پایان نامه رایگان با موضوع اندازه گیری کارایی و بورس اوراق بهادار

با توجه به نوع ورودی ها و خروجی ها ی کارایی که دارای ارزش یکسانی نیستند، برای اینکه متغیر ها قابلیت استفاده در تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها را داشته باشند باید همگن شوند که با استفاده از روش زیر همگن می شوند.
Widget not in any sidebars

که در آن:
Zij: متغیر نرمال شده برای متغیر jام
: ارزش متغیر jام برای شرکت iام
:میانگین متغیر jام
: انحراف معیار متغیرj ام
با توجه به رابطه فوق امکان منفی شدن zij وجود دارد و به دلیل اینکه کارایی محاسبه شده بین صفر و یک می باشد بنابراین برای حذف مقادیر منفیzij ها، مطابق رابطه زیر قدرمطلق کوچکترین عدد را به همه zij ها اضافه می کنیم.
Rzij=
بازدهی سهام از رابطه مقابل محاسبه می‌شود.
بازده= قیمت پایان دوره- قیمت ابتدای دوره+ سود نقدی سهم+ سود ناشی از افزایش سرمایه/قیمت ابتدای دوره
3-15. ابزار و روش گردآوری داده‌ها
برای گرد آوری در این پژوهش از روش های مختلفی استفاده شده است که شامل کتب مالی مختلف، ژورنال های علمی و جستجو در پایگاه الکترونیکی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نظیر www.tsetmc.com و www.irbourse.ir می باشد. هم چنین برای استخراج داده‌های مالی از نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد نوین استفاده شده است.
3-16. روشهای تحلیل داده‌ها:
در این تحقیق جهت سنجش کارایی و رتبه بندی از روش DEA، نرم افزار MaxDEA و DEA SOLVER استفاده شده است و جهت آزمون فرضیه نیز از آزمون رگرسیون و نرم افزارSPSS استفاده می‌گردد .هم چنین در این تحقیق جهت اولویت بندی ورودی ها و خروجی ها از نرم افزار Fuzzy Topsis solver 2013 نیز استفاده خواهد شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1.مقدمه:
نتایج اجرای تحقیق حاضر در این فصل به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول شامل حل مدلهای تحلیلی پوششی داده‌ها و تعیین کارایی شرکت ها با استفاده از روش تلقیقی تاپسیس فازی و DEA می باشد و بخش دوم را آزمون فرضیه های تحقیق و تجزیه و تحلیل نتایج آماری تشکیل می دهد. در ادامه به شرح دو بخش می پردازیم.
4-2.یافته های تحقیق :
همانطور که در فصل سوم اشاره گردید جامعه آماری این تحقیق شامل شرکتهای شیمیایی و دارویی و فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد که مجموعا شامل 49 شرکت می باشد.
با توجه به ماهیت ورودی مدل و کنترل بیشتر مدیران بر روی آنها از مدل های تحلیلی پوششی داده‌ها با ماهیت ورودی محور جهت تعیین کارایی شرکت ها استفاده می‌شود، بنابراین پس از تعیین ورودی ها و خروجی ها اقدام به اولویت بندی آنها شده است. با استفاده از اعداد فازی اهمیت هر کدام آنها از 3 خبره گرفته شده است و به سپس با استفاده از نرم افزار Fuzzy Topsis solver 2013 اولویت هر کدام از ورودی ها و خروجی ها مشخص شده است، شرح اولویت هر کدام از متغیرهای ورودی و خروجی در جدول الف – 1 می باشد. در ادامه با استفاده از نرم افزار MaxDEA اقدام به اندازه گیری کارایی هر یک از شرکت ها با استفاده از مدل CCR گردید که نتایج برای سالهای مختلف و مدلهای گفته شده به شرح جدول پیوست الف-2 می باشد.
هم چنین بازده سهام هر یک از شرکت ها برای سال های 90 الی 92 محاسبه گردیده است. بازده سهام محاسبه شده برای سالهای یاد شده به شرح جدول پیوست الف-3 می باشد.
4-3. آزمون فرضیه تحقیق :