پایان نامه رایگان درمورد فعالیت های بازرگانی و بازاریابی رابطه مند

دانلود پایان نامه
 • مزیت این مدل،دربرگرفتن فعالیت های اجتماعی در آن است که سازگاربا محیط کشورهایآسیایی و کشورهای در حال توسعه می باشد.
  1-7-روش پژوهش
  1-7-1-نوع روش پژوهش
  براساس هدف تحقیق،پژوهش حاضر از نوع کاربردی است چرا که هدف از انجام آن بررسی عوامل بازاریابی رابطه مند مؤثر بر میزان رضایت مشتریان کلیدی بانک کشاورزی و ارائه پیشنهادهای مناسب در این زمینه است.
  ازسوی دیگربراساس نحوه گردآوری داده ها،ازآنجایی که در این پژوهش به توصیف و تشریح رابطه بین متغیرهاوتوصیف نظرات آزمودنی های تحقیق درخصوص مؤلفه ها وشاخص های موجوددرپرسشنامه پرداخته می شود،روش پژوهش پیمایشی است؛بنابراین،این تحقیق ازنوع تحقیقات توصیفی،پیمایشی است.
  1-8- روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها
  درتحقیق حاضرازهردوروش کتابخانه ای ومیدانی جهت گردآوری داده هاو اطلاعات موردنیازتحقیق استفاده شده است.روش کتابخانه ای،عمدتاُ درتدوین فصل مبانی نظری تحقیق استفاده شده است.
  1-9- مقیاس سنجش
  در این تحقیق،با چند تن از مدیران شعب بانک کشاورزی و مشتریان کلیدی این بانک وتعدادی ازاساتید دانشگاه،مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام خواهد گرفت که این امر به شناسایی عوامل مؤثر بازاریابی رابطه مند در امور بانکی کمک به سزایی خواهدنمود و زمینه طراحی پرسشنامه بسته را فراهم می نماید.
  پرسشنامه ها در دو قسمت الف و ب برمبنای طیف 5گزینه ای لیکرت تهیه و توزیع خواهد گردید و از مشتریان کلیدی بانک کشاورزی خواسته می شود ابتدا در قسمت الف پرسش نامه،به مؤلفه ها به لحاظ اهمیت یکه برایشان دارند امتیاز دهند سپس در قسمت ب پرسش نامه میزان رضایت مندی خود را براساس ادراکاتشان از عملکرد واقعی بانک کشاورزی مشخص نمایند.
  1- 10- واژگان تخصصی پژوهش
  1-10-1-تعریف مفهومی
  بازاریابی رابطه مند:بازاریابی رابطه مند عبارت است از مجموعه روش های اتخاذ شده توسط شرکت با هدف حفظ و توسعه ارتباطات سودمند با مشتری برای منتفع شدن هر دو طرف درگیر دررابطه[سفیانیان1384]
  مشتری کلیدی:تعریف مشتری کلیدی تعریفی نسبی است وبه صنعت وسازمان موردنظربستگی دارد.دراینجا تعریف مشتری کلیدی از دید بانک کشاورزی ارائه می گرددهر چند بر این موضوع واقف هستیم که این تعریف نمی تواند تعریفی جامع باشد.
  طبق تعریف بانک کشاورزی مشتریان کلیدی آن دسته از مشتریانی هستند که دارای منافع قابل توجهی نزد بانک بوده واز آنجا که بانک کشاورزی جزء بانک های خصوصی کشور می باشد وتأمین هزینه های آن بر عهده خود بانک می باشدلذا از طرفی مشتریان کلیدی این بانک،مشتریان اعتباریشناخته شده در شبکه بانکی نیز می باشند.
  رضایت مشتری:رضایت احساس مثبتی است که در فرد پس از استفاده ازکالا یا دریافت خدمت ایجاد می شود؛احساس موردنظر از تقابل انتظارات مشتری و عملکرد عرضه کننده به وجود می آید.
  اگر کالا یا خدمت دریافت شده از جانب مشتری هم سطح انتظارات ارزیابی شود،در او احساس رضایت ایجاد می شود،درصورتی که سطح خدمت و کالا از سطح انتظارات مشتری بالاتر باشد موجب ذوق زدگی و سطح پایین تر خدمت و کالا نسبت به انتظارات منجربه نارضایتی مشتری می شود درجه رضایت،نارضایتی و ذوق زدگی افراد در هر زمان و در هر مورد متفاوت بوده وهمواره به میزان فاصله سطح انتظارات و عملکرد عرضه کننده در قالب کیفیت کالا و خدمات مربوط می شود.[جاوید موید،1384]
  1-10-2-تعریف عملیاتی
  1-10-2-1- بازاریابی(Marketing)
  بخشی از فعالیت های بازرگانی است که شامل شناسایی تقاضا برای کالاها و خدمات و فراهم کردن تسهیلات و کانال توزیع و فروش انها می شود (زاهدی ،1379) در بازار یابی هدف نهایی ،مشتری است (روحی ،1382)
  به عبارت دیگر جلب نظر و تامین رضایت مشتریان اولین اولویت بازار یابی است. فرایند بازاریابی مجموعه ای از فعالیت های انسانی و اقتصادی در جهت ارضای نیازها و خواسته های افراد است ،که از طریق مبادلات انجام می شود. عامل اصلی در بازار یابی اطلاع داشتن از نیاز های بالقوه مشتریان و رفع آن ها از طریق تامین کالاها و خدمات مورد نیاز است (اسماعیل پور 1382). به طور خلاصه می توان گفت که فرایند بازاریابی به صورت یکسیستم اقدام به شناسایی و رفع نیاز های مشتری می کند.
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.