پایان نامه درمورد نسبت قیمت به سود هر سهم و شرکت های پذیرفته شده


Widget not in any sidebars

این تعدیل از طریق محاسبه تغییرات EPS پیش بینی شده طی دوره مشخص تعدیل صورت می گیرد و این تعدیل به دو صورت تعدیل مثبت و تعدیل منفی صورت می گیرد و معمولاً گزارشات تعدیلی مورد توجه سرمایه گذاران در بازار سهام می باشد چرا که معمولاً تعدیل مثبت نشان از روند رو به رشد شرکت و در مقابل تعدیل منفی نشان از روند مشکل آفرین در کار تولید و تجارت شرکت می باشد و همین باعث واکنش متفاوت سهامداران در هر کدام از حالت ها می باشد.
2-21-5- سود نقدی هر سهم (DPS)
پس از آنکه سود (عایدی) هر سهم (EPS) مشخص شد مبلغی به عنوان خالص به سهامداران پرداخت می شود که به عنوان سود نقدی هر سهم شناخته می شود که نحوه محاسبه آن به این شکل می باشد:
= DPS
تعداد سهام عادی منتشره
سود نقدی هر سهم
2-21-6- نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E):
این نسبت که بیانگر متناسب قیمت و EPS یا سود هر سهم می باشد معمولاً از دیدگاه تحلیل گری فاندامنتال یا بنیادی مورد توجه می باشد. به اینترنت که معمولاً هر چه این نسبت کوچکتر باشد نشان از نبود حباب قیمتی و وضعیت مناسب تر شرکت از نظر قیمت سهم خود می باشد که معمولاً سرمایه گذاران بنیادگرا مرتکب می شوند توجه زیاد و یک بعدی به این نسبت می باشد چرا که به تنهایی نمی توان با اتکا بر میزان این نسبت اقدام به سرمایه گذاری بر روی آن سهم کرد و عواملی چون موقعیت کنونی سهم و زمان باز شدن آن و وضعیت اقتصادی آینده شرکت و عوامل متعدد دیگر می تواند پنداشت سرمایه گذار را در آینده دچار پشیمانی و خطا بکند به همین اساس بسیاری از سرمایه گذاران حرفه ای و منطقی توجه بسیار کمی به این نسبت دارند.
2-22- رانت خواران
در بازار سهام بخصوص در بازارهای کشورهای توسعه نیافته رانت اطلاعاتی و استفاده از آن برای به جیب زدن سودهای نامشروع امری شناخته شده است به این صورت که افرادی که به عنوان متصدی امور حساس در ارتباط با اطلاعات مالی و سرمایه گذاری شرکت حضور دارند قبل از اینکه این اطلاعات عمومی شود و از آن به عنوان اطلاعات بنیادی استفاده شود آزاد در اختیار افراد آشنای یا هم پیمان در شرکت های وابسته به بورس از قبیل شرکت های کارگزاری و یا افراد سهامدار خاص قرار می دهند و آنها هم قبل از اینکه خبرهای مثبت شرکت درز کند اقدام به خریدن سهام شرکت مربوطه می کنند و بیشتر از دیگر افراد که هر کدام ممکن است در مرحله ای از رشد قیمت سهم مربوطه به خرید آن مبادرت ورزند سود به جیب می زنند و حتی خبر وقت فروش را نیز از منابع اطلاعاتی رانتی دریافت می کنند البته این حالت خوش بینانه تر موضوع هست. گاهی رشد سرمایه گذاری یا افزایش ارزش سهم از طریق رشد بنیادی هم در کار نیست تنها عده ای با همدستی همق یمت را بالا و پا یین می کنند که اطلاعات این عمل آنها در اختیار فرد یا افراد رانت خوار قرار می گیرد.
