پایان نامه رایگان با موضوع تصمیم گیری چند معیاره و انتخاب تأمین کننده

فاصله Ai از A- و A+ به صورت بردار [Di- , Di+] نشان داده می‌شود. (i=1,2,…,m)
Widget not in any sidebars

برای محاسبه راه‌حل‌های ایده‌آل مثبت و منفی، نیازمند تعریف پارامترهای ND-، ND+، PD- و PD+ هستیم که به صورت روابط تعریف می‌شوند.

برای بردار فاصله ، راه‌حل ایده‌آل منفی، و برای راه‌حل ایده‌آل مثبت، است. Ai- و Ai+، به ترتیب، نشان‌دهنده فاصله‌های تا و هستند که با استفاده از روابط زیر به‌دست می‌آیند.

در نهایت، ضریب نزدیکی گزینه Ai که با Ai* نشان داده می‌شود، با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌گردد.

واضح است که است. اگر باشد، گزینه Ai راه‌حل ایده‌آل مثبت و در صورتی که ، گزینه Ai راه‌حل ایده‌آل منفی خواهد بود. لذا می‌توان رتبه‌بندی گزینه‌های مختلف را با توجه به میزان نزدیکی به راه‌حل ایده‌آل مثبت و دوری از راه‌حل ایده‌آل منفی انجام داد.
2-8-1.اعداد فازی و متغیر های کلامی
در این بخش برخی تعاریف اساسی از مجموعه های فازی، اعداد فازی و متغیر های کلامی که کوفمان و گوپتا و زاده به آن پرداخته اند استفاده می‌شود.
تعریف اعداد فازی: مجموعه فازی در مجموعه مرجع U با تابع عضویت مشخص می‌شود، به طوری که مقدار تابع را درجه عضویت x در مجموعه فازی می گویند.(کوفمام،1991)
تعریف 2: مجموعه فازی در مجموعه مرجع x محدب است، اگر و فقط اگر به ازای باشد. (کلیر ،1995)
تعریف 3: هر مجموعه فازی در مجموعه مرجع x که هم نرمال و هم محدب است عدد فازی است. شکل زیر نشان دهنده عدد فازی در مجموعه مرجع U است،که مطابق تعریف می باشد. (کوفمام،1991)
شکل (2-1): عدد فازی n
تعریف 4: عدد فازی مثلثی را می‌توان به صورت ( زیر نشان داد. تابع عضویت عدد فازی مثلثی در فرمول زیر نشان داده شده است. تابع عضویت (x) معادل است با :

متغیرهای کلامی
متغیرهایی هستند که مقادیر آنها توسط عبارت های کلامی بیان می‌گردد. استفاده از متغیرهای کلامی در وضعیت های پیچیده و نامشخص که تنها با استفاده از عبارت های کلامی قابل بیان هستند، بسیار مفید خواهند بود. به عنوان مثال وزن، یک متغیر کلامی است، که با عبارت های کلامی چون کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد بیان می‌گردد.
انتخاب تأمین کننده در زنجیره تأمین یک مسئله تصمیم گیری چند معیاره است،که در آن k تصمیم گیرنده و m تأمین کننده و n معیار تصمیم گیری داریم که تأمین کنندگان با توجه به این معیارها با هم مقایسه می شوند.
2-8-2.استفاده از تکنیک تاپسیس فازی در رتبه بندی
قبل از اینکه روش وزن دهی و رتبه بندی بررسی شود باید توضیحی در مورد اعداد فازی مورد استفاده ارائه شود. عبارت های کلامی به جای اعداد قطعی برای تعیین وزن شاخص ها و همچنین رتبه بندی گزینه ها استفاده شده است. جدول زیر عبارت های کلامی را جهت توصیف اهمیت معیار ها نسبت به یکدیگر ارائه می‌کند. (چن،لین و هوانگ، 2006)
جدول(2-2).عبارت های کلامی مرتبط با وزن معیارها
خیلی کم VL
(0.1و0و0)