پایان نامه رایگان با موضوع رتبه بندی واحدهای کارا و تصمیم گیری چند معیاره

بعد از به دست آوردن و محاسبه کارایی با استفاده از تاپسیس فازی نیاز است اعداد آن با بازدهی و ریسک غیر سیستماتیک سنجیده شود .
Widget not in any sidebars

2-9. پیشینه علمی و مطالعات انجام شده گذشته
در سال 1978 سه متخصص تحقیق در عملیات به نام‌های “چانز”، “کوپر” و “رودز” مقاله هایی را ارائه نموده اند که طی آن از طریق برنامه ریزی خطی اندازه گیری عملی کارایی انجام می گرفت. این روش در حال حاضر به نام DEA یا تحلیل پوششی داده‌ها شهرت دارد. تحلیل پوششی داده‌ها پس از تعیین مرز کارا مشخص می‌کند که واحدهای تصمیم گیرنده در کجای این مرز قرار دارند و برای رسیدن به مرز کارا چه ترکیبی از نهاده‌ها و ستانده‌ها را می‌بایست انتخاب نمود .مدلی که این افراد در تحلیل پوششی داده‌ها ارئه نمودند با توجه به حروف اول نام آنها به CCR شهرت یافت .
در سال 1984، بنکر و چارنز و کوپر با تغییر در مدل CCR مدل جدیدی را عرضه کردند که با توجه به حروف اول نامشان به BCC شهرت یافت. مدل BCC مدلی از انواع مدلهای تحلیل پوششی داده‌هاست که در ارزیابی کارایی نسبی، واحد های کارا را که ضریب یک دریافت کرده اند نسبت به یکدیگر رتبه بندی نمی‌کرد، یک روش تعدیل شده از مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها به وسیله اندرسون و پیترسون در سال 1993 ارائه شد، که چارچوبی برای رتبه بندی واحدهای کارا ارائه کرد.
توان تحلیل پوشش داده‌ها برای پاسخگویی به نیازهای نظری و کاربردی سبب شده است که گسترۀ وسیعی فرا روی ریاضی‌دانان ،اقتصاد‌دانان، مدیران و مهندسان در زمینه بهره‌وری و کارایی گشوده شود.
از طرفی وجود مجلات تخصصی «تحلیل بهره‌وری و انجمن تحقیق در عملیات و کتابهای تحلیل پوششی داده‌ها، ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده‌ها، نظریه، متدلوژی و کاربرد ها (چارنز 1994) تحلیل کارایی به وسیله مرزهای تولید با روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده‌ها، بخشی از تلاش نظری در این زمینه بوده اند.
همچنین قابل ذکر است که برخلاف مطالعه و تحقیقات زیادی که در ارتباط بین کارایی و سایر متغیر ها انجام گرفته است، مطالعات کمی در زمینه رابطه کارایی و بازده سهام انجام گرفته است، خانم فاطمه اژدری در رساله ی خود در 1387 به بررسی کارایی شرکت های پذیرفته شده ارتباط آن با بازده سهام پرداخته است در این پایان نامه ارتباط بین کارایی و بازدهی شرکت ها رد شده است، هم چنین در این حوزه می‌توان به مقاله ی محمد محمودی و مجتبی متان اشاره کرد که به بررسی ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار و ارتباط آن با بازده و ریسک سهام پرداخته اند که در آن پژوهش نیز ارتباط بین عملکرد شرکت ها و ریسک و بازدهی آنها رد شده است.
در سال 2011 بارت فرین در مقاله ای به بررسی ارتباط بین بازدهی کارایی شرکت ها در بازه ی زمانی 1988 الی 2007 از یک نمونه از شرکت های موجود در بورس نیویورک پرداخته است، کارایی با استفاده از روش DEA محاسبه شده است، نتیجه ی این تحقیق ارتباط بین کارایی شرکت ها و بازدهی آنها را تایید کرده است. 1381 عزیز اله معماریانی و صابر ساعتی مهتدی مقاله ای تخت عنوان «نظریه مجموعه های فازی و تحلیل پوششی داده‌ها » ارائه کرده اند. در این مقاله با ارائه ی شرح مختصری از تحلیل پوششی داده‌ها و تعاریف مقدماتی از نظریه مجموعه های فازی کاربرد های انجام شده از این نظریه در سازمان ها ی مختلف چون بانک ها، دانشگاه ها و … معرفی گشته است.
لازم به ذکر است دکتر عالم تبریز نیز در مقاله ای به بررسی کارکرد تکنیک فازی در بهبود سنجش کارایی شعب بانک ها با استفاده از تکنیک DEA پرداخته است که در پروژه ی حاضر از روش ایشان نیز استفاده شده است.
در پژوهش حاضر به دنبال این هستیم که بدانیم در شرکت های کارا یا به بیان دیگر در شرکت هایی که با استفاده از نهاده های کمتر ستاده های بیشتری تولید میکنند و به مفهوم عملیاتی کاراتر هستند، آیا این کارایی در ریسک غیر سیستماتیک شرکت و بازده سهام شرکت ها تأثیر ی دارد یا خیر ؟

فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1.مقدمه:
امروزه تلاش های گسترده ای برای بهبود روش های بررسی و تحلیل سهام در بازار های مالی دنیا صورت می گیرد. تلاش در جهت بهبود روش های تجزیه و تحلیل سهام، به ویژه در بازار هایی که تعداد شرکت ها در آن بالاست منجر به پدید آمدن روش های نوینی گردیده که در کنار روش های درصدد یافتن پاسخی برای میل به حداکثر سود فرد در بازار های مالی می باشد.از طرفی با توجه به کثرت اطلاعات موجود و نیاز به تحلیل آن توسط خبرگان مالی موجب شده که بسیاری از سرمایه گذاران تصمیم گیری در مورد انتخاب سهام را بر مبنای حجم صف های خرید و فروش، اخبار و شایعات شنیده در بازار و مسائلی از این دست نسبت دهند. از طرفی تصمیم گیری در زمینه خرید و فروش سهام امری پیچیده است. زیرا چندین متغیر مانند نرخ بازده سرمایه، سود هر سهم، نسبت قیمت به سود، میزان ریسک پذیری و سایر عوامل را در نظر گرفت. از آنجایی که برای تصمیم گیری مجموعه ای از متغیر ها مورد توجه قرار می گیرند باید از یک روش تصمیم گیری چند معیاره استفاده کرد. روش تحلیل پوششی داده‌ها به عنوان یکی از روش هایی می باشد که از آن می‌توان در انتخاب سهام و تشکیل پرتفو استفاده کرد در تحلیل های خارجی نیز ارتباط بین کارایی سهام و بازدهی اثبات شده است. به طور کلی در این فصل به ارتباط کارایی شرکت های بورسی با استفاده از روش تلفیقی Topsis -DEAبا بازدهی و ریسک در بورس اوراق بهادار کشورمان پرداخته می‌شود .
3-2. روش های پژوهش
روش های پژوهش در واقع ابزارهای دست یابی به واقعیت به شمار می روند. در هر تحقیق محقق تلاش می‌کند تا مناسب ترین روش را انتخاب کند و آن روشی است که دقیق تر از سایر روش های دیگر قوانین را کشف کرده و روابط میان آنها مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب است. در واقع می‌توان گفت که اثر بخشی یک کار تحقیقی منوط به انتخاب درست روش تحقیقی است که مناسب با آن تحقیق خاص باشد. در این فصل تحت عنوان روش تحقیق مطرح گردیده است. در این بخش تحت عنوان کلیات روش تحقیق کلیاتی در ارتباط با روش تحقیق، جامعه آماری، ابزارهای گردآوری و تحلیل آنها و … ارائه می‌گردد.
3-3. روش اجرایی تحقیق
روش اجرای تحقیق در واقع مجموعه فعالیت هایی است که به کمک آنها می‌توانیم اطلاعات مورد نظر را از کجا، چگونه و با ه ابزاری جمع آوری کنیم. به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می‌توان با توجه به دو ملاک هدف تحقیق و نحوه گردآوری داده‌ها تقسیم کرد.
3-4. دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف
تحقیق ها از نظر هدف به سه گروه تحقیق بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه تقسیم می شوند.
3-4-1. تحقیق کاربردی
هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شوند.
3-4-2. تحقیق بنیادی