آزمون بارتلت استفاده میکنیم. Kmo، کافی بودن نمونه ها را بررسی می کند و بین 0 تا 1 می باشد . داده های بالای 7/0 برای تحلیل عاملی مناسب می باشد. از 5/0 تا 7/0 مناسب و کمتر از 5/0 نامناسب می باشد. آزمون بارتلت باید نشان دهد که متغیر با هم رابطه دارند. اگر متغیرها با هم رابطه نداشته باشند، نتایج تحلیل عاملی قابل اعتماد نبوده و باید در سوالات و گویه ها تجدید نظر شود.
جدول 4-9 : نتایج آزمون بارتلت و معیار کایزر، میجر، الکین(KMO and Bartlett’s Test)
904/0 شاخص KMO
608/9282 مقدار تقریبی کای دو آزمون
بارتلت
2211 درجات آزادی
001/0 سطح معنی داری
در جدول 4-9 ، معیار کایزر، میجر، الکین(KMO ) برای کافی بودن نمونه ها با KMO برابر 90/0، نشان می دهد که مقدار نمونه برای این تحقیق، برای تحلیل مناسب می باشد. همچنین عدد آزمون بارتلت برابر با 608/9282 که در سطح 001/0 معنی دار می باشد و بیانگر ارتباط بین متغیر ها در این تحقیق می باشد.