پایان نامه رایگان با موضوع روش های اندازه گیری ریسک و متوسط قدر مطلق انحرافات


Widget not in any sidebars

تجزیه و تحلیل گران مدرن سرمایه گذاری، منابع ریسک را که باعث تغییر و پراکندگی در بازده می‌شود به دو دسته تقسیم می‌کنند .: آن دسته از ریسک هایی که ماهیتاً وجود دارند از قبیل ریسک بازار یا ریسک نوسانات نرخ بهره و آن دسته از ریسک هایی که برای اوراق خاصی وجود دارد از قبیل ریسک مالی و تجاری .
یک راه منطقی برای تقسیم ریسک کلی به اجرای آن، تمایز میان اجزای کلی (بازار ) و اجزای خاص (اوراق خاص) است .
1: یک جزء عمومی، که بیانگر آن قسمت از تغییر پذیری در بازده کل سهام است که مستقیما به تحولات کلی فعالیت های عمومی اقتصاد بستگی دارد.
2: یک جزء خاص، که بیانگر آن قسمت از تغییر پذیری در بازده کل سهام است که به تحولات فعالیت های عمومی اقتصادی بستگی ندارد، بنابراین یک راه منطقی برای تقسیم ریسک کلی به اجزای کوچکتر، ایجاد تمایز میان اجزای عام و اجزای خاص است. این در جزء که در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری به آنها ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک نیز گفته می‌شود قابل ارائه است .
ریسک غیر سیستماتیک + ریسک سیستماتیک =ریسک کل
ریسک غیر بازار + ریسک بازار =ریسک کل
ریسک قابل تنوع+ ریسک غیر قابل تنوع =ریسک کل
2-2-5-1.ریسک غیر سیستماتیک:
تغییر پذیری در بازده کل اوراق بهادار که به تغییر پذیری کل بازار ارتباطی نداشته باشد. ریسک غیر سیستماتیک نام دارد. ریسک غیر سیستماتیک به مجموعه ریسک هایی اطلاق می‌گردد که از مدیریت داخلی شرکت ها نشات می گیرد. مانند ریسک ساختار مالی، ریسک ساختار مدیریتی، ریسک درآمدی و ریسک اهرمی .
اگر چه تمامی اوراق بهادار تا حدودی از ریسک غیر سیستماتیک برخودار هستند با این حال این نوع ریسک بیشتر با سهام عادی مرتبط هست. هر چه تنوع اوراق بهادار بیشتر شود ریسک غیر سیستماتیک کوچک و کوچکتر می‌شود و ریسک کل پرتفلیو به ریسک سیستماتیک نزدیک تر می‌شود.(موجون ، 2008)
2-2-5-2.ریسک سیستماتیک
ریسک سیستماتیک به مجموعه عواملی اطلاق می‌گردد که از خارج بر روند قیمتی یک سهم تأثیر می گذارد. به عبارتی دیگر تغییر پذیری در بازده کل اوراق بهادار که مستقیما با تغییرات و تحولات کلی در بازار یا اقتصاد عمومی مرتبط است ریسک سیستماتیک نام دارد .تقریبا تمامی اوراق بهادار اعم از سهام با اوراق قرضه تا حدودی از ریسک سیستماتیک برخوردار می باشد. برای اینکه ریسک سیستماتیک در برگیرنده ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی، ریسک صنعت و ریسک طبیعی می باشند. بعد از آنکه ریسک غیر سیستماتیک حذف شد آن چیزی که باقی می ماند ریسک غیر قابل تنوع، یا ریسک بازار(سیستماتیک ) است. این قسمت از ریسک غیر قابل اجتناب است .برای اینکه ربطی به نحوه عملکرد سرمایه گذار و ایجاد تنوع در سهام ندارد. اگر بازار سهام به سرعت با کاهش مواجه شود، بسیاری از سهام ها بصورت معکوس تحت تأثیر آن قرار گرفته و افزایش می یابند، و بالعکس. این تغییرات و تحولات بدون توجه به نحوه ی عملکرد انفرادی سرمایه گذاران رخ می دهد. برای محاسبه ریسک سیستماتیک از ضریبی تحت عنوان ضریب بتا استفاده می‌شود که بیانگر نوعی ارتباط سیستماتیک ریسک بازار و سهام مورد بررسی را به نمایش می گذارد و اگر چه از کل بازار نتیجه می‌شود اما از اراده تک تک عناصر بازار خارج خواهد بود.
2-2-6.روش های اندازه گیری ریسک
ریسک عبارتند از احتمال نوسانات آتی نرخ بازدهی. شاخص های مختلفی برای تببین نوسانات مورد استفاده قرار می گیرند که بعضی از مهمترین آنها بدین صورت هستند .
1: دامنه تغییرات
2:متوسط انحرافات خطی (متوسط قدر مطلق انحرافات )
3: واریانس ( متوسط مجذور انحرافات )
4: انحراف معیار
5: نیم واریانس
6: نیم انحراف معیار
7: شاخص بتا
8: دارایی در خطر (VAR)
تا کنون معیارهای مختلفی برای تعیین ریسک توسط صاحبنظران معرفی شده اند که هر یک به جنبه ای از بحث عدم اطمینان اشاره داشته و بعضا مکمل یکدیگر نیز بوده اند. شاخص های اندازه گیری ریسک اولین بار از طریق مطالعات شاخص های پراکندگی آماری محاسبه گردیده اند و از آن به بعد روشهای جدید تری از جمله ریسک نامطلوب، استفاده از دیرش برای محاسبه حساسیت ارزش اوراق قرضه و در نهایت ارزش تحت ریسک معرفی گردیدند که همگی از روش های آماری استفاده می‌کنند .در این تحقیق از روش انحراف معیار برای محاسبه ریسک استفاده می‌شود.
2-2-6-1.انحراف معیار :