پایان نامه شناسایی پهنه‌های مناسب طبیت‌نگری و گردشگری ورزشی

انتخاب صحیح مناطق در جهت ایجاد بازارهای جدید مستعد، نیاز به شناسایی دقیق توانها و ظرفیتهای منطقه و اولویت‌بندی آنها دارد. بدین منظور بعد از بررسی و مطالعه نقشههای رقومی شهرستان، توان اکوتوریستی منطقه شناسایی گردید. فعالیتهای طبیعتگردی که برای این شهرستان طبق نقشههای رقومی در فصل سوم شناسایی شد بدین قرار است: طبیعت‌نگری، اسکی، ستاره‌نگری، کوهنوردی و دامنه‌نوردی. شناسایی مناطق مناسب برای توسعه فعالیتهای توریستی مهمترین موضوعات برای برنامهریزی و بازاریابی توریست است. از این رو در این فصل پهنههای مناسب این فعالیتها شناسایی و بررسی میشود.
Widget not in any sidebars

4-1-یافته‌های تحقیق
شکل زمین و ارتفاع آن در نوع فعالیت اکوتوریستی مؤثر است( چشم انداز، دسترسی و…). براساس شاخص‌های تعریف شده در جدول، نقشه مناطق مناسب کوهنوردی ، دامنهنوردی، ورزشهای زمستانی ، طبیعتگردی و ستاره‌نگری تهیه شده است.
جدول(4-1): شاخصهای مورد استفاده برای ترکیب لایههای اطلاعاتی در هر یک از فعالیتهای توریستی
نوع فعالیت توریستی شاخص
کوهنوردی شیب بالاتر از 20 % – ارتفاع بالاتر از 1800متر
دامنه‌نوردی شیب 20 % تا 70% – ارتفاع 1800 تا 2500 متر –
همه نوع کاربری اراضی غیر از صخره‌ای
ورزش‌های زمستانی شیب 20% تا 70% – ارتفاع بالای 2300 متر –
جهت از 180 تا 360 درجه
طبیعت‌گردی دما بالای صفر درجه – شیب 2% تا 50% – ارتفاع 1200 تا 2100 متر – همه نوع کاربری غیر از شهری و صنعتی – در هر نوع اقلیمی
ستاره‌نگری ارتفاع کمتر از 2100 متر – فاصلهKm 6 از مرکز شهر – رطوبت کمتر از 38% – غبار کمتر از 40%
4-1-1-کوهنوردی
یکی از عوامل تأثیرگذار در فعالیتهای اکوتوریستی کوهنوردی، شیب زمین است. شیب کم زمین باعث میشود که دامنهها کمتر شسته شوند و به فرسایش مقاومتر باشند. این خود باعث بوجود آمدن خاک مناسب با عمق زیاد و در نتیجه مناظر زیبای طبیعی با پوشش مناسب میگردد. از طرفی دیگر، شیب کم از جنبه‌ی برخی فعالیتهای اکوتوریستی از قبیل کوهنوردی و ورزشهای زمستانی به صورت منفی عمل میکند. با توجه به کوهستانی بودن شهرستان و وجود قلههای زیاد، کوهنوردی از رونق خوبی برخوردار است. کوهنوردی از نوع گردشگری ورزشی است و هدف گردشگران در این گردشگری، ورزش و مسابقات ورزشی است.

نقشه(4-1): نقشه پهنههای مناسب کوهنوردی در شهرستان هریس
4-1-2-پهنههای مناسب دامنه‌نوردی
دامنهنوردی از نظر ارتفاعی باید به گونهای باشد که دسترسی برای تمام افرادی که تمایل به دیدن و گشت و گذار در چنین مکانهایی را دارند فراهم شود. براساس شاخصهای جدول(4-1) مناطق مناسب دامنه‌نوردی پهنهبندی شده است. نقشه (4-2) مناطق مناسب دامنه‌نوردی و مشاهده چشماندازهای طبیعی را نشان می‌دهد.

نقشه(4-2): نقشه پهنههای مناسب دامنه نوردی در شهرستان
4-1-3-پهنههای مناسب ورزشهای زمستانی (اسکی و برف‌نوردی)
مطابق شاخصهای معرفی شده در جدول (4-1) مناطق مناسب این فعالیتها به صورت پهنههایی در شمال‌غربی و شرق شهرستان هریس به دلیل برفگیر بودن و شیب مناسب این کوهها برای این ورزش مناسب است.

نقشه(4-3): نقشه پهنههای مناسب ورزشهای زمستانی(اسکی و برف‌نوردی) در شهرستان
4-1-4-شناسایی پهنه‌های مناسب طبیت‌نگری
براساس شاخصهای مشخص شده در جدول (4-1) طبیعتگردی مناطقی را شامل میشود که پوشش گیاهی خوب و چشماندازهای زیبا، رودخانه و آب را داشته باشد.