پایان نامه رایگان با موضوع ریسک غیر سیستماتیک و اندازه گیری کارایی


Widget not in any sidebars

آیا بین کارایی شرکت ها و ریسک غیر سیستماتیک آنها ارتباط وجود دارد ؟
اندازه گیری ریسک غیر سیستماتیک شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
اندازه گیری ریسک غیر سیستماتیک شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
شکل 1-2 : فرآیند اجرایی فرضیه ی دوم
1-9.تعیین متغیر های تحقیق
متغیرهای این تحقیق با توجه به کاربردی بودن، درک مفهوم، قابل دسترس بودن اطلاعات مربوط به آنها و همچنین با استفاده از مشاوره کارشناسان انتخاب شده اند.
متغیر مستقل : کارایی
متغیرهای وابسته : بازده و ریسک غیر سیستماتیک
تعریف مفهومی متغیرها
1-9-1.کارایی :
ساده ترین و در عین حال کلی ترین تعریف از کارایی انجام کارها به طور شایسته و مناسب می باشد. یا به عبارت دیگر کارایی نسبت ستانده های تولید شده به داده‌های لازم برای تولید ستانده ها می باشد. تعریف دیگر از کارایی را نسبت بازده واقعی به بازده استاندارد می داند، یا در واقع نسبت مقدار کارهایی که انجام می‌شود به کارهایی که باید انجام شود.
به طور کلی کارایی به نحوه استفاده از منابع یا میزان هزینه تحقق یافته برای انجام کار بر می‌گردد، یعنی چه میزان از منابع و امکانات به نحو صحیح استفاده شده است.
در DEA مفهوم کارایی همان نسبت ستانده ها به نهاد ها می باشد .
کارایی نسبی :
منظور از اندازه گیری کارایی نسبی مقایسه کارایی یک واحد با واحد های دیگری که ورودی ها و خروجی های نسبتا مشابهی دارد می باشد. روش های مختلفی برای اندازه گیری کارایی نسبی وجود دارد که برخی از آنها روش های مطرح شده در علم اقتصاد است و همچنین روش جدید دیگر در تحلیل پوششی داده‌ها می باشد .
اگرچه امروزه مدل های DEA به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته اند اما دو تا از مدل های پایه ای DEA همان مدل های BCC و CCR می باشند .در این تحقیق چون از مدل CCR استفاده می‌شود لذا به بررسی آن می پردازیم.
مدل نسبت CCR:
در اندازه گیری نسبی واحد ها فارل برای ساختن یک واحد مجازی، بر مجموع موزون واحد ها تمرکز نمود و به عنوان یک الگوی سنجش متداول برای اندازه گیری کارایی فنی رابطه زیر را پیشنهاد کرد.
در صورتی که هدف بررسی کارایی n واحد باشد که هر کدام دارای m ورودی و s خروجی باشدکارایی واحد jام به صورت زیر محاسبه میشود.
که در آن:
Xij : میزان ورودی iام برای واحد jام
Yri: میزان خروجی rام برای واحد jام
Ur: وزن داده شده به خروجی r ام
Vi: وزن داده شده به ورودی iام