پایان نامه موانع و محدودیت و آذربایجان غربی

عدم جایگاه مناسب ورزش والیبال در بین خانواده ها و نگرش منفی والدین به این ورزش 2.32 13
Widget not in any sidebars

عدم علاقه مندی مردم استان به ورزش والیبال و پیشینیه ضعیف این رشته 2.08 14
448/810 کای دو محاسبه شده فریدمن
سطح معنی داری 001/0
با توجه به جدول 4-12، میزان میانگین عامل پنجم 03/2 می باشد و در بین چهارده متغیر موانع و محدودیت های اقتصادی ، متغیر عدم حمایت کافی از بازیکنان و نداشتن امنیت شغلی آنان با میانگین83/3 مهمترین مانع توسعه می باشد.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری تحقیق

5-1 مقدمه
در این فصل به خلاصه تحقیق، بحث و نتیجهگیری و در نهایت پیشنهادات تحقیق پرداخته خواهد شد. در ابتدا خلاصه تحقیق شامل طرح تحقیق، روش، چگونگی تجزیه و تحلیل دادهها و اهم یافتهها ارائه میشود. در قسمت بعدی این فصل به بحث و نتیجهگیری پرداخته میشود که در آن نتایج تحقیق با دیگر تحقیقات مشابه در داخل و خارج از کشور مورد مقایسه قرار خواهد گرفت. در انتهای فصل پیشنهادات تحقیق ارائه خواهد شد. این بخش شامل پیشنهادات برخاسته از تحقیق و پیشنهادات برای تحقیقات آینده میباشد.
5-2 خلاصه تحقیق
این تحقیق با عنوان بررسی موانع و محدودیت های توسعه والیبال در استان آذربایجان غربی در سال 92 انجام شد. هدف این تحقیق بررسی موانع و محدودیت های توسعه والیبال در استان آذربایجان غربی در پنج بعد‌ بود.
با توجه به اهداف تعیین شده، این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بود و به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل331 نفر از بازیکنان، مربیان وکارشناسان والیبال استان آذربایجان غربی است. ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته است. پس از جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. در این تحقیق از آمار توصیفی جهت ارائه و سازمان دادن دادههای جمعآوری شده به صورت فراوانی، میانگین، درصد‌ها و محاسبه پراکندگی‌های مرکزی در قالب رسم جداول و نمودارها استفاده شد و از آمار استنباطی جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق با استفاده از برنامه‌های آماری Spss و آزمون تی تک متغیره و آزمون فریدمن استفاده شده است.
نتایج به دست آمده از این تحقیق به شرح زیر میباشد:
بر اساس یافتههای تحقیق از مجموع 331 آزمودنی 233 نفر مرد و 98 نفر زن بودهاند که به ترتیب 4/70و 6/29 درصد گروه را تشکیل میدهند. یافتههای تحقیق نشان داد که 2/65 درصد جامعه آماری در گروه سنی 30-20 سال، 3/21 درصد در گروه سنی 40-31 سال، 1/8 درصد در گروه سنی 50-41 سال و 4/5درصد بین 50 سال به بالا قرار دارند.
نتایج این پژوهش نشان داد 6/29 درصد پاسخگویان دارای مدارک دیپلم بوده و 6/13 درصد مدرک فوق دیپلم، 1/44 درصد مدرک کارشناسی دارند، 8/11 درصد مدرک کارشناسی ارشد و 9/0درصد دارای مدرک دکتری بودند. 7/47 درصد دارای رشته تحصیلی مرتبط با تربیت بدنی و 3/52 درصد غیر مرتبط با تربیت بدنی است.
سایر یافتههای تحقیق به شرح زیر است:
سوال اول: موانع و محدودیتهای امکاناتی و تجهیزاتی توسعه والیبال در استان آذربایجان غربی کدامند؟
با توجه به یافته های تحقیق متغیرهای عدم وجود آکادمی والیبال جهت برنامه ریزی و توسعه ورزش والیبال استان، عدم توجه به احداث اماکن ورزشی در محیط های روستایی و حومه استان، عدم وجود امکانات تکمیلی مانند بدنسازی، سونا و غیره در سالن های والیبال و عدم امکان استفاده از فضاهای مدارس جهت توسعه والیبال دربین شهروندان به عنوان مهمترین موانع شناخته شدند.
سوال دوم: موانع و محدودیتهای مدیریتی و اجرایی توسعه والیبال در استان آذربایجان غربی کدامند؟
با توجه به یافته های تحقیق، متغیرهای عدم توجه به مدارس و معلمین ورزش به عنوان مهمترین زیربنای توسعه ورزش والیبال، عدم وجود برنامه مدون استعدادیابی در والیبال استان و حومه، عدم انتصاب مدیران و مسئولین بر اساس نظام شایسته سالاری به عنوان مهمترین موانع شناخته شدند.
سوال سوم: موانع و محدودیتهای نگرشی و حمایتی مسئولین توسعه والیبال در استان آذربایجان غربی کدامند؟