پایان نامه رایگان درمورد بازاریابی رابطه مند و فعالیت های اجتماعی

دانلود پایان نامه

درپژوهش حاضربرای آزمون فرضیه ها لازم است از توزیعtاستیودنت استفاده شود؛اما با توجه به تفاوت ماهیت فرضیه اصلی با چهار فرضیه فرعی از دو روش متفاوت برای آزمون فرضیه ب استفاده شده است،بدین ترتیب که برای آزمون فرضیه اصلی از روش مقایسه زوجی یاآزمون فرضیه نمونه های جفت شده وبه منظور اولویت بندی عوامل مطروحه برای رضایتمندی مشتریان در بازاریابی رابطه مند ازآزمون مقایسه میانگین فریدمن که آماره ای برای اولویت بندی است،استفاده شده است و جهت آزمون فرضیات فرعی،آزمونtتک نمونه ای مورد استفاده قرار گرفته است.

 • 3-7-قلمرو پژوهش
  3-7-1-قلمرو موضوعی
  این تحقیق از نظر قلمرو موضوعی،به بررسی عوامل بازاریابی رابطه مند مؤثر برمیزان رضایت مشتریان کلیدی بانک کشاورزی ابهرو اولویت بندی این عوامل می پردازد.
  3-7-2- قلمرو مکانی
  قلمرو مکانی این تحقیق شامل کلیه شعب بانک کشاورزی ابهراستان زنجان می باشد.
  3-7-3-قلمرو زمانی
  قلمرو زمانی این تحقیق پائیز 1391می باشد.
  فصل چهارم
  تجزیه و تحلیل داده ها
  4-1-مقدمه
  تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی است چندمرحله ای که طی آن داده هایی که ازطریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه آماری فراهم آمده اند،پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها وارتباط های بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.دراین فرایند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم ازجنبه تجربی پالایش می شوند وتکنیک های گوناگون آماری نقش بسزایی دراستنتاج وتعمیم آن ها برعهده دارند.[خاکی،1384]
  4-2-تجزیه وتحلیل داده ها
  با توجه به اینکه دراین پژوهش،به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بازاریابی رابطه مند درارتباط با مشتریان کلیدی بانک کشاورزی ابهرمی باشیم این عوامل به چهار دسته طبقه بندی شده اند.که هریک از این عوامل،درقالب فرضیه ای مورد بررسی قرار گرفته اند.
  -فعالیت های اجتماعی
  -فعالیت های فروش
  -تبادل اطلاعات
  -نظارت بر رابطه
  4-3-بررسی و توصیف اطلاعات مربوط به سؤالات عمومی
  4-3-1- توزیع جنسی پاسخگویان
  ازمیان کسانی که به عنوان نمونه این تحقیق محسوب می شوند،8/13درصد زن4/85درصد مرد هستند.تعداد پرسش های بی پاسخ3نفربودند وپس از احتساب این تعداد در قالب درصد معتبر،تعداد پاسخگویان زن1/14درصد و پاسخگویان مرد9/85بالغ گردید.
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.