پایان نامه عوامل موثر بر مدیریت دانش و آموزش عالی علمی کاربردی


Widget not in any sidebars

وضعیت فرآیندهای دانش جهت استقرار مدیریت دانش چگونه است؟
جامعه آماری تحقیق 270 نفر از مدیران، سرپرستان دارای مدرک دیپلم به بالا در شرکت نفت تهران است.
عنوان پایان نامه ابطحی (1388) در ارتباط با « بررسی عوامل موثر بر مدیریت دانش در موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی جهاد کشاورزی» است. این تحقیق با هدف یافتن عوامل سازمانی موثر در مدیریت دانش انجام شده است. با توجه به بررسی پیشینه علمی حوزه مدیریت دانش عواملی که به نظر میرسید در یک سازمان میتوانند بر مدیریت دانش موثر باشند تعیین شد و در موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی مورد آزمون قرار گرفت .جامعه آماری این تحقیق شامل حدود 65 نفر از کارشناسان و مدیرانشاغل در موسسه است که با روش سرشماری از طریقپرسشنامه ی ساخته شده توسط محقق مورد آزمون قرار گرفتند .روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر موقعیت توصیفی ، از نوع پیمایشی است و با استفاده از تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون آزمون های آماری انجام گرفته است .
نتایج آزمون مشخص کرد که عوامل پنج گانه دانش آشکار و ضمنی در دسترس ، فرهنگ به اشتراک گذاشتن دانش، زیر ساخت های فناوری ارتباطات و اطلاعات ،آموزش کارکنان و ساختار رسمی سازمان به ترتیب با ضرایب همبستگی 733/0 ، 665/0 ، 666/0، 645/0 و 747/0 در فرآیند مدیریت دانش سازمانی تاثیر دارند .با توجه به رگرسیون همزمان مشخص شد که از بین عوامل پنج گانه ی موثر بر مدیریت دانش ، دو عامل دارا بودن دانش آشکار وضمنی و فرهنگ به اشتراک گذاشتن دانش ،پیش بینی کننده ی مدیریت دانش سازمانی در موسسه هستند .
فرضیه های تحقیق:
بین میزان به کارگیری دانش ضمنی و آشکار موسسه و مدیریت دانش رابطه معنی داری وجود دارد.
بین فرهنگ به اشتراک گذاشتن دانش با مدیریت دانش در موسسه رابطه معنی داری وجود دارد.
بین وجود زیرساخت های تکنولوژیکی اطلاعاتی در موسسه و دسترسی کارکنان به آن با مدیریت دانش رابطه معنی داری وجود دارد.
بین آموزش کارکنان موسسه و مدیریت دانش رابطه معنی داری وجود دارد.
بین ساختار رسمی موسسه با مدیریت دانش ارتباط معنی داری دارد.
مدیریت دانش
سطح دسترسی به اطلاعات
انتقال تجربیات از طریق آموزش
طراحی های سیستم IT
آموزش رسمی
فرهنگ به اشتراک گذاشتن دانش
دانش ضمنی و آشکار
جذب دانش ضمنی
جریان روابط رسمی
شکل شماره 2-13) مدل مفهومی ابطحی (1388)
فصل سوم: