پایان نامه رایگان درمورد روابط اقتصادی و خرید و فروش

امّا الان که جنگ بشر با اسب و تیر و کمان نیست‌‌، اگر بخواهیم بنیه نظامی نیرومندی داشته باشیم و در مقابل هجوم دشمن بایستیم‌‌، باید رزمایش نظامی با سلاح‌های روز و مدرن باشد. البته به شرط آنکه این سلاح ها‌‌، از نوع اسلحه‌های ممنوعه نباشد.
Widget not in any sidebars

بنابراین آنچه در تأثیر زمان و مکان باید رعایت شود‌‌، محفوظ بودن اصل اسلام است‌. نتیجه آنکه آنچه مقدّس است‌‌، حکم است نه مصداق‌. درست مثل آنکه شمشیر مقدّس نیست‌‌، بلکه توان‌‌، مقدّس است‌. قلم و نی و کاغذ مقدّس نیست‌. بلکه آنچه مقدّس است ” یُعلّمهم الکتاب ” می باشد.
خرید و فروش خون
در گذشته برای خون جز خوردن آن هیچ نوع انتفاعی متصوّر نبود و خوردن خون هم امری حرام شمرده می شد. از این رو فقها با تکیه بر عدم انتفاع آن را موضوع حرمت می دانستند.
در زمان ما با پیشرفت علم پزشکی‌‌، از خون و فرآورده‌های خونی استفاده‌های فراوان می شود و آن را برای مداوای بیماران استفاده می کنند.
پس همانطور که مشخص است‌‌، زمان در این حکم نقش اساسی داشته است‌. یعنی در گذشته خرید و فروش خون چون اشیاء بی نفع و حرام بوده و امروزه انتفاع از آن حلال می باشد.
بنابراین می توان مسایل مربوط به خرید و فروش خون را که از مسایل مستحدثه می باشد و به دنبال پیدایش شیوه‌های نوین پزشکی و برای نجات انسان ها جزء امور بسیار مهم است را از اموری دانست که زمان در حکم آن تأثیر بسزایی داشته است‌.
تشریح جسد مسلمان
علم امروز اقتضائات و تبعات نوینی را در پی دارد که فقیه آگاه به زمان نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد و برای دستگاه فقه که مدّعی اداره کشور و حکومت است‌‌، راهی جز پاسخ گویی به رویکردهای علمی و اجتماعی نیست‌.
از جمله این امور مسأله تشریح و کالبد شکافی در علم نوین پزشکی است‌. رسیدن به پاسخی قطعی با توجه به منابع و متون اصیل که شکافتن و مثله کردن بدن مسلمان را حرام و معاونت در قتل او می داند‌‌، برای فقهایی که به پویایی اجتهاد معتقد نیستند کاری دشوار است‌.
اما امام خمینی(ره) و فقهایی که بعضاً در اجتهاد و استنباط پیرو ایشان هستند به دلیل دخالت عناصر ” زمان ” و ” مکان ” و ” مصلحت ” در برداشت‌های فقهی و اجتهادی خود مسأله را بگونه‌ای راهگشا مطرح کرده اند و امروزه تشریح یکی از راههای تشخیص جرم و نیز آموزش در مسایل پزشکی می باشد.
خرید و فروش و پیوند اعضاء
قدر متیقن از روایات و نصوص وارده این است که قطع عضو از بدن مسلمان مرده یا زنده حرام و مستلزم دیه می باشد.
اما از جمله مسایل مستحدثه و نوین در جامعه امروز و دنیای مدرن مسأله پیوند اعضاست که بوسیله خرید و فروش و یا اهداء و وصیّت شخص میّت به کسانی که نیاز به آن عضو حیاتی دارند‌‌، انتقال می یابد.
حکم اولیه در مورد قطع عضو میّت مسلمان حرمت است و فقها آن را مستلزم هتک حرمت مؤمن و مخالف روایات میدانند و حتّی حرمت آن را شدیدتر از قطع عضو شخص زنده دانسته و آن را خلاف مروّت می داند. قائلان به جواز پیوند اعضاء و قطع آن از بدن مرده مسلمان دلیلشان حکم ثانوی جواز بدلیل اضطرار نجات جان مسلمان است و آن را حاکم بر ادلّه حرمت می دانند و طبق قاعده ” تزاحم ” نجات جان یک مسلمان را از اهمّ واجبات می‌شمارند.
از جمله‌ی مسایلی که در این بحث می گنجد‌‌، مسأله مرگ مغزی که فقط از طریق علم پزشکی و با توجه به وجود نشانه‌ها و علائم تخصّصی قابل تشخیص می باشد. و در واقع حالتی است که فردی حقیقتاً مرده ولی به کمک ابزار و وسایل پزشکی نوعی حیات مصنوعی برای او قرار داده شده است.
در این حالت است که اعضای او قابل پیوند به دیگر اشخاص می باشد و نکته مهم این است که تشخیص مرگ مغزی فقط توسط تیم پزشکی قابل تشخیص است و از عرف عام خارج می‌باشد.
2-1-4-2. نقش زمان و مکان در پویایی فقه سنّتی
همانطور که قبلاً ذکر شد زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند‌‌، یعنی هر زمان و مکانی دارای خصوصیات و ویژگیهایی است که با آن ویژگی‌ها موضوع تغییر کرده و در نتیجه حکم پیشین نیز تغییر می‌کند. مثلاً مسأله‌ای در زمان‌های گذشته حکم ویژه ای داشته است‌‌، ممکن است در روابط حاکم بر سیاست و اجتهاد و اقتصاد یک نظام‌‌، حکم جدیدی پیدا کند و بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع واقعاً صورت موضوع جدید را پیدا کند و قهراً حکم جدیدی را بطلبد.
البته برای هر کس که با آیات و روایات آشنا باشد این مطلب نیز روشن است که حلیّت و حرمت دچار تغییر نمی‌شوند. ممکن نیست امر حلال‌‌، روزی حرام و بر عکس امر حرامی‌‌، روزی حلال گردد. بنابراین نباید اینطور پنداشت که با گذشت زمان و ترقّی و تعالی مردم و رشد فکری انسان ها و رشد علمی جوامع‌‌، احکام نیز تغییر می کنند.
برای روشن شدن مطلب ابتدا باید به اصول چهارگانه تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شریعت اشاره ی مختصری داشته باشیم.
2-1-4-3. اصول چهارگانه تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعیه
تأثیر و مدخلیّت زمان و مکان در احکام مشروط به رعایت چهار اصل می باشد که عبارتند از: