پایان نامه رایگان درباره نیکل و حساسیت


Widget not in any sidebars
شکل 3-1 دستگاه اسپری استفاده شده در این تحقیق Spray Coating System.S.C.S.86 در دانشگاه شاهرود. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 60
شکل3-2 محلول اولیه برای سنتز فیلم‏های نازک NiO. ………………………………………………………………. 63
شکل 3-3 تصویر کورۀ الکتریکی و متعلقات آن (آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65
شکل 3-4 تصویر دستگاه پرس به ‏‏کار رفته …………………………………………………………………………………… 67
شکل 3-5 تصویر قرص نیکل تهیه شده ………………………………………………………………………………………… 68
شکل 3-6 طرح شماتیک کورۀ الکتریکی تیوبی و محل قرارگیری قرص‏ها ………………………………….. 68
شکل 3-7 تصویر قرص بعد از عملیات حرارتی ……………………………………………………………………………… 69
شکل 3-8 سیستم اندازه‏گیری حسگری به‏کار رفته ……………………………………………………………………… 70
شکل 3-9 دستگاه تبخیر حرارتی موجود در آزمایشگاه نانوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود ………. 73
شکل 3-10 قطعۀ حسگری آماده شده با لایۀ نازک NiO سنتز شده به روش اسپری پایرولیزیز .. 73
شکل 4-1 تصاویر SEM نمونه‏های واقع در مکآن‏های (الف) A1، (ب) A2، (ج) A3 و (د) A4 در دمای °C1000 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78
شکل 4-2 تصاویر SEM نمونه‏های واقع در مکان A2 در دماهای (الف) °C 950، (ب) °C 1000 و (ج) °C 1050. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
شکل 4-3 طیف EDX مربوط به نانوصفحات NiO نمونۀ A3 در دمای °C 1000 (دستگاه EDX به کار رفته در دانشکدۀ مواد دانشگاه تهران) ……………………………………………………………………………………… 80
شکل 4-2 تصاویر SEM مربوط به (الف) لایۀ نازک NiO خالص و (ب) لایۀ نازک NiO با آلایش 50% کلرید لیتم ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
شکل 4-3 طیف XRD مربوط به (a) لایۀ نازک NiO خالص و (b) لایۀ نازک NiO با آلایش 50% کلرید لیتم ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82
شکل 4-6 حساسیت حسگر A به بخار استون در دماهای مختلف ………………………………………………. 84
شکل 4-7 حساسیت حسگر B به بخار استون در دماهای مختلف ………………………………………………. 84
شکل 4-8 مقایسۀ اثر دما بر پاسخ حسگر برای حسگرهای A و B ………………………………………………. 85
شکل 4-9 نمودار حساسیت بر حسب غلظت برای حسگرهای A و B در دماهای کار مربوطه …… 86

Share this post

Post navigation

You might be interested in...