پایان نامه درمورد نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و بازده حقوق صاحبان سهام


Widget not in any sidebars
4) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام
5) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از گردش موجودی کالا
6) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از گردش کل دارایی ها
7) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از سود هر سهم (EPS)
8) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از حاشیه سود
9) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
تعیین هر کدام از این روابط به صورت کمی در این پژوهش به مورد اجرا گذاشته شده و مقادیر بدست آمده در مدلهای کمی به کاربرد شده اند که به صورت جدا و تفکیک شده می تواند مورد استفاده پژوهشگران آتی قرار می گیرند. چون اهداف این پژوهش با آزمون و فرضیات به صورت کمی صورت می گیرد به همین خاطر اهداف پژوهش و فرضیات بر هم منطبق شده و بصورت یک جا ارائه شده است.
1-5- فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی1: بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از نسبت های نقدینگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-1-: بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از نسبت های جاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی1-2-: بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از نسبت آنی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی 2: بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از نسبت های بدهی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی2-1: بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از نسبت کل بدهی به کل دارایی ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-2: بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی 3: بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها نسبت های کارایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-1: بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از گردش موجودی کالا رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد .
فرضیه فرعی 3-2: بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از از گردش کل دارایی ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .
فرضیه اصلی 4: بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از نسبت های سودآوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .
فرضیه فرعی 4-1: بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از سود هر سهم یا EPS رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-2: بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از حاشیه سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-3: بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.