پایان نامه درمورد صورت جریان وجه نقد و حقوق صاحبان سهام


Widget not in any sidebars

کسب پرسیتژ (وجهه) سهامدار بودن
انطباق تصویر ذهنی خریدار و تصویر واقعی شرکت
میزان درجه ریسک پذیری
میزان اعتماد به نفس
علم بیوریتم نشان می دهد که افراد در زمان های مختلف واکنش های مختلف در زمینه های مختلف از خود بروز می دهند و این علم بدنبال یافتن جعبه سیاه افراد سرمایه گذار در بازار سهام است .
قدرت تجزیه و تحلیل افراد با میزان احساس آنها از داشتن استعداد و ظرفیت مناسب برای انجام یک کار رابطه مستقیم دارد و همیشه افرادی که استعدادهای خود را در یک زمینه به درستی شناخته اند افرادی موفق بوده اند که در بازار سهام هم این موضوع مصداق دارد. کسب پرسیتژ هم یک عامل ارضای روحی ست که بیشتر در سرمایه گذاران عمده مشاهده می شود. به عوامل دیگر هم قبلاً اشاره شده اما عامل اعتماد به نفس هم می تواند دو دو وجه مثبت و منفی داشته باشد که وجه مثبت آن پس از دریافت و تجزیه و تحلیل اطلاعات کافی و تصمیم گیری بر مبنای این اطلاعات حاصل می شود ولی وجه منفی خود باوری کاذب را شامل می شود که عاملی فریب دهنده ست که تنها به ضرر و زیان سرمایه گذار می انجامد.
2-21- صورتهای مالی
قبلاً در فصل اول و در بخش فرضیات نگاهی تعریفی و فرمولی به صورت های مالی داشتیم در اینجا هم بعضی از ناگفته های صورت های مالی که در ارتباط با گزارشات حسابداری شرکت ها می باشد بیان می شود. تمام گردش ها و سرمایه گذاری های یک شرکت در گزارشات مالی که به صورت صورت های مایل تنظیم می گردد بازتاب میابد. صورت های مالی نشان دهنده وضعیت مایل (دارایی ها و بدهی ها)، عملکرد مالی (درآمدها و هزینه ها) و جریان های نقدی (ورودی و خروجی وجه نقد) شرکت ها هستند. صورت های مالی عمده عبارتند از:
ترازنامه (صورت وضعیت مالی)، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجه نقد.
2-21-1- ترازنامه
ترازنامه معمولاً دو سمت متضاد دارد که یک سمت ستون دارایی هاست که اموال معقول و منقول شرکت را آنها را در اختیار دارد شامل می شود و در سمت دیگر ستون بدهی ها که شامل بدهی های شرکت و حقوق صاحبان سهام ست قرار می گیرد. در ترازنامه همیشه باید تعادل به اینصورت برقرار باشد:
دارایی ها = بدهی ها + حقوق صاحبان سهام
بدهی ها در ترازنامه بر اساس زمان سر رسید خود و دارایی ها بر اساس سرعت تبدیل به وجه نقد طبقه بندی می شوند. از نظر طول دوره وصول و مالکیت دارایی ها به دو دسته کوتاه مدت (جاری) و بلندمدت (غیر جاری) طبقه بندی می شوند.
2-21-2- صورت سود و زیان
در این صورت مالی، طی یک دوره مالی درآمدهای محقق شده با هزینه های صورت گرفته در همان دوره مقایسه شده و میزان سودآوری شرکت از این طریق مورد محاسبه قرار می گیرد. به طوری که با کسر درآمدها از هزینه ها سود یا زیان شرکت مشخص می شود.
2-21-3- پیش بینی سود (درآمد) هم سهم (EPS)
= سود هر سهم
تعداد سهام عادی منتشره
سود پس از کسر مالیات
EPS یا سود (عایدی) هر سهم را نشان می دهد که شرکت پس از محاسبه درآمدها و هزینه های ناشی از معاملات یک سهم مشخص و پس از کسر آنها از هم درآمد یا سود هر سهم مشخص می شود.
2-21-4- تعدیل EPS