پایان نامه معنی دار بودن و تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه

** : نمایانگر معنی دار بودن در سطح احتمال یک درصد * : نمایانگر معنی دار بودن در سطح احتمال 5 درصد ns: نمایانگرعدم معنی دار بودن
نتایج مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن نشان داد، از نظر میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا بین سطوح مختلف اسانس برگ آنغوزه با شاهد اختلاف معنی داری وجود داشت به طوریکه بیشترین میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا (75/12 عدد) مربوط به تیمارهای 400 و 500 میکرولیتر بر میلی لیتر اسانس برگ آنغوزه و کمترین میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا (25/1 عدد) مربوط به تیمار شاهد (عدم مصرف اسانس برگ آنغوزه) بود (نمودار4- 3).

نمودار4-3- تاثیر سطوح مختلف اسانس برگ آنغوزه بر میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا
4-2-2 – اسانس بذر آنغوزه


 • نتایج حاصله از جدول تجزیه واریانس اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1% از نظر تاثیر اسانس بذر آنغوزه بر میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا را نشان داد (جدول 4-4).
  جدول4-4- نتایج تجزیه واریانس و میانگین مربعات مربوط به اثر سطوح مختلف اسانس بذر آنغوزه بر میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا
  منابع تغییر درجه آزادی میانگین مربعات
  تعداد تلفات
  تکرار 3 ns 819/0
  اسانس بذر آنغوزه 5 **741/79
  خطا 15 452/3
  درصد ضریب تغییرات (%CV) 13/19
  ** : نمایانگر معنی دار بودن در سطح احتمال یک درصد * : نمایانگر معنی دار بودن در سطح احتمال 5 درصد ns: نمایانگرعدم معنی دار بودن
  نتایج مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن نشان داد، از نظر میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا بین سطوح مختلف اسانس بذر آنغوزه با شاهد اختلاف معنی داری وجود داشت به طوریکه بیشترین میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا (5/13 عدد) مربوط به تیمار 500 میکرولیتر بر میلی لیتر اسانس بذر آنغوزه و کمترین میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا (5/1 عدد) مربوط به تیمار شاهد (عدم مصرف اسانس بذر آنغوزه) بود (نمودار4- 4).

    پایان نامه درباره نرم افزار و جغرافیایی

  نمودار4-4- تاثیر سطوح مختلف اسانس بذر آنغوزه بر میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا
  4-3- نتایج حاصل از اثرات گیاه دافنه
  4-3-1 – اسانس برگ دافنه
  بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1% از نظر تاثیر اسانس برگ دافنه بر میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا مشاهده شد(جدول‌4-5).
  جدول4-5- نتایج تجزیه واریانس و میانگین مربعات مربوط به اثر سطوح مختلف اسانس برگ دافنه بر میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا
  منابع تغییر درجه آزادی میانگین مربعات
  تعداد تلفات

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.