پایان نامه رشته روانشناسی درباره : بازداری رفتاری

اسلید و دیویی (1995) از مفاهیم موجود کمال گرایی انتقاد کردند و عنوان نمودند که این مفاهیم نمی توانند تبیین کننده خوبی در مورد نقش پیامدهای رفتاری کمال گرایانه باشند و برپایه تفاوت های کارکردی ، بین کمال گرایی مثبت و منفی تمایز قائل شدند .
تا بدین جا اکثر توصیف کننده کمال گرایی ، آن را دارای دو بعد اساسی مثبت و منفی می دانستند و در واقع برای صفت کمال گرایی دو طیف یا دو قطب انتهایی در نظر گرفته اند . اما دو نظریه اساسی و مهمتر در باب کمال گرایی ، آنرا کاملا سازه ای منفی می دانند که بر حسب تفاوت هایی ، دارای ابعاد چندگانه است که در زیر به آنها پرداخته میشود .
در تضاد با نظرات پیشین ، گروه دیگری از محققان به کمال گرایی در بافت اجتماعی توجه نشان دادند . این محققان اعتقاد دارند که کمال گرایی سازه ای چند بعدی است که دارای مولفه های درون فردی و بین فردی می باشد . آنها بیان می کنند که دیدگاه های موجود به کمال گرایی بسیار محدودند و موقعیت های بین فردی که طی آن ملاکهای کمال گرایانه برجسته می شوند ، نادیده گرفته می شود .
این محققان درباره اشکال سالم کمال گرایی تردید دارند . از جمله این افراد فراست و همکارانش (1990) هستند که کمال گرایی را سازه ای شش بعدی می دانند : نگرانی و توجه بیش از حد به اشتباهات ، شک و تردید نسبت به فعالیت ، معیار های بالای شخصی ، انتظارات بالای والدین ، انتقادات والدین ونظم و سازماندهی . این ابعاد مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست و همکارانش است .
نظریه مهم دیگری که کمال گرایی را سازه ای چند بعدی می داند ؛ نظریه هویت و فلت (bوa1991) است که سه بعدی را متمایز کرده اند : کمال گرایی خویشتن مدار ، کمال گرایی دیگر مدار و کمال گرایی هنجار مدار .
کمال گرایی خویشتن مدار با تمایل به وضع معیار های غیر واقع بینانه برای خود و تمرکز بر نقص ها و شکست ها در عملکرد ، همراه با خود نظارت گریهای دقیق مشخص می شود ( هویت و فلت ، 1991) . این شکل از کمال گرایی ، نزدیکترین بعد به سازه ای است که غالبا به عنوان کمال گرایی شناخته شده است (بلات و همکاران ، 1995 ؛ هویت ، متیل استد و ولرت ،1989) .
کمال گرایی دیگر مدار ، بیانگر تمایل به داشتن انتظارات افراطی و ارزشیابی انتقادی از دیگران می باشد ؛ و کمال گرایی هنجار مدار به احساس ضرورت رعایت معیار ها و برآورده ساختن انتظارات تجویز شده از سوی افراد مهم به منظور کسب تایید ، اطلاق می شود ( هویت و فلت 1991).
2-2-3 رشد و تحول کمال گرایی
در مورد اینکه چگونه کمال گرایی رشد می یابد ، بین نظریه پردازان این این سازه همرایی وجود دارد . کمال گرایی ریشه در تعامل با والدینی دارد که خود ، کمال گرا و پر توقع میباشند (فراست ، لهارت ، مارتن ، روزن بلیت ، 1991) .
بین تعدادی از رویکردهای متفاوت فرزند پروری با کمال گرایی رابطه وجود دارد .این رویکرد ها به شکل 4 نوع تجربه زود هنگام که در رشد و تحول تفکر کمال گرایانه مشارکت دارند ، توصیف گشته اند (بارو و مور ، 1983؛ به نقل از پناهی ، 1383 ) . این رویکرد ها عبارتند از :
1.والدین پر توقع و بیش از حد منتقد ؛ .
2. افراطی بودن توقعات و انتظارات والدین و انتقاد غیر مستقیم ؛
3. عدم وجود تائید و ابراز رضایت از سوی والدین و یا رضایت و تائید به صورت مشروط
4. کمال گرایی والدین که الگویی برای نگرش ها و رفتار کمال گرایانه است .
