پایان نامه رایگان با موضوع تکنیک تاپسیس فازی و تکنیک تاپسیس

دانلود پایان نامه

خوب

 • (10و9و7)
  خیلی خوب
  (10و10و9)
  حال مراحل لازم برای انجام عملیات در این پژوهش به صورت گام های زیر آورده می شوند.
  گام اول: اگر گروه تصمیم گیری شامل k تصمیم گیرنده باشد، قضاوت تصمیم گیرنده k ام در مورد اهمیت معیار j ام و عملکرد گزینه iام نسبت به معیار با استفاده از متغیرهای و نشان داده شود، اهمیت هر معیار j ام و عملکرد گزینه i ام نسبت به معیار j ام توسط روابط زیر بدست می آید:
  در ابتدا ماتریس تصمیم (که ماتریس است) با داده‌های فازی ایجاد می‌شود.
  (
  ستون های این ماتریس شامل نظرات کارشناسان واحد خرید شرکت بوده که برابر n ستون است. هم چنین، گزینه های ماتریس تصمیم شامل تمامی نهادها و ستاده ها است که شامل m سطر می باشد. داده‌های جدول تاپسیس فازی هم بر اساس نظرات کارشناسان تهیه می‌شود. حال اگر عدد فازی به صورت مثلثی باشد، روابط زیر برقرار است.
  (1)
  )
  مرحله بعد، مرحله نرمال سازی یا بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم است. روش مورد استفاده این پژوهش، هم چون چن و همکاران (2006)،روش خطی است. به این منظور باید مقدار حداکثر ستون و مقدار حداقل هر ستون را مشخص و با استفاده از روابط زیر، مقادیر را که مقدار بی مقیاس شده می باشند، محاسبه نمود. زمانی که ها بصورت فازی هستند ها نیز فازی خواهند بود.حال اگر
  به ترتیب بیشترین و کمترین امتیازها باشند، روابط زیر برقرار است:
  و (
  گام سوم: در مرحله بعدی ماتریس تصمیم نرمالیزه شده موزون را بدست می آوریم که :
  (
  گام چهارم: گام بعد بدست آوردن جواب ایده آل مثبت PIS) ) و جواب ایده آل منفی (NIS) می باشد که به ترتیب با و نمایش داده می شوند. در حالت فازی جهت مقایسه اعداد فازی و تعیین و از فرآیندهای رتبه بندی اعداد فازی استفاده می‌شود، بر اساس این روش رتبه عدد فازی) که با ) نشان داده می‌شود به این صورت تعریف می‌شود.
  پس از محاسبه (M، به ازای هر ستون j، آن را که دارای بیشترین میزان M است به عنوان و آن که دارای کمترین مقدار M است، به عنوان معرفی می کنیم..
  گام پنجم: در این مرحله میزان فاصله هر گزینه نسبت به ایده آل مثبت و منفی ( می باشد.برای داده‌های فازی، فاصله بین دو عدد فازی بر طبق تعریف آقای زاده به صورت زیر قابل محاسبه است:

    پایان نامه با موضوع فرش دستباف و رطوبت نسبی

  البته و، اعداد قطعی هستند و فاصله گزینه i ام از ایده آل مثبت و فاصله گزینه i ام از ایده آل منفی است.
  گام ششم: در مرحله بعد شاخص نزدیکی نسبی هر گزینه به ایده آل ها () محاسبه می‌گردد. این شاخص به منظور ترکیب مقادیر و و در نتیجه مقایسه گزینه ها نسبت به یکدیگر به کار می رود که با رابطه زیر قابل محاسبه است:
  مرحله نهایی تکنیک تاپسیس فازی، رتبه بندی گزینه ها براساس ترتیب نزولی ها خواهد بود.(کاه رامان و همکاران،2007)

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.