پایان نامه درمورد رفتار سرمایه گذاران و رویکرد مدیریت مالی

2-8- تحلیل مالی رفتاری و تاریخچه آن
از وقتی که اندیشمندان و فعالان حوزه بازار سهام اهمیت رفتار سرمایه گذاران در بورس و تأثیرات این رفتار بر فراز و فرودهای بازار سرمایه را درک کردند چندین دهه می گذرد اما کارهای تحقیقاتی و آکادمیک زیادی به نسبت ابعاد دیگر بازار هنوز صورت نگرفته است. تلفیق تحلیل های جامعه شناختی و روانشناختی با ابعاد اقتصادی و مالی که بیشتر در مدیریت مالی مورد بحث قرار می گیرد تحلیل مالی رفتاری را شکل می دهد. رویکرد مدیریت مالی دیدگاه سنتی رفتار عاقلانه سرمایه گذار در بازار سهام را رد می کند و با نگاهی نو به واقعیات رفتاری این بازار می نگرد. این رشته علمی در سال 1979 با تلاش دو روانشناس به دنیای علم معرفی شد این دو که دانیل کاهنمن و آموس تیورسکی نام داشتند تئوری سوداگری را ارائه نمودند، که اثرات ریسک را بر تصمیمات اقتصادی مورد بررسی قرار می دهد و به چالش عقلانیت ذاتی در مدل تصمیم گیری اقتصاد کلاسیک کار اصلی این دو روانشناس اقتصادی به حساب میامد .
Widget not in any sidebars

اجزای اصلی تئوری مالی – رفتاری 1- محدودیت در آربیتراژ و 2- روان شناسی می باشند که روانشناسی خود نیز به دو بخش 1- تورش های رفتاری و 2- تئوری چشم انداز تقسیم می شود. در اینجا تعریف محدودیت در آربیتراژ برای رفع ابهام ارائه می شود .
محدودیت در آربیتراژ قیمت گذاری نادرس ورقه بهادار می باشد که باعث بدست آمدن سود بدون ریسک می شود به اینصورت که رفتار غیر عقلائی بسیاری از سرمایه گذاران در اثر برداشت های ذهنی نادرس ارزش سهم را به زیر قیمت ذاتی خود می رساند که همین امر برای سرمایه عقلائی ایجاد فرصت خرید و به دست آوردن سود پس از برگشتن به قیمت ذاتی خود می شود.
تورش ها (انحرافات) مختلف رفتاری و شناخت آنها ما را به درک درست تری از رفتار سرمایه گذار در بازار سهام رهنمون می سازد که در این چند نمونه از این چند نمونه از این تورش ها ذکر می شود:
فرا اعتمادی – اتکا و تبدیل که لنگر انداختن نیز نام دارد. سازگارگرائی خود اسنادی و غیره می باشد که تشریح آنها از حوصله کار تحقیقی ما خارج می باشد اما شناخت آنها ضروری به نظر می رسد.
2-9- کارائی بازار
کارایی بازار یا EMH برای بار اول از سوی یوجین فاما به سال 1970 مطرح شد. بازار کارا به بازاری گفته می شود که در کلیه زمان ها قیمت اوراق بهادار با ارزش سرمایه گذاری آن برابر است.
بازار کارا دارای اشکال مختلف است که در زیر اشکال مختلف آن آمده است :
2-9-1- کارائی ضعیف بازار
در این حالت تغییرات گذشته قیمت رابطه ای با تغییرات آینده آن ندارد. در واقع اطلاعاتی که از روند قیمتی سهم در گذشته وجود دارد تأثیری بر روند قیمتی سهم در آینده ندارد و ارتباط معناداری میان این دو روند وجود ندارد.
و به زبان رفتاری سرمایه گذار می توان گفت در بازار کارای ضعیف سرمایه گذاران به روند قیمتی در گذشته به هر دلیل توجه خاصی ندارند که البته واضح ست این رفتار می تواند به کمبود اطلاعات و ضعف سرمایه گذار مربوط شود چرا که سرمایه گذاران حرفه ای در بازار سهام به روند قیمتی و اطلاعات بنیادی توجه خاص دارند.
2-9-2 کارائی نیمه قوی
در این حالت از کارایی بر خلاف حالت قبل اطلاعات بنیادی نظیر درآمد، سود تصمیمی اعلان تجزیه سهام، پیشرفت ها و تحرکات شرکت و محصولات آن و تغییرات حسابداری در قمیت سهم بازتاب میابد. و سرمایه گذار در این بازار به نسبت حالت قبل اطلاعات مناسبی برای تجزیه و تحیلیل بنیادی سهم مورد نظر خود دارد و از اطلاعات در دسترس بهره کافی را میبرد.
2-9-3 – کارایی قوی
این حالت از بازار کاملترین شکل بازار سهام می باشد به طوریکه قیمت های سهام به طور کامل تحت تأثیر اطلاعات عمومی و غیر عمومی مرتبط با سهم و شرکت مربوطه می باشند.
در این مدل از بازار سود سهم و نرخ بازدهی سهم منطبق بر هم می باشند.
حرفه ای های بازار سهام پر تفوی خود را بر اساس اطلاعات کامل مدیریت می کنند اما اینکه در واقعیت تا چه حد این شکل از بازار وجود داشته باشد جای تردید وجود دارد چرا که وجود چنین بازاری به شکل کامل آن نیاز به وجود سرمایه گذاران حرفه ای دارد که همه با هم با کارایی رفتار خود باعث کارایی بازار سرمایه شدند.
شایان ذکر است که در عمل این شکل از بازار کارایی دو شکل دیگر را نیز در خود دارد چرا که هیچگاه نمی توان تمام سرمایه گذاران را کارا فرض کرد چون همیشه تعدادی لااقل متبدی وجود دارند.
به درستی می توان مفهوم بازار ناکارا را در مقابل بازار کارا درک کرد. و این در مفهوم ارتباط مستقیم با رفتار سرمایه گذار در بازار سهام که ماهیت این دو مدل را شکل می دهند به ما می شناساند.
2-10- کارایی اطلاعات و رفتار سرمایه گذار