پایان نامه رایگان با موضوع ریسک غیر سیستماتیک و اندازه گیری کارایی

متغیر مستقل : کارایی
Widget not in any sidebars

متغیرهای وابسته : بازده و ریسک غیر سیستماتیک
3-11. رگرسیون و استنباط آماری در مورد شیب خط ()
دو متغیر مرتبط را در نظر بگیرید که در آن x متغیری مستقل و y متغیری وابسته باشد. معادله مستقیم آنها به صورت y=a+bx است که در آن b شیب خط و a عرض از مبدا است. برای به دست آوردن معادله ی یک خط کافی است دو نقطه از آن را داشته باشیم با داشتن مقادیر x و y از دو نقطه، شیب خط، مقدار عرض از مبدا و معادله خط به دست می آید. شیب خط نشان دهنده نوع رابطه است. شیب مثبت(b0) نشان دهنده رابطه مثبت و (b0) نشاندهنده رابطه معکوس ضعیفی بین دو متغیر و شیب (b=0) نشان می دهد که دو متغیر x و y رابطه خطی نداشته و مستقل هستند. در دنیای واقعی برای اکثر پدیده ها نمی‌توان رابطه دقیق تعیین کرد. اصولا بهتر است قبل از اینکه در صدد پیدا گردن رابطه ای برای مشاهداتمان باشیم، مشاهدات خود را به صورت نقاط در نموداری دو بعدی مشخص کنیم، به این نمودار «نمودار پراکنش » می گوییم. به عبارتی دیگر در رسم نمودار پراکنش، ما اطلاعات اولیه خود را به نموداری منتقل می کنیم که این نمودار ی تواند اطلاعات بیشتری را در اختیار ما قرار دهد. در نظر اجاملی، در نمودار پراکنش تعدادی نقاط مجزا از هم در صفحه رسم شده است، ولی در نظر کلی این نقاط تشکیل رابطه خطی مستقیم می دهند به طوریکه می‌توان گفت با افزایش یا کاهش x ( متغیر مستقل ) متغیر y متغیر وابسته ) نیز افزایش یا کاهش می یابد، این موضوع در شکل زیر بیان شده است. مسلم است که رابطه ی دقیق را به صورت بصری طوری رسم کرد که با دقت «برازنده » داده‌ها باشد. به رسم این خط «برازش بهترین خط » می گوییم.
روشی که برازاندن بهترین خط به طریق ریاضی به کار می رود «حداقل توانهای دوم » معروف است. در این روش معادله خط برازنده طوری تشکیل می‌شود که مجموع توانهای دوم انحرافات عمودی از خط برازنده حداقل شود.
برای تمایز بین مقداری که بوسیله خط حداقل توانهای دوم (رگرسیون ) برآورد می‌شود و مقدار مشاهده شده از نمونه ی (y) مقدار داده شده به وسیله خط رگرسیون را با yنشان می دهیم. بنابراین هدف ما حداقل کردنمجموع توانهای دوم تفاوت بین این دو برای تمام مشاهدات است، یعنی :
= = = = مجموع توانهای دوم خطاها
که در آن x و y ثابت و a و b متغیر هستند. هدف پیدا کردن مقادیری از a و b است که مجموع توانهای دوم خطاها حداقل می‌شود. برای پیدا کردن مقادیر a و b می‌توان از عبارت فوق یک بار نسبت به b مشتق جزئی گرفت.
3-12. ارائه سوالات تحقیق و نحوه بررسی آنها
با توجه به هدف تحقیق در اندازه گیری کارایی شرکت ها و ارتباط آن با بازده و ریسک سهام فرضیه های تحقیق به صورت زیر بیان می‌شود :
1: بین کارایی نسبی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تلفیقی تاپسیس فازی و DEA و بازده سهام آن شرکت ها ارتباط معناداری وجود دارد.
2: بین کارایی نسبی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تلفیقی تاپسیس فازی و DEA و ریسک غیر سیستماتیک آن شرکت ها ارتباط معناداری وجود دارد.
جهت آزمون این سوال ابتدا کارایی شرکت های موجود را با استفاده از روش تلفیقی Topsis-dea به دست آورده و سپس ارتباط آن را بازدهی شرکت ها و ریسک غیر سیستماتیک به دست می آوریم .
= بین کارایی نسبی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تلفیقی تاپسیس فازی و DEA و بازده سهام آن شرکت ها ارتباط معناداری وجود ندارد .
= بین کارایی نسبی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تلفیقی تاپسیس فازی و DEA و بازده سهام آن شرکت ها ارتباط معناداری وجود دارد .
: = 0
: ≠ 0
سوال دوم:
= بین کارایی نسبی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تلفیقی تاپسیس فازی و DEA و بازده سهام آن شرکت ها ارتباط معناداری وجود ندارد .
= بین کارایی نسبی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تلفیقی تاپسیس فازی و DEA و بازده سهام آن شرکت ها ارتباط معناداری وجود دارد .
: = 0
: ≠ 0
3-13.معرفی روش های تجزیه و تحلیل داده‌ها:
الف. همگن کردن متغیرها:

Share this post

Post navigation

You might be interested in...