پایان نامه عملکرد کنترل و تعریف معیار

پرواضح است که در شکل 4-3، جدا از عملکرد کنترل کننده، المان‌های کنترل‌پذیر میکروشبکه شامل الکترولایزر (ES) و پیل سوختی (FC) نیز با تحلیلی که قبلا گفته شد می‌توانند در بهبود رفتار نوسانی میکروشبکه سهم داشته باشند.
4-3)نحوه طراحی والگوریتم حل مسئله به روش PSO
مراحل مختلف الگوریتم ارائه شده برای تعیین ضرایب بهینه کنترل کننده PI بصورت زیر می باشد:
Widget not in any sidebars

گام 1- حدود بالا و پایین ضرایب کنترل کننده را مشخص کنید. ذرات جمعیت، سرعت، Pbest و Gbest را مقداردهی اولیه کنید.
گام2- برای هر ذره K ازجمعیت ( K شامل : و )، برنامه شبیه‌سازی که همان مدل فرکانسی میکروشبکه پیشنهاد شده در نرم‌افزار Simpower MATLAB است شبیه‌سازی می‌شود.
گام3- مقدار ارزیابی هر عضو جمعیت را با استفاده از تابع f در (3-13) محاسبه کنید. یعنی مقادیر انحراف فرکانسی میکروشبکه بازای هر RUN به عنوان مقدار ارزیابی ذره در حافظه ذره ذخیره می‌شود.
گام4- مقدار ارزیابی هر عضو را با مقدار Pbest آن مقایسه کنید. بهترین مقدار ارزیابی بین Pbest ها بعنوان Gbest شناخته می‌شود.
گام5- مقدار سرعت هر ذره از رابطه (3-10) بروزرسانی می‌شود. که مقدار از روی رابطه
(3-12) بدست می‌آید.
گام6- اگر باشد در آن صورت: و اگر باشد در آن صورت: قراردهید.
پارامتر ، دقت یا برازش و اینکه کدام نواحی بین موقعیت حاضر و موقعیت هدف باید جستجو شود را نشان می‌دهد. اگر خیلی بزرگ باشد، ذرات ممکن است قبل از رسیدن به یک پاسخ خوب پرواز کنند و اگر خیلی کوچک باشد ذرات PSO ممکن است به اندازه‌ی کافی برای رسیدن به جواب خوب جستجو را انجام ندهند.
گام7- موقعیت اعضای k طبق رابطه (4-10) بروز می‌شود.

(4-10)

که و ، بترتیب حدود بالا و پایین را نشان می‌دهد.
گام8- اگر تعداد تکرارها به مقدار بیشینه خود رسید به گام 9 بروید، در غیر اینصورت به گام 2 برگردید.
قابل توجه است که، قسمت تعریف معیار برای پایان برنامه بستگی به سلیقه و تجربه برنامه نویس دارد؛ می‌توان از تعداد تکرار برای خاتمه حلقه استفاده کرد و یا دقت معین پارامتر خاصی (مثلا ) می‌تواند معیاری برای پایان برنامه باشد.
گام 9- مقدار Gbest اخیر، به عنوان پارامتر کنترلی بهینه می‌باشد.
4-4) پیاده سازی الگوریتم PSO برای تعیین ضرایب کنترل کننده PI اعمال شده
حدود بالا و پایین هر 2 پارامترکنترل کننده در جدول (4-5) آورده شده است.