پایان نامه درمورد نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام و شرکتهای پذیرفته شده


Widget not in any sidebars
000/0
برای تبیین تصمیم گیری سرمایه گذار مبتنی بر تحلیل بنیادی از طریق نسبت های نقدینگی ، نسبت های بدهی، نسبت های کارایی و نسبت های سودآوری از رگرسیون چند متغیره (روش گام به گام) استفاده شد. بدین صورت متغیر تصمیم گیری مبتنی بر تحلیل بنیادی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای نسبت های نقدینگی ، نسبت های بدهی، نسبت های کارایی و نسبت های سودآوری به عنوان متغیر مستقل وارد معادله شدند
نتایج مربوط به آزمون رگرسیون چند متغیره در جدول 4-10 آورده شده است همانطور که مشاهده میکنید نسبت های نقدینگی، نسبت های بدهی، نسبت های کارایی و نسبت های سودآوری به ترتیب وارد معادله رگرسیون شدند. بنابراین طبق نتیجه آزمون در مرحله اول نسبت نقدینگی بیشترین تأثیر را بر تصمیم گیری مبتنی بر تحلیل بنیادی داشته و به تنهایی 49 درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی مینماید در مرحله دوم رگرسیون که متغیرهای نسبت بدهی، نسبت کارایی و نسبت سودآوری وارد معادله شده این تأثیر افزایش یافته و به 59 درصد رسید، بدین معنا که 59 درصد واریانس کل تصمیم گیری مبتنی بر تحلیل بنیادی توسط نسبت نقدینگی، نسبت بدهی، نسبت کارایی و نسبت سودآوری تبیین میشود و بقیه آن به متغیرهایی که در این مطالعه لحاظ نشدهاند، برمیگردد. بنابراین فرضیات اصلی پژوهش تأیید شد(سطح معناداری در ستون آخر جدول نتایج برای تمامی روابط کمتر از 05/0 و برابر صفر می باشد).
فصل پنجم
نتایج
5-1 مقدمه
در این پژوهش فرضیات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد برسی قرار گرفته اند ورابطه یا عدم رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته در فرضیات اصلی و فرعی به واسطه همین ضریب همبستگی مورد آزمون قرار می گیرند.
5-2- نتایج فرضیات
فرضیه اصلی اول : بین تصمیم گیری سرمایه گذار مبتنی بر تحلیل بنیادی و نسبت های نقدینگی رابطه وجود دارد.
این رابطه در فاصله یالهای 87 تا 91 در ارتباط با 112 شرکت برگزیده در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد برسی قرار گرفت و نتایج بیانگر وجود رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذار و نسبت های نقدینگی است، به این صورت که ضریب همبستگی 0.458 + است، یعنی اینکه 0.458 از رفتار سرمایه گذار مبتنی بر استفاده از اطلاعات مربوط به نسبت های نقدینگی است و استفاده از آنها . پس به هر صورت سرمایه گذار در بازار بورس اوراق بهادار تهران از نسبت های نقدینگی به میزان 0.458 در تحلیل خود برای خرید و فروش سهام استفاده میکند.
فرضیه فرعی اول: بین تصمیم گیری سرمایه گذار مبتنی بر تحلیل بنیادی و نسبت جاری شرکتها رابطه وجود ندارد.
در فرضیه اصلی اول ثابت شد که بین تصمیم گیری سرمایه گذار مبتنی بر تحلیل بنیادی و نسبت های نقدینگی رابطه وجود دارد اما ممکن است این رابطه شامل همه نسبت های نقدینگی نشودیکی از نسبت های نقدینگی نسبت جاری است که رابطه ای بین رفتار سرمایه گذار مبتنی بر تحلیل بنیادی و استفاده او از اطلاعات نسبت جاری وجود ندارد.
به این صورت که بین این دو متغیر ضریب همبستگی مقدار 0.57- است، یعنی اینکه ارتباط منفی و عکس وچون سطح معناداری آزمون 0.179 و از 0.05 بیشتر است بین دو متغیر رابطه معناداری وجود ندارد. پس سرمایه گذار هنگام تحلیل خود برای تصمیم گیری در مورد خرید و فروش اوراق سهام از نسبت های جاری استفاده نمی کند.
فرضیه فرعی دوم: بین تصمیم گیری سرمایه گذار مبتنی بر تحلیل بنیادی و نسبت آنی شرکت رابطه وجود دارد.
بر خلاف نسبت جاری از نسبت های نقدینگی که رابطه ای بین رفتار سرمایه گذار و استفاده او از نسبت جاری وجود نداشت نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد بین رفتار سرمایه گذار مبتنی بر تحلیل بنیادی و استفاده او از نسبت آنی رابطه وجود دارد،به این صورت که میزان همبستگی بین این دو متغیر 0.739 می باشد، یعنی رابطه مثبت بین دو متغیر وابسته رفتار سرمایه گذار ونسبت های آنی وجود دارد، و چون سطح معنا داری برابر 0.00 و از 0.05 کمتر است پس سرمایه گذار از نسبت آنی در تحلیل خود استفاده می کند.
فرضیه اصلی دوم: بین تصمیم گیری سرمایه گذار مبتنی بر تحلیل بنیادی و نسبت های بدهی شرکت رابطه معنا دار وجود دارد.
نتایج حاصل از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که سرمایه گذار در بازار سهام به طور مشخصی از نسبت های بدهی در تحلیل خود استفاده می کند و این رابطه بسیار قوی است.چرا که ضریب همبستگی برابر با 0.77 بوده سطح معنا داری آزمون برابر 0.4 است.
سرمایه گذار مبتنی بر تحلیل بنیادی به میزان قابل توجهی از اطلاعات نسبت های بدهی منتشره در گزارشات سالیانه و دوره ای از سوی شرکت ها استفاده می کند. چون 0.77 میزان قابل توجه و نزدیک به 1+ می باشد.
فرضیه فرعی اول :
بین تصمیم گیری سرمایه گذار مبتنی بر تحلیل بنیادی و نسبت کل بدهی ها به دارائی رابطه وجود دارد.یکی از نسبت های بدهی که در گزارشات سالیانه و دوره ای منتشر می شود گزارشات نسبت کل بدهی به دارائی است که با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و سطح معناداری آزمون به این نتیجه میرسیم که بین رفتار سرمایه گذار و نسبت کل بدهی به دارائی رابطه وجود دارد، چرا که ضریب همبستگی 0.34- و سطح معنا داری کمتر از 0.05 و به میزان 0.00 می باشد، اما نوع رابطه منفی و عکس می باشد.
فرضیه فرعی دوم: بین تصمیم گیری سرمایه گذاران مبتنی بر تحلیل بنیادی و نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام رابطه وجوددارد.