پایان نامه رایگان با موضوع رتبه بندی واحدهای کارا و شرکت های پذیرفته شده


Widget not in any sidebars
در سال 1984، بنکر و چارنز و کوپر با تغییر در مدل CCR مدل جدیدی را عرضه کردند که با توجه به حروف اول نامشان به BCC شهرت یافت .مدل BCC مدلی از انواع مدلهای تحلیل پوششی داده‌هاست که در ارزیابی کارایی نسبی، واحد های کارا را که ضریب یک دریافت کرده اند نسبت به یکدیگر رتبه بندی نمی کرد، یک روش تعدیل شده از مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها به وسیله اندرسون و پیترسون در سال 1993 ارائه شد، که چارچوبی برای رتبه بندی واحدهای کارا ارائه کرد.
توان تحلیل پوشش داده‌ها برای پاسخگویی به نیازهای نظری و کاربردی سبب شده است که گستره ی وسیعی فرا روی ریاضی دانان ،اقتصاد دانان، مدیران و مهندسان در زمینه بهره‌وری و کارایی گشوده شود.
گزارش های موفق عملیاتی این روش از ارزیابی دانشگاه ها (بیزلی 1994، جهاناهلو و علیرضایی 1994) بیمارستان ها (بنکر و همکاران 1980 ) و نیروگاه های تولید برق (فارل و همکاران 1983، هالمارسون و ویدارپس 1992، کپ و اسمیت 1980 و کامباکار 1994 ) واحد های بهره برداری از منابع آب (آیدا و همکاران 1998 )، مدارس (بسنت و همکاران 1987 و علیرضایی و دانشیان 1379 )، ورزش (سویی اوشی و همکاران 1999)، واحد های ارتباطی (سویی اوشی 1998، بنکر و همکاران 1996)، ارتش (علی و همکاران 1989 ) مقایسه موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی (آتانا پولوس 1994) بانکها (تیلور و همکاران 1997، علیرضایی و وندی پن 1995، برگرو مینگو 1994، الفرج و همکاران 1993 با رو همکاران 1993)، صنعت هوایی (بنکر و جانستون 1993 و 1995 بولین 1987 ) بودجه بندی (بولین و همکاران 1989، کمپل و همکاران 1995 )، پیشرفت و پسرفت تکنولوژی کشورها (علیرضایی 1378)، سیستم پشتیبانی تصمیم (علیرضایی و دانشان 1378)، درجه بندی (علیرضایی 1377) و اصلاحات و ارزیابی اقتصادی (چارنز و همکاران 1998، ماتریک و ساویچ 1998 ) حاکی از قدرت این متدلوژی در زمینه ارزیابی عملکرد و بهره‌وری و کارایی دارد.
از طرفی وجود مجلات تخصصی «تحلیل بهره‌وری و انجمن تحقیق در عملیات و کتابهای تحلیل پوششی داده‌ها، ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده‌ها، نظریه، متدلوژی و کاربرد ها (چارنز،کوپر، لوین و سیفورد (1994) تحلیل کارایی به وسیله مرزهای تولید با روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده‌ها، بخشی از تلاش نظری در این زمینه بوده اند.
همچنین قابل ذکر است که برخلاف مطالعه و تحقیقات زیادی که در ارتباط بین کارایی و سایر متغیر ها انجام گرفته است، مطالعات کمی در زمینه رابطه کارایی و بازده سهام انجام گرفته است، خانم فاطمه اژدری در رساله ی خود در 1387 به بررسی کارایی شرکت های پذیرفته شده ارتباط آن با بازده سهام پرداخته است، هم چنین در این حوزه می‌توان به مقاله ی محمد محمودی و مجتبی متان اشاره کرد که به بررسی ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار و ارتباط آن با بازده و ریسک سهام پرداخته اند .
هم چنین در سال 1381 عزیز اله معماریانی و صابر ساعتی مهتدی مقاله ای تخت عنوان «نظریه مجموعه های فازی و تحلیل پوششی داده‌ها » ارائه کرده اند. در این مقاله با ارائه ی شرح مختصری از تحلیل پوششی داده‌ها و تعاریف مقدماتی از نظریه مجموعه های فازی کاربرد های انجام شده از این نظریه در سازمان ها ی مختلف چون بانک ها، دانشگاه ها و … معرفی گشته است.
لازم به ذکر است دکتر عالم تبریز نیز در مقاله ای به بررسی کارکرد تکنیک فازی در بهبود سنجش کارایی شعب بانک ها با استفاده از تکنیک DEA پرداخته است که در پروژه ی حاضر از روش ایشان نیز استفاده شده است.
در پژوهش حاضر به دنبال این هستیم که بدانیم در شرکت های کارا یا به بیان دیگر در شرکت هایی که با استفاده از نهاده های کمتر ستاده های بیشتری تولید میکنند و به مفهوم عملیاتی کاراتر هستند، آیا این کارایی در ریسک غیر سیستماتیک شرکت و بازده سهام شرکت ها تأثیر ی دارد یا خیر ؟
1-8.فرضیه های پژوهش
فرضیه اول :
بین کارایی نسبی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تلفیقی TOPSIS و DEA و بازده سهام آن شرکت ها ارتباط معنا داری وجود دارد.
جهت اثبات این فرضیه ابتدا کارایی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران را با کمک روش تاپسیس فازی و DEA محاسبه کرده و سپس اعداد به دست آمده با بازدهی سالانه شرکت ها مقایسه می‌شود.
اندازه گیری کارایی شرکت های بورسی از طریق روش DEA و تاپسیس فازی
اندازه گیری کارایی شرکت های بورسی از طریق روش DEA و تاپسیس فازی
آیا بین بازدهی سهام شرکت ها و کارایی آنها ارتباط وجود دارد ؟

اندازه گیری بازدهی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
اندازه گیری بازدهی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
شکل 1-1 : فرآیند اجرایی فرضیه ی اول
فرضیه دوم :
بین کارایی نسبی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تلفیقی TOPSIS وDEA و ریسک غیر سیستماتیک آن شرکت ها ارتباط معناداری وجود دارد.
جهت اثبات این فرضیه ابتدا کارایی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران را با کمک روش تاپسیس فازی و DEA محاسبه می‌شود. سپس بازده ماهانه شرکت های بورسی را محاسبه و از این طریق ریسک غیر سیستماتیک سالانه ی شرکت ها را به دست می آوریم. در نهایت ارتباط یا عدم ارتباط بین کارایی و ریسک را از طریق آزمون های آماری به دست می آوریم.
اندازه گیری کارایی شرکت های بورسی از طریق روش DEA و تاپسیس فازی
اندازه گیری کارایی شرکت های بورسی از طریق روش DEA و تاپسیس فازی