پایان نامه رایگان درمورد انقلاب اسلامی و فقه حکومتی


Widget not in any sidebars

طرح کلّی ای که وی پایه گذاری کرد و فقه را بر روشی اصولی و تحلیلی بنیان نهاد‌‌، همچنان اساس کار فقه شیعه است.
عصر بالندگی و استقرار فقه حکومتی‌
دوران معاصر که عصر بالندگی و استقرار “فقه حکومتی” نام گرفته است‌‌، دورانی است که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 در ایران شروع شده و سکّان دار و ناخدای آن حضرت امام خمینی(ره) می‌باشد.
از آنجاکه فقهای عظام شیعه عمدتاً به دلیل ظلم حاکمان از حکومت‌ها جدا بودند بیشتر همّ و غم خود را در دست یابی به منابع و ادلّه فقهی می‌کردند. امّا با انقلاب اسلامی و پیروزی حق بر باطل‌‌، فقیهان با سیل پرسش ها و گفتمان‌های فقاهتی و استفتاءات بی شمار مواجه شدند و در برابر بسیاری از موضوعات مستحدثه و متغیّر از قبل ناچار به صدور فتاوای جدید شدند.
امام خمینی(ره) با درک زمان و مکان و شرایط و آگاهی کامل از سنن قبل و منابع فقهی غنی به جا مانده از گذشتگان با توجه به عنصر ” مصلحت ” در صدور احکام راهی هموار را پیش پای فقهای زمان ما گشود و با تکیه بر بنیان قوی فقه جواهری و سنّتی به بیان رسالت بزرگ این رادمرد فرزانه پرداخت.
امام خمینی(ره) نشان دادند که با تکیه بر سنّت‌های فقهای پیشین و توجّه به راه و روش استخراج و استنتاج فتاوا به شیوه صاحب جواهر می توان این مهّم را به همگان نشان داد که فقه شیعه فقهی پویا و روزآمد می باشد و قادر به پاسخ گویی به تمام مسایل مستحدثه و جدید و نوپیدا در دنیای کنونی است.
1-2. مفاهیم
1-2-1. فقه
1-2-1-1. فقه در لغت
فقه در لغت به معنای دانستن و فهمیدن و نیز به معنای درک کردن چیزهای مخفی است. راغب در مفردات آن را پی بردن از معلومات حاضر به معلومات غایب معنا کرده است.
در قرآن کریم هم از مشتقّات کلمه‌ی فقه استفاده شده است‌. از جمله آیات می توان به آیه نفر اشاره کرد : «فَلو لا نَفَر مِن کل ِّ فرﻗﺔ منهم طائفهٌ لیتَفقّهوا فی الّدین‌…»‌.
علامه طباطبایی(ره) در این باره می فرمایند : ” مقصود از تفقه در دین فهمیدن همه معارف دینی از اصول و فروع آن است‌‌، نه خصوص احکام عملی که فعلاً در لسان علمای دین کلمه فقه اصطلاح آن شده است‌‌، به همین دلیل قرآن می فرماید : ” لینذِروا قومَهُم‌… قوم خود را انذار کنند ” و معلوم است که انذار با بیان فقه اصطلاحی یعنی با گفتن مسایلی علمی صورت نمی بندد‌‌، بلکه احتیاج به اصول عقاید دارد.
علاوه بر آیات مذکور‌‌، در آیات دیگری نیز به این معنا تصریح شده است که به آنها اشاره می شود: «قد فصّلنا الآیات لقومٍ یفقهون»، «لهم قلوبٌ یفقهون بها» ، همچنین در لسان روایات نیز اشارات فراوانی به این کلمه و مشتقات آن شده است. از آن جمله :
قال رسول ا…ّ (ص): «اذا اَرادَ اللّهُ بعبد خیراً فقَّههُ فی الدّین و اَلهَمَه و رشداً‌».
قال علی بن ابیطالب(ع): «و تعلّموا القرآن فاِنّه اَحسنُ الحدیث و تفقّهوا فیه فإنّه ربیع القلوب»‌. با اندکی تأمّل در می یابیم که فقهی که از قرآن و کلام معصومین(ع) بر می‌آید‌‌، اعم از احکام شرعی است و با گذشت زمان معنای آن به بخشی از معارف دینی اختصاص پیدا کرده است.
ابن فارس می‌گوید: «فقه پس از اینکه بر هر نوع آگاهی اطلاق می شد، در خصوص علم به شریعت استعمال گردیده است‌‌، از این رو فقیه را بر عالم به حلال و حرام اطلاق می نمایند».
لفظ فقه در این استعمال هر چند با دو محدودیت مواجه است‌‌، لکن از این جهت که علم به حلال و حرام را به طور مطلق از طریق اجتهاد و تقلید شامل میشود‌‌، عام بوده و اختصاص به علم حاصل از اجتهاد ندارد.
از این رو اطلاق فقیه بر هر کسی که مسائلی را حفظ کرده و فاقد ملکه‌ی استنباط است‌‌، صحیح خواهد بود.

1-2-1-2. فقه در اصطلاح
اصطلاح فقه بر مجموعه مسایلی اطلاق می شود که کاشف از حلال و حرام و اعتبارات الهی است‌‌، مسایلی که با تلاش و اجتهاد فقیه از منابع و مستندات شرعی استخراج می گردد.
دانش فقه و واژه‌های فقیه‌‌، تفقّه‌‌، فقاهت در اصطلاح کنونی هرچند محدودیت ارزشی و اخلاقی مورد اشاره در روایات را با خود ندارد‌‌، از این رو علم فقه می تواند سازنده و غیر سازنده‌‌، و فقیه صالح و طالح باشد.
فقه عبارت از علم به احکام فرعی شریعت از روی منابع و دلایل تفصیلی است. موضوع علم فقه، فعل مکلف یا موضوعی خارجی است از حیث ثبوت حکمی از احکام شرعی برای آن، زیرا احکام و مسائل فقهی بر محور افعال مکلّفین با موضوعات خارجی دور می‌زند و مربوط به اعمال و اقوال هر مکلّف از نماز و روزه و زکات و حج و … تا اجاره و رهن و وکالت و نیز حدود و تعزیرات و قصاص و … می‌شود یا در خصوص موضوعات خارجی است مثل اینکه گفته شود خمر حرام است یا مانند سایر احکام نجاسات و مطهرات که گاهی با فعل مکلف ارتباط دارد و گاهی ارتباطی ندارد. فقه در پرتو ملکه‌ی اجتهاد حکم فعل مکلّف را از ادله‌ی تفصیلی بدست می‌آورد از وجوب و حرمت و حلّیّت و صحّت و بطلان و سایر احکام تکلیفی و وضعی. بنابراین می‌توان گفت موضوع فقه فعل مکلّف یا موضوع خارجی و محمول آن حکم شارع می‌باشد که مسائل فقهی را تشکیل می‌دهد.