پایان نامه منطقه‌ی گردشگری دربند هرزه‌ورز و منطقه‌ی قره‌دره روستای ترکایش

3-1-توان‌های محیطی…………………………………………………………………………………………………………24
Widget not in any sidebars

3-1-1-موقعیت و مشخصات شهرستان هریس…………………………………………………………………………24
3-1-2-توپوگرافی منطقه……………………………………………………………………………………………………..27
3-1-3-شیب…………………………………………………………………………………………………………………….29
3-1-4 جهات جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………..30
3-1-5- فرم زمین……………………………………………………………………………………………………………..32
3-1-6-اقلیم…………………………………………………………………………………………………………………….34
3-1-7-کلاس فرسایش خاک……………………………………………………………………………………………….38
3-1-8-کاربری اراضی………………………………………………………………………………………………………..40
3-1-9-کوه‌های شهرستان……………………………………………………………………………………………………42
3-1-10-پوشش گیاهی………………………………………………………………………………………………………43
3-1-11-حیات جانوری…………………………………………………………………………………………………….43
3-1-12-رودخانه‌ها…………………………………………………………………………………………………………..44
3-2-جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، مذهبی و فرهنگی شهرستان……………………………………………………….45
3-2-1-جاذبه‌های طبیعی…………………………………………………………………………………………………….45
3-2-1-1-منطقه گردشگری ساپلاغ……………………………………………………………………………………….45
3-2-1-2-محور گردشگری هریس- مشگین شهر…………………………………………………………………….46
3-2-1-3-منطقه‌ی گردشگری دربند هرزه‌ورز………………………………………………………………………….48
3-2-1-4-منطقه‌ی قره‌دره روستای ترکایش…………………………………………………………………………….49
3-2-1-5-منطقه‌ی شیرلان…………………………………………………………………………………………………..49
3-2-1-6-روستای چمن‌زمین………………………………………………………………………………………………50
3-2-1-7-آبشارهای هریس…………………………………………………………………………………………………51
3-2-1-8-چشمه‌های شهرستان…………………………………………………………………………………………….54
3-2-2-جاذبه‌های تاریخی…………………………………………………………………………………………………..55
3-2-2-1 قلعه‌ها……………………………………………………………………………………………………………….55
3-2-2-2-تپه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………58