پایان نامه سیستم های فازی و سیستم واحد

شکل 3-2) تابع تعلق مربوط به کلمه “کم”
محور افقی سرعت اتومبیل و محور عمودی مقدار تابع تعلق “کم”
یک سیستم فازی از مجموعه ای از قواعد اگر ـ آنگاه فازی ساخته می‌شود. با ذکر دو مثال زیر جمله بیان شده، تشریح می شود.
Widget not in any sidebars

مثال 3-1: فرض کنید می خواهیم کنترل کننده ای طراحی کنیم که سرعت اتومبیل را به طور خودکار کنترل کند. بطور کلی دو راه حل برای طراحی چنین کنترل کننده ای وجود دارد، یک راه حل استفاده از کنترل کننده‌های متعارف نظیر PID بوده و راه حل دوم، شبیه‌سازی رفتار رانندگان است، بدین معنی که قواعدی که راننده در حین حرکت استفاده می‌کند را به کنترل‌کننده خودکار تبدیل نماییم. ما راه حل دوم را در نظر می‌گیریم. در صحبت‌های عامیانه راننده‌ها در شرایط طبیعی از سه قاعده زیر در حین رانندگی استفاده
می کنند:
(3-2) اگر سرعت پایین است، آنگاه نیروی بیشتری به پدال گاز وارد کنید.
(3-3) اگر سرعت متوسط است، آنگاه نیروی متعادلی به پدال گاز وارد کنید.
(3-4) اگر سرعت بالا است، آنگاه نیروی کمتری به پدال گاز وارد کنید.
کلمات «پایین»، «بیشتر»، «متوسط»، «متعادل»، «بالا» و «کمتر» به وسیله توابع تعلقی مشابه شکلهای (3-1) و (3-2) مشخص می شوند. البته لازم به ذکر است که در شرایط واقعی، تعداد قواعد بیشتری نیاز خواهد بود، با این حال ما می‌توانیم یک سیستم فازی را بر اساس این قواعد بسازیم. از آنجا که سیستم فازی بهعنوان کنترل کننده استفاده شده، آنرا کنترل کننده فازی نیز می نامند.
مثال 3-2: در این مثال، قواعد دستورالعمل های کنترلی هستند. بدین معنی که آنچه را که یک راننده در شرایط طبیعی انجام می‌دهد، نشان می‌دهند. نوع دیگر دانش بشری توصیف‌هایی راجع به خود سیستم می باشد. فرض کنید شخصی در حال باد کردن یک بادکنک است، او می خواهد بداند چه مقدار باد بادکنک را قبل از اینکه بهترکد اضافه کند، بنابراین رابطه بین چند متغیر کلیدی بسیار مفید خواهد بود. در مورد بادکنک سه متغیر کلیدی وجود داد: هوای داخل بادکنک، میزان بزرگی و کوچکی و سفتی و نرمی سطح بادکنک. رابطه بین این متغیرها را
میتوان به وسیله قواعد فازی زیر بیان نمود:
(3-5) اگر مقدار هوا کم باشد و آنرا اندکی افزایش دهیم، آنگاه کشش سطح بادکنک اندکی افزایش مییابد.
(3-6) اگر مقدار هوا کم باشد و آنرا خیلی افزایش دهیم، آنگاه کشش سطح بادکنک خیلی افزایش مییابد.
(3-7) اگر مقدار هوا زیاد باشد و آنرا اندکی افزایش دهیم، آنگاه کشش سطح بادکنک متعادل افزایش مییابد.
(3-8) اگر مقدار هوا زیاد باشد و آنرا خیلی افزایش دهیم، آنگاه کشش سطح بادکنک بسیار زیاد افزایش مییابد.

که کلمات «کم»، «اندکی»، «زیاد» و …. به وسیله توابع تعلقی مشابه شکل های (3-1) و (3-2) مشخص می شوند. با ترکیب این قواعد در یک سیستم فازی ما یک مدل برای بادکنک بدست می آوریم.
بطور خلاصه، نقطه روی ساخت یک سیستم فازی بهدستآوردن مجموعه ای از قواعد اگر ـ آنگاه فازی از دانش افراد خبره یا دانش حوزه مورد بررسی می باشد. مرحله بعدی، ترکیب این قواعد در یک سیستم واحد است. سیستم های فازی مختلف از اصول و روشهای متفاوتی برای ترکیب این قواعد استفاده می کنند. سه نوع سیستمهای فازی معمولاً استفاده می شود.
1) سیستم های فازی خالص
2) سیستم های فازی تاکاگی ـ سوگنو-کانگ (TSK)
3) سیستم های با فازی ساز و غیر فازی ساز