پایان نامه طراحی سیستم کنترل و توابع انتقال

ب) همچنین کنترل کننده فازی برای سناریوهای افزایش یا کاهش بار و تولید استفاده
Widget not in any sidebars

می شود و همه نتایج بر مقاوم بودن کنترل کننده فازی صحه دارند.
پ) اثر سیستم الکترولایزر در مواقع اغتشاش توانی بررسی شد و نشان داده شد الکترولایزر اثر مثبتی در مواقع نامتوازنی بار دارد. بخاطر اینکه مقادیر ثابت زمانی TESبرای الکترولایزر قابل تنظیم و وابسته به مقدار فرکانس نوسانات میکروشبکه است. و حوزه تغییرات آن بین بازه
[1 , 60] می‌باشد. بطوریکه برای نوسانات فرکانس بالا نیاز است تا سیستم الکترولایزر سریعتر واکنش نشان داده و توان اضافی را برای تولید سوخت هیدروژن مصرف کند، لذا TES باید مقادیر کوچکتر اختیار کند. همچنین برای نوسانات فرکانس پایین نیاز نیست سیستم الکترولایزر سریعتر واکنش نشان دهد لذا در این مواقع، TES می‌تواند مقادیر بزرگتر اختیار کند.
بحث در خصوص کنترل فرکانس میکروشبکه هنوز تمام نشده است و می توان با اندکی دقت نظر و تلاش در مطالعات آتی، به دستاوردهای نوینی رسید. لذا موارد زیر به عنوان پیشنهادات آورده شده است:
1- توابع انتقال معرفی شده برای عناصر میکروشبکه مورد بررسی در این پایان نامه را
می توان به صورت توابع انتقال با مرتبه بالاتری ارائه نمود که طبعاً نتایج جامع‌تر و دقیق‌تری را در پی خواهد داشت.
2- استفاده از کنترل کننده های دیگر مانند تناسبی ـ انتگرالی ـ دیفرانسیلی که با اضافه شدن بهره دیفرانسیلی، مشروط به آنکه سرعت تغییرات توان مصرفی کم باشد، سیستم کنترلی دارای سرعت بالاتری نسبت به کنترل کننده های دیگر خواهد داشت .
3- به دست آوردن مدل های حالت برای هر یک از عناصر موجود در ساختار میکروشبکه و طراحی سیستم کنترلی مناسب تر به روش های جایابی قطب یا استفاده از تخمین‌گر حالت .
4- اینورتر به عنوان یک رابطه الکترونیک ـ قدرتی، کنترل فرکانس را از طریق کنترل زاویه آتش اینورترانجام می‌دهد. در این خصوص آقای کوروش سیگارچی در مقاله (39) به بیان این روش کنترلی پرداخته است البته میکروشبکه معرفی شده توسط این مولف دارای تعداد عناصر اندکی است و می توان عناصر موجود در ساختار میکروشبکه در این پایان نامه را به آن افزود.
5- مدل های دینامیکی ارائه شده در این پایان نامه، شامل مدل های ساده ای است که با مطالعه بیشتر این مدل ها و در نظر گیری دینامیک پیچیده تر برای هر یک از عناصر می توان به نتایج دقیق تری دست یافت.
فهرست مراجع و مآخذ
[1] R.H.Lasseter,”Micro Grids”, proc. IEEE Power Engineering Society Winter Meeting. No.1, Vol.1, pp.305-308, Jan., 2002.
[2] R.H.Lasseter,”Micro Grids”, proc. IEEE Power Engineering Society Winter Meeting. No.1, Vol.1, pp.304-305, Jan., 2002.
[3] Z. Zhang,”Modeling, Analysis and Control of a PEM Fuel Cell Based Micro Grid”, university western Ontario, London Ontario Canada, June 2007.
[4] F.A.Farret and M.G.Simoes,”integration of alternative sources of energy”,. No.2, Vol.1, pp.305-308, Jan., 2006.
[5] J.T.Purk rushpan, A.G.Stefanopoulou, and H.Peng,”Control of Fuel Cell Breathing”, IEEE control system magazine, . No.2, Vol.2, pp.30-46, April 2004.
[6] J.sun and I.V.kolmanovsly,” Load Governor for Fuel Cell oxygen starvation protection: A robust nonlinear reference governor approach”, IEEE trans.control system technology, No.6,Vol.13, pp.911-920, nov.2005
[7] P.C.Buddingh, V.scaini, and L.F.casey, “utilizing waste hydrogen for energy recovery using fuel cells and associated technologies”, IEEE trans.industry applications, No.1, Vol.42, pp.186-194, Feb. 2006.
[8] P.E.M.Almedia and M.G.Simoes, “neural optimal control of pem fuel cells with parametric CMAS networks”, IEEE Trans.industry applications, No.1, Vol.41, pp.237-245, Feb. 2005.
[9] C.Jeraputa and P.N.Enjeti,” development of a robust anti-islanding algorithm for utility interconnection of distributed fuel cell powered-generation”, IEEE Trans.power electronics, No.5, Vol.19, pp.1163-1170, Sept. 2004.