2-23- سفته بازان
اما گروهی که به عنوان سفته باز شناخته می شوند و ممکن است در جایی هم با رانت خواری ارتباط پیدا کنند گروهی هستند که معمولاً با هماهنگی هم و با سرمایه زیاد بر روی یک سهم خاص اثر حبابی و افزایش غیر بنیادی می گذارند به اینصورت که معمولاً با توجیه تکنیکال سهم که به صورت نمودار قیمتی ارائه می گردد سهم را در موقعیتی منساب از نظر قیمتی برای خرید نشان داده و دیگران را نیز به خرید سهم مربوطه ترغیب می کنند اما به ناگاه خود اقدام به فروش سهم نموده و بسیاری که اطلاع درستی از رفتار آنها ندارند در تله فروش گیر می افتند و توانایی نقد کردن سهم خود را به مقوع نداشته و معمولاً دچار زیان یا کسب سود اندک می شوند. این رفتار نیز ممکن است در تمام بازارهای سهام دنیا وجود داشته باشد اما در بازارهای نوظهور نمود بیشتری دارد. همانطور که گفته شد گاهی این سفته بازی با رانت خواری ارتباط پیدا می کند به اینصورت که افراد سفته باز از منابع اطلاعاتی شرکت ها اطلاعات لازم را دریافت کرده و بعد بصورت عمده بر روی یک سهم سرمایه گذاری و کسب سود می کنند به طوری که با توجه به حجم مبنای محدود سهام بسیاری فرصت کسب سود از این افزایش قیمت را از دست داده و در صورت فرصت خرید هم به علت جزیئی بودن دو برابر حجم خرید در هنگام فروش ممکن است توانایی فروش به مقوع سهم خود را پیدا نکنند.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه
در تمامی پژوهش ها اصولی وجود دارد که طبق آن اصول مراحل پژوهش صورت می گیرد که این مراحل منجر به نتیجه گیری از پژوهش انجام شده می شوند که در اصطلاح به روش انجام تحقیق صورت گرفته روش تحقیق گفته می شود که معمولاً به دو شکل عمده کیفی و کمی صورت می گیرد که در نوع اول معمولاً با مفاهیم انتزاعی سر و کار داریم و در نوع دوم یا کمی یا محاسبات و مقادیری سر و کار داریم که ما را در نتیجه گیری و رسیدن به واقعیات جدید در مورد سوژ، پژوهش یاری می کند. در این نوع از پژوهش که ما در این تحقیق با عنوان رابطه بین استفاده از اطلاعات بنیادی و رفتار سرمایه گذار در بازار اوراق بهادار صورت گرفته از روش کمی استفاده شده است. روش کیفی معمولاً بر اساس طرح پرسشنامه صورت می گیرد که در پژوهش ما از آن استفاده نشده است.
3-2- روش تحقیق
چنان که ذکر شد مبنای تحقیق موجود روش کمی ست که از اطلاعات موجود در گزارشات مالی سالانه یا دوره ای شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است که این اطلاعات پس از مراحل حسابرسی و تأثیر از سوی گروه های نظارتی در سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده اند. روش تحقیق کمی مبنا را بر بکارگیری اطلاعات حاصل از اتفاقات افتاده شده در معاملات گذشته در بازار سهام قرار می دهد نه برداشت ها و پنداشت های معامله گران در بازار سهام . به همین خاطر نتایج حاصل از این روش معمولاً علمی تر به حساب آمده چون به نوعی رفتار معامله گران نیز در آن بازتاب پیدا کرده است بصورتی که می توان رفتار سرمایه گذاران را نیز بصورت نمود در ارقام و خروجی های موجود در اطلاعات معاملات ثبت شده مشاهده کرد. پس در این پژوهش ما دیگر از انتزاعات و برداشت های روانی و تفسیری معامله گران استفاده نمی کنیم چرا که اساساً از پرسشنامه برای یافتن جواب استفاده نکرده و تنها بر مبنای خروجی های موجود در اطلاعات حسابداری شرکت ها استفاده می کنیم تا به این مهم پی ببریم که رابطه ای بین استفاده از اطلاعات بنیادی و رفتار سرمایه گذار حاضر در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد و اگر وجود دارد به چه میزان و تأثیرات در پی آن می باشد.
به طور خلاصه و دقیق می توان این پژوهش انجام شده را از ظر نوع هدف کاربردی به حساب آورد و از نظر نوع داده های بکار رفته آنرا کمی و از نظر زمان انجام آن طولی و گذشته گرا به حساب آورد. از نظر فرآیند اجرا نیز کتابخانه ای محسوب می شود. این تحقیق می تواند به وسیله سازمان های پژوهش مدار سرمایه گذار در بازار اوراق بهادار و نیز افراد سرمایه گذار حرفه ای در این بازار و همچنین مجامع آکادمیک برای پژوهش بیشتر در این زمینه بکار گرفته شود.
3-3- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش به صورت راندمی از میان شرکت های پذیرفته شده در بازار سهام ایران انتخاب شده که در مجموع 112 شرکت بورسی برای انجام پژوهش برگزیده شده اند که مطالعات بر روی این شرکت ها بدین صورت است که اطلاعات گرفته شده اند منابع موثق بورسی که اطلاعات گزارش های سالانه و دوره ای این شرکت ها را شامل می شود مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج هم از این تحلیل ها استخراج می شوند.