پایان نامه رایگان درمورد دوره های ضمن خدمت و میزان تحصیلات

در بررسی سوال اصلی پژوهش در خصوص عوامل مدرک تحصیلی ، گرایش تحصیلی ، سابقه تدریس ، گذراندن دورههای آموزشی ضمن خدمت و مهارتهای تدریس بعد از تجزیه و تحلیل سوالات چنین نتیجه بدست آمده :
در عامل میزان تحصیلات: سطح تحصیلات اختصاص یافته برای این مقطع لیسانس است. که 83 درصد از جامعه دبیران از این سطح تحصیلات برخوردارند. 14درصد فوق دیپلم و 4درصدازدبیران دارای مدرک فوق لیسانس ،بنابراین نسبت دبیران با سطح لیسانس و بالاتر 97 درصد است بنابراین اکثریت دبیران از سطح تحصیلات متناسب با این مقطع برخوردارند.
در عامل سابقه تدریس: میانگین در نظر گرفته شده برای سابقه تدریس بین 16 تا 20 سال در نظر گرفته شده است. 6 درصد از جامعه آماری کمتر از 5 سال ـ 12 درصد بین 6 تا 10 سال، 18 درصد بین 11 تا 15 سال و 36 درصد بین 16 تا 20 سال، 27 درصد بین 21 تا 25 سال است در نتیجه 63 درصد از دبیران دارای سابقه تدریس بیش از 15 سال هستند.


Widget not in any sidebars

در عامل گرایش تحصیلی: گرایش تحصیلی مد نظر برای این مقطع گرایش تحصیلی دبیری در نظر گرفته شده است. 68 درصد از دبیران شهر دارای گرایش تحصیلی دبیری و 32 درصد دارای گرایش غیر دبیری هستند بدین ترتیب اکثریت دبیران از گرایش تحصیلی دبیری برخوردارند.
درعامل میزان ساعات گذرانده شده دردوره های ضمن خدمت عمومی تخصصی ومهارتهای تدریس میانگین ساعات درنظرگرفته شده برای این دوره ها80ساعت است.
در عامل میزان دوره های ضمن خدمت تخصصی: 45/5 درصد افراد حدوداً 20 ساعت، 64/13 درصد افراد حدوداً 40 ساعت و 60 ساعت، تقریباً 64 درصد افراد حدوداً 80 ساعت و 63/3 درصد افراد حدوداً 100 ساعت را گذرانیده اند.
.
میزان دوره های ضمن خدمت عمومی: 13.64درصدازدبیران حدودا20ساعت ،9.09درصدازدبیران
حدودا40ساعت،22.73درصدازدبیران حدودا60درصد،45.45درصدازدبیران حدودا80ساعت
و9.09درصدازدبیران حدودا100ساعت راگذرانیده اند.
میزان ساعات گذرانده شده دروس روشها و مهارتهای تدریس: 11.36درصدازدبیران
حدودا20ساعت،9.09درص2دازدبیران حدودا40ساعت،22.74درصدازدبیران حدودا60ساعت
،45.54درصدازدبیران حدودا80درصدو11.36درصدازدبیران حدودا100ساعت راگذرانیده اند.
بدین ترتیب بیش ازنیمی ازدبیران حدودا80ساعت دوره های ضمن خدمت عمومی وتخصصی ومهارتهای تدریس راپشت سرگذاشته اند
دربررسی پرسش اصلی پژوهش فرضیه زیرمطرح می شود.
فرضیه تحقیق H1: میانگین نمرهی صلاحیت حرفهای افراد بالاتر از حد متوسط است.
فرضیه صفر HO : میانگین نمرهی صلاحیت حرفهای افراد پائینتراز حد متوسط است .
با توجه به نتایج تحقیق چون مقدار SIG در جدول T با درجه آزادی 219 برابر با 068/0 شده و این مقدار از سطح معناداری 05/0 بزرگتر شده است بنابراین فرضیه فوق رد می شود و فرضیه صفر پذیرفته می شود و می توان نتیجه گرفت که : میانگین نمرهی صلاحیت حرفهای افراد پائین تر از حد متوسط است.
ازجهت تناسب رشته بادرس موردتدریس 81.82درصدازدبیران گزینه خیلی زیاد،9.09درصدازدبیران زیادو9.09درصدازدبیران گزینه متوسط راانتخاب کرده اند.بدین ترتیب اکثریت دبیران یعنی 82%ازدبیران تناسب زیادی بین رشته تحصیلی ودرس موردتدریس خوددارند.
ازجهت تسلط به محتوای دروس 63.64درصدازدبیرا ن گزینه خیلی زیاد،22.72درصدازدبیران گزینه زیادو13.64درصدازدبیران گزینه متوسط راانتخاب کرده اند.بدین ترتیب بیش ازنیمی ازدبیران یعنی 64%ازدبیران اتسلط خیلی زیادبه محتوای دروس دارند.
ازجهت انتقال وتفهیم مطالب درسی به دانش آموزان 54.55درصدازدبیران گزینه خیلی زیاد،36.36درصدازدبیران گزینه زیاد،9.09درصدازدبیران گزینه متوسط راانتخاب کرده اند.بدین ترتیب اکثریت دبیران مهارت زیادی درانتقال مطالب درسی به دانش آموزان دارند.
درزمینه بکارگیری روشهای متنوع درتدریس 13.63%ازدبیران گزینه خیلی زیاد1،73.32%ازدبیران گزینه زیاد،12.73%ازدبیران گزینه متوسط،22.73%گزینه کم و18.18،ازدبیران گزینه خیلی کم راانتخاب نموده اند.بدین ترتیب اکثریت دبیران یعنی 73%مهارت زیادی دربکارگیری روشهای متنوع تدریس دارند.
درزمینه خلاقیت ونوآوری درتدریس گزینه خیلی زیاد بی جواب مانده است 18.18%ازدبیران گزینه زیاد،22.73%ازدبیران گزینه متوسط،45.45%ازدبیران گزینه خیلی کم و13.63%ازدبیران گزینه خیلی کم راانتخاب نموده اند.بدین ترتیب بیش ازنیمی ازدبیران کم وخیلی کمی درزمینه خلاقیت ونوآوری درتدریس دارند.
درزمینه استفاده ازتکنولوژی ودانش روزگزینه خیلی زیادبدون جواب مانده است،18019درصددبیران گزینه زیادراانتخاب کرده اند،27.27درصدازدبیران گزینه متوسط راانتخاب کرده اند،45.45دبیران گزینه کم و9.09درصدافرادگزینه کم راانتخاب کرده اند.بدین ترتیب بیش ازنیمی ازدبیران مهارت کمی درزمینه استفاده ازتکنولوژی ودانش روزدارند.
درزمینه استفاده ازوسائل کمک آموزشی گزینه خیلی زیادبدون جواب مانده است.7.73درصدازافرادگزینه زیاد؛18.18درصدازدبیران گزینه متوسط،65%ازدبیران گزینه کم و9.09درصدازدبیران گزینه خیلی کم راانتخاب کرده اند.بدین ترتیب اکثریت دبیران یعنی بیش ازنیمی ازدبیران مهارت استفاده ازوسائل کمک آموزشی رادارانیستند.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...