در تحقیقی بر روی دانشجویان ، بین کمال گرایی مادران و دختران همبستگی معنادار وجود داشت ، ولی بین کمال گرایی پداران و دختران چنین ارتباطی معنادار نبود . بنابراین الگوهای کمال گرایانه و خواسته های افراطی والدین که از سوی مادر کمال گرا بر فرزند دختر وارد می شود ، ممکن است محیط مساعدی برای رشد و تحول کمال گرایی به وجود آورد .(فراست و هندرسون ، 1991؛ ویت و ترول ، 1999) .
گفته می شود که والدین کمال گرا از تائید رفتار فرزندشان امتناع می کنند و در عوض برای بهتر عمل کردن بر وی فشار وارد می کنند .انتقادات والدین و توقعات و انتظارات آنها به عنوان مؤلفه های مهم کمال گرایی در نظر گرفته شده است (فراست و همکاران ،1990) .
این احتمال وجود دارد که کمال گرایی به شکل مثبت و پاداش دهنده آغاز شود ؛ اما به چند دلیل ، مفرط ، منفی و مخرب گردد . اولآ، در طول زمان رفتار کمال گرایانه مثبت به نتایج منفی از قبیل خستگی و فقدان تمرکز منتهی شود . ثانیآ، اگر رفتار کمال گرایانه مثبت نتواند به یک هدف بالاتر مانند عزت نفس دست یابد ، ممکن است فرد راهی را انتخاب کند که با عث شود ملاک های وی ، اثرات منفی به بار آورند .ثالثاٌ ، شرایط می توانند تغییر کنند و در نتیجه دستیابی به معیاری که سابقاٌ قابل دستیابی بود سخت گردد . نهایتا اینکه همواره باید این نکته را در نظر داشت که فرد ممکن است رفتاری را مثبت ارزیابی کند ، ولی اهمیت چندانی به اثرات منفی کمال گرایی بردیگران یا سلامت جسمانی و روانی خود ندهد ( اسلید و اوونز ، 1998) .
2-2-4 کمال گرایی و جنبه های آسیب شناختی
شناخت نقش آسیب زای کمال گرایی دست کم به یافته های فروید باز می گردد . بازشناسی این سازه مهم شخصیتی مستلزم چند دهه فراموشی بود تا دوباره پژوهشگران به منظور تصریح ماهیت کمال گرایی ، مشخصه های آن و مکانیسم های ناثیر گذاری این سازه بر فرآیندهای روانشناختی بهنجار و نابهنجار ، کوشش های تحقیقاتی خود را اغاز کنند (بشارت ، 1381) .
یافته های پژوهشی در زمیته ابعاد سه گانه کمال گرایی ، همبستگی این سازه را با ویژگی های شخصیتی ، رفتاری و مشکلات روانشناختی تأئید کرده اند ( هویت وفلت ،1991) .کمال گرایی خویشتن مدار با مشخصه های مثبت تلاش و رقابت برای پیشرفت ، حرمت خود و خود شکوفایی ( فلت ، هویت ، بلانکشتین و موشر ، 1991؛ فلت ، هویت ، بلانکشتین و اوبراین ، 1991 ؛ فراست و همکاران ، 1993 )از یک سو ، و مشخصه های منفی خودشیفتگی ، سرزنشگر خود ، انتقاد از خود ، احساس گناه ، افسردگی و روان آزردگی ( هویت و فلت ، 1991؛ هویت ، فلت ، بلانکشتین ، 1991؛ آلدن و همکاران ، 1994 ) از سوی دیگر در ارتباط است .
کمال گرایی دیگر مدار با مشخصه های منفی شامل سرزنش دیگران ، اقتدارگری و سلطه جویی ، ویژگیهای شخصیت نمایشی وخودشیفته و ضد اجتماعی همبستگی دارد (هویت و فلت ، 1991 ) .
