پایان نامه رایگان با موضوع تکنیک تاپسیس فازی و تکنیک تاپسیس

خوب
Widget not in any sidebars

(10و9و7)
خیلی خوب
(10و10و9)
حال مراحل لازم برای انجام عملیات در این پژوهش به صورت گام های زیر آورده می شوند.
گام اول: اگر گروه تصمیم گیری شامل k تصمیم گیرنده باشد، قضاوت تصمیم گیرنده k ام در مورد اهمیت معیار j ام و عملکرد گزینه iام نسبت به معیار با استفاده از متغیرهای و نشان داده شود، اهمیت هر معیار j ام و عملکرد گزینه i ام نسبت به معیار j ام توسط روابط زیر بدست می آید:
در ابتدا ماتریس تصمیم (که ماتریس است) با داده‌های فازی ایجاد می‌شود.
(
ستون های این ماتریس شامل نظرات کارشناسان واحد خرید شرکت بوده که برابر n ستون است. هم چنین، گزینه های ماتریس تصمیم شامل تمامی نهادها و ستاده ها است که شامل m سطر می باشد. داده‌های جدول تاپسیس فازی هم بر اساس نظرات کارشناسان تهیه می‌شود. حال اگر عدد فازی به صورت مثلثی باشد، روابط زیر برقرار است.
(1)
)
مرحله بعد، مرحله نرمال سازی یا بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم است. روش مورد استفاده این پژوهش، هم چون چن و همکاران (2006)،روش خطی است. به این منظور باید مقدار حداکثر ستون و مقدار حداقل هر ستون را مشخص و با استفاده از روابط زیر، مقادیر را که مقدار بی مقیاس شده می باشند، محاسبه نمود. زمانی که ها بصورت فازی هستند ها نیز فازی خواهند بود.حال اگر
به ترتیب بیشترین و کمترین امتیازها باشند، روابط زیر برقرار است:
و (
گام سوم: در مرحله بعدی ماتریس تصمیم نرمالیزه شده موزون را بدست می آوریم که :
(
گام چهارم: گام بعد بدست آوردن جواب ایده آل مثبت PIS) ) و جواب ایده آل منفی (NIS) می باشد که به ترتیب با و نمایش داده می شوند. در حالت فازی جهت مقایسه اعداد فازی و تعیین و از فرآیندهای رتبه بندی اعداد فازی استفاده می‌شود، بر اساس این روش رتبه عدد فازی) که با ) نشان داده می‌شود به این صورت تعریف می‌شود.
پس از محاسبه (M، به ازای هر ستون j، آن را که دارای بیشترین میزان M است به عنوان و آن که دارای کمترین مقدار M است، به عنوان معرفی می کنیم..
گام پنجم: در این مرحله میزان فاصله هر گزینه نسبت به ایده آل مثبت و منفی ( می باشد.برای داده‌های فازی، فاصله بین دو عدد فازی بر طبق تعریف آقای زاده به صورت زیر قابل محاسبه است:

البته و، اعداد قطعی هستند و فاصله گزینه i ام از ایده آل مثبت و فاصله گزینه i ام از ایده آل منفی است.
گام ششم: در مرحله بعد شاخص نزدیکی نسبی هر گزینه به ایده آل ها () محاسبه می‌گردد. این شاخص به منظور ترکیب مقادیر و و در نتیجه مقایسه گزینه ها نسبت به یکدیگر به کار می رود که با رابطه زیر قابل محاسبه است:
مرحله نهایی تکنیک تاپسیس فازی، رتبه بندی گزینه ها براساس ترتیب نزولی ها خواهد بود.(کاه رامان و همکاران،2007)