پایان نامه رایگان با موضوع ریسک نوسان نرخ بهره و ریسک غیر سیستماتیک


Widget not in any sidebars
ru :بازده سهام
pt: قیمت سهم در پایان دوره t
pt-1 : قیمت سهم در ابتدای دوره ی قبل یا پایان دوره t-1
Dt : منافع حاصل از مالکیت سهام در دوره ی t به سهامدار تعلق گرفته است.
منافع حاصل از مالکیت ممکن است به شکل های مختلفی به سهامداران پرداخت شود که عمده ترین آنها عبارتند از :
سود نقدی
افزایش سرمایه از محل اندوخته (سهام جایزه )
افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده ی نقدی
تجزیه سهام
تجمیع سهام
بازده ماهیانه شرکت :
این شاخص بیانگر میزان عملکرد ماهیانه شرکت است که از طریق شاخص بورس شرکت در ابتدای ماه و آخر ماه از تابلوی شرکت در بورس اوراق بهادار و همچنین میزان سود پرداختی شرکت در همان ماه تعیین می‌شود.
ریسک :
نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری را ریسک سرمایه گذاری می نامند. تجزیه و تحلیل گران مالی تمامی ریسکی که یک سرمایه گذاری دارد را ریسک کل سرمایه گذاری می نامند و آن را به دو دسته تقسیم می‌کنند. آن دسته از ریسک هایی که ماهیتا وجود دارند از قبیل ریسک بازار و یا ریسک نوسان نرخ بهره و ان دسته از ریسک هایی که برای اوراق خاصی وجود دارد از قبیل ریسک مالی و تجاری.
ریسک از منظر کلی به دو دسته تقسیم می‌شود. ریسک غیر سیستماتیک و ریسک سیستماتیک
ریسک سیستماتیک :
ریسک سیستماتیک عبارت از عدم اطمینان از باده آتی به دلیل عدم امکان کنترل حرکت های بازار به عنوان یک کل است .این ریسک ماهیتی بیرونی داشته و منشا آن نیروهای خارج از شرکت نظیر فاکتور های اقتصاد کلان، تغییر قوانین ،مقررات مالیاتی، تغییر نرخ بهره و …. که موثر بر کل اقتصاد هستند می باشد. ( محارمی ،1391)
1-11-2.ریسک غیر سیستماتیک :
آن بخش از ریسک کل است که منحصر به یک شرکت یا صنعت است .عواملی از قبیل مدیریت، ظرفیت، ترجیحات مصرف کننده و اعتصابات کارگری باعث نوسان در بازده های یک شرکت می‌شود. عوامل غیر سیستماتیک عمدتا مستقل از عوامل تأثیر گذار بر بازار اوراق بهادار هستند .چون این عوامل یک شرکت را تحت تأثیر قرار می دهند و آنها باید برای هر شرکت بررسی شوند.
ریسک غیر سیستماتیک توسط انحراف معیار مورد محاسبه قرار می گیرد. که از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود :
Ϭ : ریسک یا انحراف معیار
r :بازده ماهیانه شرکت
r͞: میانگین بازده ماهیانه شرکت
n : تعداد ماه های محاسبه شده ی بازده در سال