کمال گرایی هنجارمدار با نیاز به تأیید دیگران ، ترس از ارزشیابی منفی ، منبع کنترل بیرونی ، بیش تعمیم دهی شکست ، انتقاد از خود ، سرزنش خود و دیگران ، ناهمسازی روانشناختی و ویژگیهای شخصیت مرزی ، اسکیزوتایپی ، اجتنابی ، اسکیزوئید و پرخاشگری نافعال و همچنین با افسردگی ،اضطراب و روان ازردگی مرتبط می باشد ( هویت و فلت ، 1991 ؛ هویت ، فلت ، بلانکشتین و موشر ، 1991 ) .
در پژوهشی که توسط هویت و فلت (1993) با شرکت 51 بیمار مبتلا به افسسردگی یک قطبی و 94 بیمار مبتلا به اختلالات مختلف روانپزشکی انجام گرفت ؛ معلوم شد که کمال گرایی خویشتن مدار ، افسردگی را در بافت تنیدگی پیش بینی می کند و ارتباط بین این نوع کمال گرایی و افسردگی به نوع عامل تنیدگی زا بستگی دارد .در تحقیق دیگری که هویت و همکارانش (1996) با 121 بیمار مبتلا به اختلال افسردگی یک قطبی و دوقطبی انجام دادند ، کمال گرایی خویشتن مدار با تنیدگی پیشرفت ارتیاط داشت و نمرات افسردگی را در طی 4 ماه بعد پیش بینی می نمود . بنابراین آنها نتیجه گرفتند که کمال گرایی خویشتن مدار ، عامل آسیب پذیر خاصی است که در حضور علائم تنیدگی ، مستعد بروز علائم افسردگی است .
طیق نظریه های شناختی ، افسردگی با ناامیدی در مورد کنترل کردن پیامدهای مطلوب یا آزارنده ارتباط دارد .فردی که از اشتباه کردن و عدم تائید دیگران به خاطر کامل نبودن می ترسد ، احساس ناامیدی می کند و چنین فردی نسبت به افسردگی آسیب پذیر تر می شود (بک ، 1976؛ آلوی ، آبرامسون ، متالسکی و هارتلیج ، 1988؛ به نقل از پناهی ، 1383) . تحقیقات نشان داده است که کمال گرایی هنجار مدار در نوجوانانی که دست به خودکشی می زنند ، با ناامیدی ارتباط دارد ( دانلد سون ، اسپریتو و فارنت ، 2000) .در تحقیق هارت ، گیلنر ، هندل و گفلر (1998) بین کمال گرایی خویشتن مدار و پایین بودن خودکارآمدی ارتباط وجود داشت و نیز خود ثمر بخشی پایین نیز با ادراک فقدان کنترل پذیری پیامدها و کاهش ارزشمندی حود ارتباط داشت .
به عقیده ریوم و همکاران (1995) ، کمال گرایی شرط لازم ولی ناکافی در رشد و تحول وسواس فکری – عملی است و کمال گرایی به عنوان عامل خطر در رشد و تحول این اختلال در نظر گرفته می شود .
بسیاری از مبتلایان به OCD نیاز به اینکه همه چیز دقیق ، بی عیب و مطمئن باشد ؛ را گزارش می دهند .وسواس های عملی در پاسخ به وسواس های فکری باید به صورت کاملا درست انجام بشوند و نیاز به تناسب ، دقت و موشکافی ، یکی از علائم این اختلال است .
افراد مبتلا به OCD با یک سائق درونی برای قطعیت و کمال اذیت می شوند .وجود این سائق باعث می شود آنها در مورد اینکه کاری را انجام داده اند یا نه ، شک کنند .
چنین تردیدهایی نیز به عنوان بخشی از سازه کمال گرایی در نظر گرفته می شود ( فراست و همکاران ، 1990 ) و به وضوح ، بخشی از اختلال وسواس فکری – عملی هستند .
فراست ( فراست و استکتی ، 1997 ) چنین اظهار میدارد : «شک نسبت به کیفیت عمل نشانی از OCD است و در واقع منعکس کننده علائم بیماری است که تشریفات وارسی کردن دارند » .
برخی مطالعات ارتباط میان کمال گرایی و سلامت جسمانی را بررسی کرده اند . پاچ (1984، به نقل از مولنار و همکاران ، 2006 )
در مطالعه خود یافت که کمال گرایی به صورت معنادار با اختلالات گوناگونی ارتباط دارد: سندرم روده تحریک پذیر ، دردهای شکمی کودکان ، و زخم مخاط روده بزرگ .
