پایان نامه درمورد مدیریت محیط و عوامل محیطی

قارچ ها در آلوده کردن میزبانشان از طریق کوتیکول جلد عمل می کنند. اسپور آنها به کوتیکول جلد حمله کرده ، جوانه زده سپس به وسیله لوله تندش در جلد نفوذ می کند که این کار با ترکیبی از فشار مکانیکی و تجزیه آنزیمی کوتیکول انجام می گیرد. وقتی که قارچ به هموسل می رسد، بلاستوسپورها شروع به رشد می کنند. بلاستوسپورها تشکیل توده میسلیوم را داده که به سمت کوتیکول رشد کرده، در سطح بدن حشره ظاهر گردیده و تشکیل کنیدیوم می دهند. درشرایط نامساعد که فصل تولید مثل حشره تمام می شود، قارچ به صورت تولید میسیلیوم و کنیدیوم در جسد حشره باقی می ماند. معمولاً مرگ میزبان در اثر کمبود مواد غذایی، صدمه به برخی ازارگان ها و فعالیت های توکسینی قارچ رخ می دهد.
Widget not in any sidebars

Inglis et .2000،GoettelButt al,2001)&
در واقع بجز موارد استثنایی، جلد میزبان راه عمده ایجاد آلودگی توسط B.bassiana می باشد. اما تهاجم از طریق سایر مسیرها نیز مشاهده شده است. در حشرات قطعات دهانی ، دستگاه گوارش، ناحیه مخرجی و دستگاه تنفس مکان های مناسبی جهت ورود هیف به داخل هموسل می باشند. (1978،Ferron.1993،Tanada and Kaya)
وقتی که اسپورهای قارچ M.anisopliae با مواد غذایی مخلوط شدند، آلودگی از راه دهان در حشرات کامل Helobius pales و Schistocerca gregaria ظاهر شد همچنین آلودگی از راه دهان در حشرات خانواده Noctuidae نیز مشاهده شد.(1968،Veen :1976،Schabel) قارچ B.bassiana ، چندین گونه از پشه هارا از طریق نفوذ به سیفون عقبی لاروهایشان مورد حمله قرار می دهد.(موسوی،1379)
2-2-6( استقرار اسپور درسطح بدن حشره
آلودگی قارچی در نتیجه تماس بین بدن میزبان و کنیدیوم آغاز می شود، پس از تماس کنیدیوم ها با میزبان ، اولین قدم برای ایجاد آلودگی چسیبدن اسپور قارچ به کوتیکول میزبان وتندش آن است(1994،Van Driesches)
چسبیدن قارچ و استقرار اسپورها روی کوتیکول حشره یک عمل غیر فعال بوده و نیاز به مواد چسبناک ساختمان خاص سطح اسپور دارد.(1993،Tanada and Kaya).اپی کوتیکول پوست حشره اولین محل تماس بین میزبان وکنیدیوم ها می باشد. ترکیبات شیمیایی این لایه فوق العاده پیچیده است اما هیدروکربن ها غالب هستند. برخی از هیدروکربن ها از تندش اسپورها جلوگیری نموده و برخی دیگر تندش اسپور راتحریک می کنند.(1991،Lecuona et al.)
2-2-7(انباشته شدن قارچ در حفره عمومی بدن
بعد از جوانه زنی ونفوذ به جلد حشره، ریسه قارچ به داخل هموسل حشره وارد می گردد و در صورتی که بر سیستم دفاعی بدن غالب آید معمولاً منجر به تولید بلاستوسپور یا قطعات ریسه ای می گردد که در داخل خون حشره گردش نموده و تکثیر می یابند و پراکندگی در هموسل وتهاجم به بافت بسته به گونه قارچ می باشد. قارچ ها معمولاً به چند طریق با سیستم دفاعی بدن حشره مقابله می کنند:
تغییر در لایه های خارجی سلول های قارچی
تولید مواد متعادل کننده سیستم ایمنی قارچ
تحمل واکنش های دفاعی ایمینولوژیکی توسط قارچ(2008،Khachatourians and Qazi) حشره بعد از این مرحله به اختلالات فیزیولوژیکی غیر طبیعی دچار شده و به سرعت می میرد(موسوی،1379).
2-2-8(علائم بیماری و تأثیر عوامل محیطی
پس از نفوذ قارچ به بدن حشره و گذشت مدت زمان کوتاهی ، اولین نشانه ها به صورت لکه های نکروز شده و معمولاًدر اطراف محل نفوذ بروز می کنند. در این مرحله معمولاًحشرات از لحاظ رفتاری بی قرار شده و فعالیت کمتری نسبت به حشره سالم از خود نشان می دهند و اشتهایشان کاهش می یابد. نفوذ قارچ به حشره معمولاً در مورد حشراتی که در زیر زمین زندگی می کنند و یا که مرحله ای اززندگیشان در زیر زمین سپری می شود، باعث می شود که این حشرات پس از آلودگی به سطح زمین راه یابند. با پیشرفت بیماری، حشره در مکانی ثابت مانده و می میرد و پس از مرگ حشره معمولاً رشد ساپروفیتی قارچ شروع می شود. به علت رشد قارچ، حشره مومیایی شده و در اثر این عمل شکل خود را پس از مرگ تا مدتی ثابت نگه می دارد. البته این مسئله عمومیت ندارد و بالپولکداران وقتی توسط قارچ های راسته انتوموفتورال مورد هجوم قرار می گیرند، بدن آنها شکل شکننده و آبکی پیدا می کند.(موسوی،1379)
شرایط محیطی به خصوص رطوبت ، دما و نور و باد در نفوذ و کنیدیوم زایی قارچ هایی که در حشرات ایجاد بیماری می کنند، بسیار مهم است. دمای بهینه برای پیشرفت بیماری، رشد رویشی و کنیدیوم زایی قارچ ها معمولاً بین 30-20 درجه سانتی گراد است. رطوبت نسبی بالا در حدود90% برای جوانه زنی کنیدیوم وتولید مجدد کنیدیوم ها لازم است.(1982،Zimmermann)
استفاده موفقیت آمیز از قارچ های بیمارگر به عنوان عوامل میکروبی در نهایت بستگی به استعمال در یک دز و زمان مناسب دارد. زمان مناسب و صحیح استعمال نیز به وجود مراحل حساس میزبان، شرایط محیطی مناسب و زمان بندی سازگار بادیگر عملیات کشت و کار یا کنترلی نظیر آبیاری، اجتناب از استعمال قارچ کش ها وغیره وابسته است. بهینه سازی بیشتر در فعالیت کنترل میکروبی توسط قارچ های بیمارگر را می توان به واسطه ترکیب آنها با دیگر تکنولوژی ها، استفاده توأم با دیگر عوامل کنترل بیولوژیکی مدیریت محیط برای
2-3) استفاده از باکتریها به منظور کنترل میکروبی آفات:
اگر چه تقریباً 100 نوع باکتری متفاوت یا احتمالاً بیش از آن در حشرات ایجاد بیماری می نمایند(Cant well,1974) ولی فقط تعداد اندکی از آنها از نظر تجارتی به عنوان عوامل کنترل میکروبی مورد استفاده قرار می گیرند. مهمترین آنها عبارتند از Bacillus thuringiensis و گروهی از باکتریهایی که جزء واریته هایی از Bacillus Popilliae هستند. این باکتریها جزء موفق ترین عوامل کنترل میکروبی بوده که از بسیاری از جهات با همدیگر فرق دارند، حداقل تفاوت آنها در این است که B.thuringiensis به عنوان یک حشره کش میکروبی بکار برده می شود در حالی که B.popilliae به عنوان عامل رها سازی به صورت ا نبوه مصرف می گردد.
2-3-1)باکتری Bacillus thuringiensis

Share this post

Post navigation

You might be interested in...