پایان نامه رایگان درباره تبدیل شدن و نیکل

شکل 2-10: منحنی‏های پاسخ دینامیک برای چند غلظت NO2 در دمای اتاق برای حسگر گازی نانو ذرۀ NiO بازپخت نشده ]65
Widget not in any sidebars

شکل 2-11 نشان می‏دهد که دمای کار حسگرها برای آشکارسازی گاز NO2 بین 100 و °C 125 قرار دارد.
شکل 2-11: پاسخ حسگر برحسب دما در ppm 10گاز NO2 در دمای اتاق برای حسگرهای گازی نانو ذرۀ NiO بازپخت شده در دماهای مختلف ]65[
شکل 2-12 نشان می‏دهد که بازپخت در یک دمای بالاتر منجر به یک پاسخ بهتر برای حسگرها در دمای کار آن‏ها می‏شود.
شکل 2-12: پاسخ حسگر برحسب دمای بازپخت در ppm 10گاز NO2 برای حسگرهای گازی نانو ذرۀ NiO بازپخت شده، در دمای کار آن‏ها ]65[
اشباع فیلم نانو ذرۀ NiO نه تنها در دمای اتاق بلکه در دماهای بالاتر نیز مشاهده شد (شکل2-13).
شکل 2-13: پاسخ حسگر برحسب غلظت NO2 برای حسگرهای گازی نانو ذرۀ NiO بازپخت شده، در دمای کار آن‏ها ]65[
مقایسۀ داده‏ها برای H2S و NO2:
مقایسۀ نتایج به دست آمده برای حسگرها در حضور گازهای H2S و NO2 نشان می‏دهد که در غلظت ppm 10 این گازها، بیشترین پاسخ برای گاز H2S، تقریباً 20 برابر بیشترین پاسخ برای گاز NO2 است که در مورد فیلم‏های NiO بازپخت شده در دمای °C 400 به ترتیب مقادیر 73 = S و 4/3 = S برای پاسخ حسگرها به دست آمد. پاسخ‏های به شدت بالا (2000 = S) در ppm 30 گاز هدف، فقط برای گاز H2S می‏توانند به دست آید. این امر به وضوح نشان می‏دهد که واکنش‏پذیری فیلم‏های نانو ذرۀ NiO برای گاز NO2 از گاز H2S کمتر است. زمان بازگشت که پارامتر مهمی برای حسگرهای گازی است برای دمای اتاق از مرتبۀ ساعت ولی برای دمای °C 300 فقط چند دقیقه گزارش شد. زمان بازگشت، در دمای کار حسگر از مرتبۀ 10 دقیقه بود.
2- لیو و همکاران ]66[ نانوسیم‏های اکسید نیکل را با نسبت‏های ظاهری متفاوت، به وسیلۀ یک واکنش هیدروترمال NiCl2 با NaC2O4 و H2O در حضور اتیلن گلیکول (EG) و بازپخت بعد از آن در دمای °C 400 در حضور هوا سنتز کردند. به این ترتیب که 237/0 گرم (1 میلی‏مول) کلرید نیکل 6 آبه، 0603/0 گرم Na2C2O4، 9 میلی‏لیتر H2O، 16 میلی‏لیتر EG در یک بشر به ظرفیت mL 50 با هم مخلوط شدند. محلول به دست آمده به مدت 10 دقیقه هم زده شد تا یک محلول شفاف حاصل شود. محلول شفاف به یک محفظه استیل ضد زنگ از جنس تفلون به ظرفیت mL 50 انتقال داده شد. درب محفظه بسته شد و در دمای °C 200 به مدت 12 ساعت گرم شد. بعد از عملیات حرارتی محفظه به طور عادی تا دمای اتاق سرد شد. محصولات از داخل محفظه جمع‏آوری شدند و به ترتیب 3 بار با آب 2 بار یونیزه و اتانول خالص شسته و در هوا خشک شدند. در نهایت محصولات سبز متمایل به آبی‏رنگی حاصل شدند که تا دمای °C 400 با آهنگ °C/min 1 در یک کوره گرم شدند و سپس به مدت 2 ساعت در این دما باقی ماندند. نمونه‏های نهایی برای مشخصه‏یابی جمع‏آوری شدند.
برای تهیۀ پودرهای اکسید نیکل، 1 گرم کلرید نیکل 6 آبه و mL 20 آب دو بار یونیزه در یک بشر به ظرفیت mL 50 با هم مخلوط شدند. محلول آبی کلرید نیکل به مدت 5 دقیقه هم زده شد سپس mL 5 محلول M 1 سدیم هیدروکسید به آن اضافه شد و به طور پیوسته به مدت 10 دقیقه هم زده شد. بعد از واکنش هیدروترمال محصولات جمع‏آوری شدند و به ترتیب 3 بار با آب 2 بار یونیزه و اتانول خالص شسته و در هوا خشک شدند. محصولات تهیه شده با آهنگ °C/min 1 در یک کوره تا دمای °C 400 گرم شدند و سپس به مدت 2 ساعت در این دما باقی ماندند، در نهایت پودرهای اکسید نیکل تشکیل شدند.
محصولات به دست آمده از طریق واکنش هیدروترمال در گسترۀ دمایی °C 220-100 به مدت 12 ساعت، با XRD و SEM مشخصه‏یابی شدند که نتایج در شکل 2-14 نشان داده می‏شوند. شکل (الف) 2-14 تصویر SEM محصولات به‏دست آمده در °C 100 را نشان می‏دهد. این تصویر نشان‏دهندۀ نانوگل‏های تشکیل شده از نانوسیم‏ها می‏باشد. طول و قطر نانوسیم‏ها به ترتیب در حدود mϻ 6/2 و nm 232 هستند.
شکل 2-14: (الف-ه) تصاویر SEM و (و) نمونه‏های XRD محصولات به دست آمده در دماهای هیدروترمال مختلف به مدت 12 ساعت. (الف) °C 100،(ب) °C 140، (ج) °C 180، (د و ه) °C 220 ]66[.
هنگامی که دما تا °C 140 افزایش یافت نانوگل‏های متشکل از نانوسیم‏ها به مجموعه‏های نانوسیم تبدیل شدند. قطر، طول، و نسبت ظاهری نانوسیم‏ها به ترتیب در حدود nm 205، 3 و 15 هستند (شکل ب 2-14). با افزایش دمای واکنش، طول نانوسیم‏ها افزایش و قطر آن‏ها کاهش یافت. با افزایش دما تا °C 180 و °C 220، طول نانوسیم‏ها به ترتیب تا 5/5 و 105 افزایش و قطر نانوسیم‏ها تا nm 105 و nm 100 کاهش و نسبت ظاهری به ترتیب تا 52 و 1050 افزایش یافت (شکل ج-ه 2-14). نتایج نشان می‏دهند که نسبت ظاهری نانوسیم‏ها به شدت به دمای واکنش بستگی دارد. نسبت‏های ظاهری نانوسیم‏های به‏دست آمده در دماهای واکنش مختلف در جدول 2-2 خلاصه می‏شوند.
جدول 2-2: نسبت‏های ظاهری نانوسیم‏های NiC2O42H2O بدست آمده با تغییر دمای واکنش هیدروترمال و زمان
8
7
6
5