پایان نامه رایگان درمورد بازاریابی رابطه مند و رضایتمندی مشتریان

دانلود پایان نامه

فعالیت اجتماعی 17-20 – 86٪

 • تبادل اطلاعات 21-25 – 73٪
  نظارت بر روابط 26-30 – 81٪
  جمع عوامل بازاریابی رابطه مندمؤثر بر رضایتمندی مشتریان کلیدی 1-20 – –
  3-4- جامعه آماری پژوهش
  جامعه آماری،مجموعه واحد هایی است که حداقل در یک صفت مشترک باشند.[خاکی،1384]وشامل گروهی از افراد است که یک یا چند صفت مشترک دارند که موردنظر تحقیق است.باتوجه به این تعریف،جامعه مورد بررسی دراین پژوهش،مشتریان کلیدی بانک کشاورزی ابهردر سطح استان زنجان می باشند.اصلی ترین خصوصیت جامعه آماری داشتن حساب وگردشمالی دربانک کشاورزی ابهراست که مشتری راازسایرصاحبان حساب متمایزنماید وعنوان مشتری کلیدی درآن بانک به وی اطلاق گردد.
  3-5-نمونه آماریژوهش
  برای تعیین حجم نمونه آماری از فرمول نمونه گیری بدون جایگذاری ازیک جامعه محدوداستفاده شده است .
  با توجه به اینکه در این تحقیق هدف برآورد نسبت رضایت مشتریان است وجامعه آماری تحقیق،محدود و برابر4000نفراست،لذا فرمول فوق جهت تعیین حجم نمونه آماری استفاده گردید0 است که درآن zآماره توزیع استاندارد که در سطح اطمینان 95٪، برابر 96/1 است.P احتمال موفقیت ، q احتمال شکست و میزان خطای استاندارد است.
  N=4000

  n
  مقدارp به دلیل اینکه بتوان به برآورد بهتری از آن دست یافت،50٪درنظر گرفته شده است.چون اگر50٪=p درفرمول بالا گذاشته شود،nحداکثرمقدار خود را خواهد داشت.استفاده از این شیوه سبب می شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد.درعین حال این نمونه ممکن است بزرگتر از حد نیاز باشد و گرانتر از زمانی تمام شود که برآورد بهتری ازpدر دسترس است.این شیوه را تنها زمانی به کارمی برند که پژوهشگر قادر نیست به برآورد بهتری ازpدسترسی پیدا کند.
  نمونه آماری تحقیق شامل 296مشتری کلیدی از شعب استان زنجان بوده است که با درنظر گرفتن امکان عدم همکاری مشتریان مورد نظر درتکمیل پرسشنامه ها برای اطمینان ازاینکه خالص پرسشنامه برگشتی ازمقدار فوق بیشتر باشد،پرسشنامه بین397مشتری کلیدی بانک کشاورزی ابهرکه به صورت تصادفی از پایگاه اطلاعات مشتریان کلیدی شعب انتخاب شده بودند توزیع گردید که در نهایت 370عدد پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری شدو نرخ برگشت پرسشنامه93٪محاسبه گردید.
  3-6-روش تجزیه و تحلیل داده ها
  تجزیه و تحلیل داده ها عبارت است از فرایند تدوین،تنظیم،شالوده ریزی وبیان مفهوم یا معنی انبوهی از داده های جمع آوری شده به منظور تجزیهو تحلیل ونتیجه گیری می بایست در قالب آزمون های آماری،به اطلاعاتی ارزشمند تبدیل گردند تا بتوان با استفاده از تعبیر و تفسیر آن ها،به نتایج مورد نظر دست یافت.
  3-6-1-آمار توصیفی
  پس از جمع آوری داده های پرسشنامه وایجاد نظمی منطقی بین آن ها ازآمار توصیفی استفاده می شود.
  3-6-2-آمار استنباطی

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.