پایان نامه رایگان درمورد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و رشته های علوم انسانی

11-ناظم پور(1385)درپژوهش خودباعنوان میزان کارائی دبیران مدارس دولتی وغیردولتی مدارس مقطع متوسطه ناحیه 2شهرکرمان اینگونه بیان داشته است:شواهدکافی برای بیان این مطلب که دبیران مدارس دولتی وغیردولتی متفاوتندوجودندارد.بااین حال درموردمعنی داربودن اختلاف عملکردمدارس دولتی وغیردولتی ازآزمونtاستفاده کرده است که درنهایت با95%اطمینان ودرنظرگرفتن احتمال خطای 5/0به این نتیجه رسیده است که مدارس غیرانتفاعی ازنظرعملکردهای مختلف بیشترازمدارس دولتی مقبول هستندومعلمین دراین مدارس کارائی بیشتری دارندودرمدارس غیر.دولتی سعی شده است تاحدامکان ازدبیران باسابقه ومجرب درمقایسه بامدارس دولتی استفاده شودازدیگرنتایج این تحقیق اینکه دبیران مدارس دولتی ازنظرسابقه تدریس ومدرک تحصیلی نسبت به مدارس غیرانتفاعی درسطح بالاتری قراردارند.بااین حال فضاوامکانات مورداستفاده برای مدارس غیرانتفاعی درسطح بالاتری قرارداردوازاختیارات بالاتری درنوع تدریس ونمره دهی نسبت به دبیران مدارس دولتی دارند.
12-رضایی(1386)درپژوهش خودباعنوان بررسی میزان استفاده دبیران ازروشهای تدریس فعال درمدارس دولتی وغیردولتی متوسطه ناحیه 1شهرکرمان.اینگونه نتایج بدست آورد:معلمان درهردونوع مدارس باسابقه خدمت ومیزان تحصیلات وسن متفاوت ازروشهای تدریس یکسانی استفاده می کنند.بین شیوه های تدریس معلمان مدارس دولتی وغیردولتی تفاوتی وجودندارد..همه دبیران مدارس دولتی وغیردولتی درکاربردروشهای اکتسابی،حل مساله،مباحثه بطوریکسانی عمل کرده وبه دفعات ازاین روشها بهره گرفته اند
Widget not in any sidebars

13-نیکپور)1386(درپژوهش خودباعنوان میزان برخورداری دبیران سه مقطع شهرماهان ازمهارتهای تدربس وکلاسداری نتیجه گرفته است.معلمان شهرماهان ازمهارت گفتاری برخوردارند.همچنین ازمهارت پرسش کردن ومهارت غیرگفتاری برخوردارنددرایجادجوعاطفی وارتباطبادانش آموزان ازمهارت زیادی برخوردارندولی ازمهارتهای تدریس فعال برخوردارنیستند.بین سابقه تدریس ومهارتهای تدریس رابطه معنی داری دیده می شود60درصدازدبیران ازدوره های ویژه گذراندن مهارتهای تدریس برخوردارندهمچنین بین مدرک تحصیلی دبیران ومهارتهای تدریس رابطه معنی داردیده شده است.
14-قدیمی مقدم (1386)درپژوهش خودباعنوان بررسی دانش ومهارتهای معلمان مدارس متوسطه استان لرستان دررابطه باارزشیابی تحصیلی اینگونه نتیجه گیری کرده است که:یافته های پژوهشی علاوه بربیان تفاوتهادرمدارک تحصیلی ،گرایش وسابقه تدریس ،معلمان ازاطلاعات تخصصی پائینی برخوردارهستندورعایت اصول وفنون علمی درشیوه های مختلف ارزشیابی دردبیران به ندرت به چشم می خورد.همچنین معلمانی که درشهرهازندگی می کنند ازاطلاعات تخصصی بیشتری برخوردارهستندوبراساس نتایج بدست آمده 73%ازدبیران مهارت ارزشیابی تحصیلی رادارانیستند.
15-دانش پژوه (1387)درپژوهش خودباعنوان ارزشیابی مهارتهای حرفه ای معلمان مقطع ابتدایی تویسرکان اینگونه نتیجه گرفته است:معلمان موردمطالعه برخلاف آنکه درکلیات تدریس ازمهارت نسبی برخوردارندامادراجزامهم تدریس بانارساییهای جدی روبروهستند.درفعالیتهای آموزشی به هدفهای مهارتی کمترازهدفهای دانشی ونگرشی اهمیت می دهند.اکثرآنهاهنوزپایبندبه الگوهای سنتی آموزش هستندوازروشهای فعال وخلاق کمتراستفاده می کنند همچنین ازدانش روزوفناوری اطلاعات استفاده کمتری درامرآموزش دارند.