همچنین ارتباط میان کمال گرایی و سردرد های میگرنی (برنز ، 1980 ؛ کووال و پریچارد ، 1990 ؛ به نقل از مولنار و همکاران ، 2006 ) ، درد های مزمن ( ون هادن هاو ، 1986 ؛ همان ) ، سردرد ( استات ، 1984 ؛ همان ) ، آسم ( 1961 ؛ همان ) ، . سندرم خستگی مزمن ( وایت و شوایتزر ،2000 ؛ همان ) تایید شده است.
صابونچی و لاند ( 2003 ) در مطالعات خود به ارتباط مثبت و معنا دار کمال گرایی با شکایت های روان تنی مانند خواب آلودگی در ساعات روز ، سردرد ها ، تنش و بیخوای در زنان دست یافته اند .
تحقیقات درباره ارتباط ابعاد سازه کمال گرایی با اختلالات روانشناختی ادامه دارد و خصوصا بیماری های روان تنی مورد توجه قرار گرفته اند .
2-3 سیستم های مغزی / رفتاری
2-3-1 تعریف سیستم های مغزی / رفتاری
گری و مک ناتان (2000) در چهارچوب مطالعات آزمایشگاهی یادگیری حیوانات و آثار داروهای روان گردان ، به سیستم های زیست شناختی متفاوت که مبتنی بر تکامل مجزای مکانیسم های پاداش و تنبیه در مغز مهره داران است ، اشاره می کنند ..به اعتقاد گری در مغز پستانداران ، کنترل رفتار از طریق سه سیستم مغزی / رفتاری متفاوت و در عین حال مرتبط با یکدیگر صورت می گیرد .رفتاری متفاوت و در عین حال مرتبط با یک دیگر صورت می گیرد .
این سیستم ها به مجموعه های جداگانه ای از رویداد های تقویت کننده با انواع خاصی از رفتار پاسخ می دهد ، و به وسیله ی مجموعه ی جداگانه ای از ساختار های مغزی به هم مرتبط که اطلاعات خاصی را پردازش می کند ، عمل می کنند ، عبارتند از : سیستم بازداری رفتاری ( BIS ) ، سیستم جنگ / گریز / بهت FFFS)) و سیستم فعال سازی رفتاری (BAS) .هر یک از این سیستم ها در سه سطر توصیف می شوند : سطح رفتاری ( تحلیل درون داده ها و برون داده های سیستم ) ، سطح عصب شناختی ( کنش وری و ساختار عصبی سیستم ) و سطح شناختی ( کنش وری پردازش اطلاعات سیستم ) ، می توان بعد چهارمی نیز به این سطوح اضافه کرد و آن سطح تجربه ای ( همراه با فعالیت سیستم ) است ; اما پژوهش های تجربی ابزار معتبری برای ارزیابی بعد چهارم نداشته اند ( گری ، 1993 ; به نقل از تجریشی ، 1384 ) .
2-3-1-1 سیستم بازداری رفتاری (BIS)
سیستم بازداری رفتاری زیربنای بعد هیجانی اضطراب است (گری ، 1987؛به نقل از گری و مک ناتان ، 2000) . این سیستم توسط محرکهای شرطی که با تنبیه همخوانی دارند ، محرک های شرطی که با حذف یا پایان یافتن پاداش همخوانی دارند ، محرک های جدید و مآور هستند محرک هایی که به صورت ذاتی برای یک نوع ترس آور هستند ، برانگیخته می شوند .
رفتارهایی که با این محرک ها برانگیخته می شوند ، عبارتند از : بازداری رفتاری (توقف رفتارجاری ) افزایش سطح برپایی ، به طوری که رفتارهای بعدی (که می توانند ادامه عمل متوقف شده نیز باشند ) با قدرت و سرعت بیشتری انجام شوند ، و افزایش توجه ، به این صورت که اطلاعات بیشتری بویژه در مورد اجزای جدید محیط ، دریافت شود .
برون داد
درون داد
بازداری رفتاری
افزایش برپایی
افزایش توجه
در تصویر زیر ، ارتباط های درون داد – برون دادرا که معرف BIS در سطح رفتاری هستند ، منعکس شده است .
