پایان نامه درمورد میزان تحصیلات و جمعیت شناختی

فصل چهارم
Widget not in any sidebars

تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه:
پژوهشگر برای دستیابی به پاسخ پرسش تحقیق از طریق آزمون فرضیه ها ،‌داده‌ها را به قسمت‌ها و بخش‌هایی تجزیه می‌کند اما تحلیل داده‌های پژوهش به خودی خود پاسخ پرسش‌ها را نمی‌دهدو تفسیر داده ها ضروری است.تفسیر کردن به معنای تبیین و معنا بخشیدن به داده‌ها ست. تبیین داده‌های خام دشوار یا غیر ممکن است، شخص ابتدا باید داده ها را تجزیه وتحلیل کند و سپس به تفسیر آنها بپردازد.
تحلیل به معنای طبقه بندی ، تنظیم ، پردازش، دستکاری و خلاصه کردن داده‌ها برای یافتن پاسخ برای پرسش‌های پژوهش است.هدف از تحلیل ، تقلیل داده‌ها به شکل قابل فهم و قابل تفسیر است . به نحوی که بتوان روابط متغیرهای گوناگون مرتبط با مساله مورد پژوهش را مطالعه قرار داد.مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات زمانی است که با حقیقت سروکار داریم دراین مرحله از پرسشنامه های توزیع شده که باید بدان وسیله فرضیات خود را تایید یا رد کنیم ،‌استفاده می‌گردد.در این مقطع از فرایند تحقیق داده‌های جم آوری شده زیادی وجود دارد که بید تبریل به اطلاعات گردد برای این کار اطلاعات عمومی پاسخ دهندگان از قبیل سن ،‌جنس و میزان تحصیلات خلاصه گردیده و بصورت جدولی نمایش داده می‌شود.سپس اطلاعات مربوطه به پرسشنامه بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.(خاکی ،1386)
4-1- تجزیهتحلیلداده‌های تحقیق
در این تحقیق داده‌های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه که در آن طیف لیکرت مورد توجه قرار گرفته است،‌با استفاده از نرم افزار SPSS به دو شکل توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. دراین تحقیق از آمار توصیفی ،که شامل جداول فراوانی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ی جمعیت شناختی نمونه آماری استفاده شده است.برای بررسی وضعیت متغیر‌ها و آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شده است.
الف) توصیف دادهها:
در این فصل ابتدا ازطریق آمار توصیفی به مطالعه و توصیف برخی ویژگیهای پاسخگویان نظیر جنس ، سن، تحصیلات ، سابقه کار در سازمان ، وضعیت تاهل ، تحصیلات ، درامد و نظایر ان پرداخته شده است و در بخش دوم نیز با استفاده از آزمونهای آماری به تحلیل و آزمون فرضیه‌های تحقیق پرداخته شده است.در پژوهش حاضر تعداد نمونه های تحقیق 194 نفر براورد شده بود . نهایتا پس از توزیع پرسشنامه ها ، تعداد 182 پرسشنامه که به طور کاملپرشده بود مبنای محاسبه قرار گرفته و مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفتند.
جدول شماره 4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس
درصد فراوانی شاخص اماری
5/72 132 مرد
5/27 50 زن
100 182 جمع
داده های جدول بالا نشان می دهد که بیشترین فراوانی مربوط به کارکنان مرد در سازمانها و ادارات شهرستان گیلان غرب می باشد. (5/72 درصد) و کمترین فراوانی مربوط به کارشناسان زن می باشد . (5/27 درصد)

نمودار شماره 4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس
جدول شماره 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروهای سنی و جنسیت
گروه
گروه سنی کارشناسان مرد کارشناسان زن جمع
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
کمتر از 30 سال 23 4/17 10 20 33 1/18