16-فیروزآبادی(1387)درپژوهش خودباعنوان بررسی کارایی دبیران مدارس دولتی وغیردولتی مقطع متوسطه شهرسیرجان اینگونه بیان داشته است:شیوه های ارزشیابی معلمان ازدانش آموزان متفاوت بوده وروشهای تدریس آنهایکسان است.معلمان مدارس دولتی وغیردولتی درکاربردروشهای تدریس ازجمله روش تمرین وتکرار،سخنرانی پرسش وپاسخ مباحثه ای وآزمایشی بطوریکسان عمل می کنند.شیوه های تدریس وارزشیابی دبیران مدارس پسرانه ودخترانه مدارس دولتی وغیردولتی تفاوتی بایکدیگرندتشته است .ازنتایج دیگرتحقیق اینست که روشهای ارزشیابی وتدریس معلمانی که دوره های آشنایی باروشهای ارزشیابی وتدریس راگذرانده اندبامعلمانی که این دوره هاراگذرانده اند تفاوتی ندارد.معلمان درهردونوع مدارس به دلیل عدم آشنایی کافی باروشهای تدریس فعال وروشهای نوین تدریس ازهمان روشهای سنتی وکلیشه ای وغیرفعال استفاده می کنند.
17-بهرامپور (1387)درپژوهش خودباعنوان: بررسی میزان کارایی دبیران دبیرستانهای شهرستان راورباتاکیدبراهمیت تخصص دبیران به تدریس به تعیین میزان برخورداری دبیران ازهریک ازویژگیهای مرتبط بارشته تحصیلی وتجربه آموزشی باموضوع تدریس پرداخته است.باتوجه به اینکه ازمهمترین مسائل درتدریس کاراوجودخلاقیت درامرتدریس واستفاده ازتکنولوژی وآموزش مداوم رامدنظرقرارداده است.به این نتیجه رسیده است که نیمی ازدبیران جامعه موردنظرصلاحیت وتخصص دررشته خودراندارندکه ازجمله سابقه تدریس یکی ازاین عوامل است .همچنین بیش ازنیمی ازدبیران ازوسائل تکنولوزی وکمک آموزشی مطلع نیستند.60%ازافراداطلاعات کم وخیلی کم درزمینه بکارگیری وسائل کمک آموزشی دارند.بیش ازنیمی ازدبیران خلاقیت لازم رادرامرتدریس ندارندوآموزش مداوم درراس برنامه های بیش ازنیمی ازدبیران این شهرستان قرارندارد.

18- علیان (1387)درپژوهش خودباعنوان: بررسی میزان تخصص معلمان راهنمایی تحصیلی منطقه سیرجان پژوهشگر مساله خود را این گونه بیان کرده که یکی از مهمترین علل مردودی دانش آموزان و افت تحصیلی آنها در مقطع راهنمایی تحصیلی کمبود متخصص جهت تدریس در این دوره می باشد و این کمبود را ناشی از عواملی چون کافی بودن مراکز تربیت معلم جهت جذب و تربیت دبیران متخصص عدم امکانات لازم برای جذب دبیران واجد شرایط و همچنین عدم جذابیت و انگیزه لازم در بین افراد تحصیلکرده برای خدمت در آموزش و پرورش میداند که باعث گردیده آموزش و پرورش از داشتن معلمان کارآمد و متخصص به تعداد کافی برخوردار نباشد. از طرف دیگر تعداد زیادی از معلمان مرد و تعداد کمی از معلمان زن دوره راهنمایی حق التدریس هستند که اکثراً یا تخصص لازم را برای تدریس ندارند و یا بدون توجه به رشته تحصیلی و تخصصشان به کار گمارده شدهاند. لذا با توجه به آخرین آمار استخراج شده در کارشناسی راهنمایی تحصیلی در خصوص نیروی انسانی ایجاب مینماید که اطلاعات جامع و دقیقی از وضعیت موجود به لحاظ چگونگی تطبیق رشته تحصیلی و تدریس دبیران بدست آورده تا براساس اطلاعات کسب شده اقدام به برنامه ریزیهای لازم و ارائه
راهحلهای ممکن برای رفع مشکل و معضل ذکرشده گردد.(علیان 1378ص 63)
19ـ نظری(1388) درپژوهش خودباعنوان: بررسی ویژگیهای دبیران بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس رفسنجان اولاً نتایج تحقیق نشان داد:که بین تجربه آموزشی دبیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بطور کلی رابطه معنا داری وجود دارد. ثانیا میزان تاثیر تجربه بر پیشرفت تحصیلی در رشته های علوم انسانی و ریاضی و تجربی متفاوت است بطوری که در رشته علوم انسانی تاثیر مذبور به مدرک تحصیلی دبیران بستگی دارد اما در رشته ریاضی و تجربی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فقط به رشته تحصیلی و تجربه آموزشی دبیران و جنس دانش آموزان بستگی دارد و مدرک تحصیلی دبیران بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بی تاثیر است.