سیستم بازداری رفتاری
علامت-محرکهای تنبیه
علامت محرکهای عدم پاداش
محرک های جدید
محرکهای ترس آور ذاتی
شکل 2-1 ارتباط های درون داد – برون داد BIS
دربین مداخلاتی که به طور ویژه ، ارتباط های درون داد – برون داد BISرا متوقف می کند ، استفاده از داروهای ضد اضطراب اهمیت زیادی دارد .
باربیتورات ها ، بنزودیازپین ها و الکل ، سه دسته مهم از داروهایی هستند که موجب کاهش اضطراب می شوند .
آثار انتخابی این داروها برکنش وری BIS ، نقش مهمی در پذیرش این فرض که فعالیت این سیستم با اضطراب در آمیخته ، داشته است .
با توجه به درون دادها و برون دادها ی این سیستم ، اضطراب حالتی است که در ان فرد در مقابل یک تهدید ( محرک هایی که با تنبیه یا فقدان پاداش همخوانی دارند )، یا ابهام ( موقعیت های جدید و ناشناخته ) ، به صورت توقف ، خیره شدن ، گوش دادن و آمادگی برای عمل پاسخ می دهد ( گری ، 1991 ) .
گری (2000) ، سیستم بازداری رفتاری را حاصل فعالیت سیستم جداری – هیپوکمپی، مسیرهای مونوآمینرژیک آوران و ساختارهای نئوکورتیکال میداند که پیام های خود را به سیستم جداری – هیپوکمپی ارسال یا از آن دریافت می کنند .
برانگیختگی زیاد قشری و خودمختار ( یا حداقل قابلیت برانگیختگی اسان در این سیستم ها ) پیش بینی کننده فعالیت بالای سیستم بازداری رفتاری است .
فعالیت مسیر های نورآدرنرژیک و سروتونرژیک در اثر فعالیت BIS ، پیش بینی کننده برانگیختگی بالاتر و افزایش سطوح توجه و تجربه عواطف منفی در اثر فعالیت این سیستم است ( هپونیمی ، 2004) .
مطابق نطریه اولیه گری ( 1994 ؛ به نقل از تجریشی ، 1384 ) در سطح شناختی ، کنشهای این سیستم با مقایسه پیش بینی هایی در مورد آینده ، با شرایط فعلی صورت می گیرد .
.بدین ترتیب که فرد اطلاعاتی را که از رویدادهای کنونی دریافت می کند ؛ به اطلاعات موجود در حافظه می افزاید و براین اساس ، با توجه به الگوهای قبلی دست به پیش بینی می زند .
در صورتی که بین وضعیت پیش بینی شده و شرایط فعلی ، هماهنگی وجود نداشته باشد ؛ رفتارهای برون داد BIS بروز می کند تا با جمع آوری اطلاعات بیشتر ، مشکلات حل گردد .
اما در تجدید نظر اخیر ( گری ، 2000؛ کر ، 2004 ؛ هپونیمی ، 2004 ) پیشنهاد می شود که BIS نه تنها در پاسخ به محرک های بیزاری آور فعال می شود ؛ بلکه مسئول حل و رفع تعارض واکنش های روی آورد – اجتناب نیز هست .
2-2-3-2 سیستم جنگ / گریز / بهت (FFFS)
در نظریه اولیه گری ( 1987 ، به نقل از تجریشی ، 1384 ) سیستم BIS به محرک های آزارنده شرطی پاسخ می دهد ، در حالیکه سیستم جنگ / گریز (FFS) به محرک های غیر شرطی پاسخ می دهد .
پاسخ های FFS پرخاشگری دفاعی غیر شرطی و یا گریز غیر شرطی است ، در حالیکه پاسخ های BIS توقف ، خیره شدن ، گوش دادن و آماده شدن برای عمل است .
این سیستم در آخرین نظریه حساسیت به تقویت گری ( گری و همکاران ، 2000) تجدید نظر شده و به سیستم جنگ /گریز / بهت FFFS) تبدیل شده است ؛ که به همه محرک های ماخوشایند ( شرطی و غیرشرطی ) .با برون داد های جنگ ، گریز و بهت پاسخ می دهد . پاسخ این سیستم در شرایطی که امکان جنگ یا گریز نباشد ، به صورت عدم تحرک ( بهت ) خواهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *