پایان نامه درمورد قابلیت پیش بینی و روش کتابخانه ای

که در این فرمول
N = حجم جامعه اماری که برابر با 360 نفر می باشد.
Widget not in any sidebars

T=Z= اندازه متغیر در توزیع طبیعی که برابر با 96/1 است.
P= درصد توزیع صفت در جامعه که برابر با 5% در نظر گرفته می شود
q= درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند که برابر با 5% در نظر گر فته می شود.
d= تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه که برابر با 5% در نظر گرفته شده است.
لذا با قرار دادن اعداد فوق در این فرمول تعداد نمونه مورد نیاز در این پژوهش به روش زیر محاسبه گردید:

دراین تحقیق تعداد 182 نفر از روسا، معاونین و کارشناسان ادارات و سازمانهای شهرستان گیلان غرب به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.
3-4- ابزار گردآوری اطلاعات:
به منظور گرداوری اطلاعات علاوه بر مشاهده فرایندها و وضعیت ارایه خدمات شهری و مدیریت شهری ، از روش کتابخانه ای استفاده شد. همچنین در روش میدانی به منظور جمع اوری و گرداوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. این پرسشنامه 2 قسمت دارد. در بخش نخست این پرسشنامه مشخصات دموگرافیک کارشناسان و روسا و معاونین مطرح شده است . در این بخش سوالاتی نظیر سن ، سابقه فعالیت در سازمان یاد شده، ، میزان اگاهی انها نسبت به مقوله مدیریت واحد شهری ، تحصیلات ، رشته تحصیلی و نظایر انها مورد سوال قرار گرفت. بخش دوم پرسش نامه به سوالات اصلی تحقیق که پیرامون اندازه گیری ، ارزیابی و بهبود وضعیت ارایه خدمات شهری توسط مدیریت واحد شهری است اختصاص دارد. سوالات به روش طیف لیکرت بوده ودر قالب طیف پنج درجه ای پاسخ داده می شود.
3-4-1- روایی پرسش نامه محقق ساخته:
مراد از روایی آن است که اندازه گیری برای هدف مورد نظر یعنی اندازه گیری متغیر تحقیق از کارایی لازم برخوردار باشد. به عبارت دیگر روایی مستلزم آن است که ابزار پژوهش همان متغیری را اندازه گیری کند که پژوهشگر قصد اندازه گیری آن را دارد.
در این پژوهش به منظور اطمینان از روایی ابزار اندازه گیری از روش روایی محتوا استفاده می گردد. در روایی محتوا، تاکید زیاد بر قضاوت شخصی سازندگان ابزار می باشد.
لذا پرسش نامه های مذکور پس از تدوین در اختیار صاحب نظران قرار گرفت و اساتید و کارشناسان حوزه مدیریت واحد شهری، سئوالات آن را از نظر روا بودن تایید نمودند.
3-4-2- اعتبار پرسش نامه:
اعتبار به معنای قابلیت اعتماد، ثبات، همسانی، قابلیت پیش بینی و دقت یا صحت است.
ابزارهای تحقیق به عنوان وسیله ای برای جمع آوری اطلاعات باید معتبر باشند تا پژوهشگر بتواند به داده های بدست آمده اعتماد کند. (شریفی و نجفی زند، 1376)
در این پژوهش به منظور بخش اعتبار پرسش نامه های یا شده از روش بازآزمایی استفاده می شود.
اعتبار بازآزمایی با اجرای آزمون در مورد افراد گروه نمونه در یک زمان اجرای مجدد آن در مورد همان گروه در زمانی دیگر تعیین می شود.
لذا در این پژوهش نیز ابتدا پرسش نامه به 10 نفر از روسا و معاونین و کارشناسان سازمانهای یاد شده ارایه گردید تا نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند. پس از 10 روز مجدداً پرسش نامه به افراد یاد شده ارایه
گردید تا تکمیل نمایند. ضریب الفای کرونباخ به دست امده برابر با 81/0 براورد شد که ، نشان از پایایی مناسب پرسشنامه دارد.
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها:
در پژوهش اخیر به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (توزیع فراوانی ها ، درصد ، میانگین ) و از روش آمار استنباطی ،ازمون کای اسکویر، ضریب همبستگی اسپیرمن و anova جهت سنجش معناداری روابط بین متغیرها استفاده شد. همچنین از ازمون T مستقل برای سنجش میانگین دو گروه کارشناسان مرد و زن در زمینه مدیریت واحد شهری استفاده شد. همچنین از ازمون دنباله داری ( تعقیبی توکی ) برای سنجش تفاوت بین میانگین گروهها استفاده گردید. علاوه بر این از ازمون رتبه بندی فریدمن برای تعیین اولویتهای مربوط به الگوی مدیریت واحد شهری استفاده شد.داده ها پس از ورود به رایانه از طریق نرم افزار آماری Spss نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.