20- کریمی (1388)درپژوهش خودباعنوان صلاحیتهای حرفه ای معلمان آموزش عمومی وارائه چهارچوب ادراکی مناسب ،درمنطقه خوراسگان8مولفه اصلی و99زیرمولفه راازمنابع معتبراستخراج کرده است وبراساس نتایج تحقیق به این نتیجه رسیده است بین وضعیت موجودومطلوب صلاحیتهای حرفه ای معلمان تفاوت اساسی وجوددارد.ودرکلیه مولفه های اصلی تفاوت معناداراست .وضع موجودصلاحیتهای معلمان آموزش عمومی نشان می دهدکه دربعدشخصیتی واخلاقی دروضعیت بالاترازحدمتوسط قرارداردولی دربعدآموزشی رفتاری شناختی ومدیریتی درسطح متوسط ودرمولفه های فناوری توسعه حرفه ای فکری وتدریس ازوضعیت ضعیفی برخوردارند.
21- صابری(1388): درپژوهش خودباعنوان بررسی میزان تخصص دبیران مدارس شهراهواز به تعیین میزان برخورداری دبیران ازهر یک از ویژگیهای ارتباط رشته مدرک تحصیل و تجربه آموزشی با موضوع تدریس پرداخته است و به این نتیجه رسیده اند که حدود نیمی از دبیران جامعه مورد مطالعه دبیران مدرسه راهنمایی شهراهوازصلاحیت و تخصص رشته خود را ندارند.
22-اولس(2005):باعنوان یادگیری برای تدریس درجامعه دانش که بانک جهانی انجام دادصلاحیتهای تدریس رابه چهاردسته تقسیم می کندکه عبارتنداز:آماده شدن برای تدریس شامل شناخت کامل محتوای موضوع درسی وبرنامه درسی ملی،شناخت ویژگیها،دانش وتجربیات دانش- اموزان ،توانائی استفاده ازتمامی روشهای تدریس،تدارک محیط مناسب یادگیری برای فراگیران شامل ایجادمحیط مملوازپذیرش اعتماد،همکاری واحترام داشتن. انتظارات یادگیری چالش برانگیزتدریس برای یادگیری شامل بیان روشن وصریح اهداف یادگیری درکلاس ،استفاده ازراهبردهای تدریس منسجم ومعنادار،حرفه ای شدن شامل بازخوردگرفتن منظم ازفعالیتها،برقراری ارتباط گروهی وحرفه ای باهمکاران ،همکاری وتعامل محترمانه باوالدین ،مسولیت پذیری وتوجه نسبت به دانش آموزان .
23-هونگ وهمکاران(2003)درپژوهش خودباعنوان: ناهماهنگی بین صلاحیتهای تربیت معلم پیش ازخدمت وصلاحیتهای موردتدریس معلمان ضمن خدمت رابررسی کرد.بااستفاده ازتحلیل عاملی ،صلاحیتهای معلمان در6دسته اصلی توانائی فکری،سیستم ارزشها،مهارتهای بین فردی ،توانائیهای مدیریت ،توانائیهای حرفه ای وویژگیهای شخصیتی دسته بندی شد.نتایج پژوهش تفاوت قابل ملاحظه ای بین نظرمعلمان درموردصلاحیتهای تربیت پیش ازخدمت معلمان ونیازمندیهای شغلی معلمین درحال خدمت نشان نداد.بیشترین تفاوت درصلاحیتهای مدیریت خطرپذیری ،تفکرپیش کنشی وتفکرمنطقی بودکه درطول دوره تربیت معلم به اندازه کافی وموردنیازحرفه معلمی توسعه داده نشده است.
نتیجه
کروسکال والیس
خی xوx2
,Tتحلیل عاملی رگروسیون
کای
2استقلال
همبستگی پیرسون
موضوع
سال
محقق