پایان نامه رشته های تحصیلی و درآمد ماهیانه


Widget not in any sidebars

در نمودار شماره (4-5) تعداد 12 رشته تحصیلی وجود دارد. چنانکه ملاحظه می شود؛ بیشترین درصد پاسخگویان را دانشجویان به ترتیب رشته های علوم اجتماعی (33%) و مدیریت (24%) تشکیل داده است که جمعا 57% درصد را به خود اختصاص داده اند. در مقابل، کمترین فراوانی مربوط به رشته های حسابداری (1%) و ادبیات (7/1%) بود.
نمودار شماره (4-6) : توزیع فراوانی میزان رضایت سیاسی دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک رشته های تحصیلی (n=363)
چنانکه در نمودار میله ای شماره (4-6) مشاهده می شود؛ میزان رضایت سیاسی بر حسب رشته تحصیلی دانشجویان بر حسب تعداد و درصد به نمایش درآمده است. میزان رضایت سیاسی مثبت دانشجویان دارای رشته تحصیلی علوم اجتماعی بیش از سایر رشته‌های تحصیلی دیگر بود؛ چرا که فراوانی گزینه های متوسط، زیاد و و خیلی زیاد به ترتیب 29%، 4/34% و 50% بود.
4-1-4. وضعیت شغلی
نمودار شماره (4-7) توزیع فراوانی دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وضعیت شغلی (n=363)
چنانکه در نمودار شماره (4-7) ملاحظه می شود؛ دانشجویان از لحاظ وضعیت شغلی در دو مقوله شاغل و بیکار دسته بندی شده اند. دانشجویان شاغل حدود 92% و دانشجویان غیرشاغل یا بیکار حدود 8% پاسخگویان را تشکیل داده‌اند.
نمودار شماره (4-8) توزیع فراوانی میزان رضایت سیاسی دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وضعیت شغلی (n=363)
چنانکه در نمودار میله ای شماره (4-8) مشاهده می شود؛ میزان رضایت سیاسی بر حسب وضعیت شغلی دانشجویان بر حسب تعداد و درصد به نمایش درآمده است. میزان رضایت سیاسی مثبت دانشجویان شاغل بیش از دانشجویان بیکار بود؛ زیرا درصد دانشجویان شاغل در سه گزینه متوسط (25%)، زیاد (33%) و خیلی زیاد (7%) جمعا 65% از کل نظرات را تشکیل داده است؛ در حالی همین نسبت برای دانشجویان بیکار حدود 50% از نظرات آنان بود که حدود 4% از کل نظرات را تشکیل می داد.
4-1-5. متوسط درآمد ماهیانه
نمودار شماره (4-9) توزیع فراوانی دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک درآمد ماهانه (n=363)
چنانکه در هسیتوگرام شماره (4-9) مشاهده می شود میانگین درآمد 1580 هزار تومان و انحراف معیار 823 هزار تومان می باشد. منحنی هسیتوگرام نیز دارای 188/1 کشیدگی بالاتر از منحنی نرمال و 419/0 چولگی به سمت چپ می باشد. همچنین فاصله درآمدی 2300-1400 هزار تومان تعداد 148 نفر از دانشجویان یعنی بیش از 39% را تشکیل می دهد. نمادر این منحنی 2 میلیون تومان می باشد.
نمودار شماره (4-10) توزیع فراوانی میزان رضایت سیاسی دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک متوسط درآمد ماهیانه (n=363)
برای اینکه تصویر منظم و منسجمی از نمودار متوسط درآمد ماهیانه در رابطه با میزان رضایت سیاسی ارایه شود؛ دامنه درآمدی دانشجویان در پنج مقوله درآمدی (طبق رنگ ستونها) دسته بندی گردید. چنانکه در نمودار میله ای شماره (4-10) مشاهده می شود؛ میزان رضایت سیاسی بر حسب متوسط درآمد ماهیانه دانشجویان بر حسب تعداد و درصد به نمایش درآمده است. میزان رضایت سیاسی مثبت دانشجویان دارای درآمد ماهیانه (2300-1400 هزار تومان) بیش از سایر دانشجویان بود؛ زیرا درصد دانشجویان مذکور در سه گزینه متوسط(5/12%)، زیاد (6/17%) و خیلی زیاد (3%) جمعا 33% از کل نظرات را شامل می شد. در مقابل، دانشجویان دارای درآمد ماهیانه (1400-500 هزار تومان) بیش از سایر دانشجویان، میزان رضایت سیاسی منفی دارند؛ زیرا درصد آنها در گزینه خیلی کم (6/5%) و کم (7/10%) جمعا 16% از کل نظرات را شامل شده است.
4-1-6. میزان رضایت سیاسی
نمودار شماره (4-11) توزیع فراوانی میزان رضایت سیاسی دانشجویان مورد مطالعه (n=363)
میزان رضایت سیاسی، متغیر ملاک تحقیق حاضر به شمار می رود. چنانکه در نمودار شماره (4-11) ملاحظه می شود؛ گزینه «زیاد» با فراوانی 34% ، بیشترین میزان رضایت سیاسی را به خود اختصاص داده است.

نمودار شماره (4-12) نمودار هیستوگرام میزان رضایت سیاسی دانشجویان مورد مطالعه (n=363)
چنانکه در هسیتوگرام شماره (4-12) مشاهده می شود میانگین رضایت سیاسی 08/3 یعنی تعداد 8 واحد بیشتر از گزینه «متوسط» را شامل می شود که دارای 11/1 واحد انحراف معیار می باشد. گزینه های 1 تا 5 در نمودار هیستوگرام به ترتیب گزینه های «خیلی کم» تا «خیلی زیاد» را نشان می دهد.
4-1-7. میزان اعتماد سیاسی
نمودار شماره (4-13) توزیع فراوانی میزان اعتماد سیاسی دانشجویان مورد مطالعه (n=363)
میزان اعتماد سیاسی، متغیر ملاک دوم تحقیق حاضر به شمار می رود. چنانکه در نمودار شماره (4-13) ملاحظه می شود؛ گزینه «متوسط» با فراوانی 33% ، بیشترین میزان اعتماد سیاسی را به خود اختصاص داده است.
نمودار شماره (4-14) منحنی هیستوگرام میزان اعتماد سیاسی دانشجویان مورد مطالعه (n=363)

Share this post

Post navigation

You might be interested in...