پایان نامه درمورد رفتار سرمایه گذاران و آگاهی سرمایه گذاران


Widget not in any sidebars

سرمایه گذار نهادی طبق نتایج حاصله توجه فراوانی به نسبت های بدهی و وضعیت بدهی های شرکت دارد و همین توجه می تواند بر تصمیمات و رفتار شرکت فعال در بازار سهام تأثیر ویژه ای بگذارد به اینصورت که شرکت برنامه ریزی مناسب برای کاهش بدهی های خود به عمل آورد و هر چه میزان بدهی های شرکت کاهش یابد. میزان سرمایه گذاری فعالان بنیادی در این شرکت افزایش می یابد پس پیشنهاد ویژه توجه زیاد شرکت بورسی در کاهش میزان بدهی های خود می باشد چرا که سرمایه گذار بنیادی از این طریق آینده مالی شرکت را رصد می کند و شرکت باید سازوکار مناسب را برای پایین آوردن میزان بدهی خود بکار گیرد.
5-3-3- پیشنهاد برای فرضیه اصلی سوم
نسبت های کارایی نقش عمده ای در توجه سرمایه گذار به شرکت مورد نظر برای خرید سهام آن دارد چرا که این نسبت میزان استفاده دیگر سرمایه گذاران از اطلاعات بنیادی هنگام تصمیم گیری در خرید و فروش سهام شرکت را نشان می دهد و هم وضعیت یکی شرکت را از نظر مالی و طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری نشان می دهد. پس شرکت باید هر چه بیشتر از پیش به این نسبت توجه داشته باشد و با جلب اعتماد سرمایه گذار به صحت اطلاعات ارائه شده تمام توان خود را در جهت بالا بردن میزان کارایی خود بکار گیرد چرا که سرمایه گذار کلیت شرکت را در میزان کارایی آن می بیند.
5-3-4- پیشنهاد برای فرضیه اصلی چهارم
نسبت های سودآوری نقش تعیین کننده ای در خرید سهام شرکت های بورسی از سوی سرمایه گذار دارند اما متاسفانه ظاهراً به دلایل متعدد طبق نتایج حاصله از آزمون مورد توجه قرار نگرفته اند که دلیل عمده را می توان به عدم اطمینان به آمار منتشره در گزارشات دوره ای بیان کرد که البته حاشیه سود شرکت ها بیشتر مورد توجه است.
پیشنهادی که می تواند در حل این مشکلات راه گشا باشد ارائه آمار قابل اعتنا و اعتماد از سوی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران و برجسته تر کردن نقش اطلاعات سودآوری شرکت در آینده، سرمایه گذاری شرکت می باشد. سود هر سهم معمولاً در اطلاعات اساسی هر سهم در تابلو معاملات مورد توجه است.
اما اینکه این اطلاعات تا چه حد میزان مورد استفاده قرار می گیرند به قابل پرداخت بودن میزان پیش بینی شده و تعدیلات مثبت و منفی شرکت است که نوسانات بازار و واقعی بودن یا نبودن این مقادیر پیش بینی شده رفتار سرمایه گذار را تحت تأثیر قرار می دهد و شرکت باید در واقعی نمودن مقادیر پیش بینی شده خود برای جلب اعتماد سرمایه گذار تلاش لازم را انجام دهد.
5-4 – پیشنهاد برای پژوهش های آتی
1- بررسی رابطه بین رفتار سرمایه گذار در بازار سهام ایران و میزان شفافیت اطلاعات بنیادی.
2- بررسی رابطه بین رفتار سرمایه گذار در بازار سهام ایران و میزان آگاهی سرمایه گذاران از اطلاعات بنیادی.
3- بررسی رابطه بین رفتار سرمایه گذار در بازار سهام ایران و سلامت سیستم اقتصادی ایران .
4- بررسی رابطه بین رفتار سرمایه گذار در بازار سهام ایران و استفاده از تحلیل تکنیلال .
5- بررسی رابطه بین رفتار سرمایه گذار در بازار سهام ایران و اطلاعات رانتی .
6- بررسی رابطه بین رفتار سرمایه گذار در بازار سهام ایران و شایعات منتشر شده .
7- بررسی رابطه بین رفتار سرمایه گذار در بازار سهام ایران و میزان تحصیلات .
منابع
آموزش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار( مقدماتی) – بورس اوراق بهادار تهران
باغومیان. رافیک(1387)، بررسی روند اثر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار
پی نوو، ریموند 1373. مدیریت مالی
خلیلی عراقی، رهنمای رود پشتی، جودکی(1388). بررسی تفاوت های رفتاری بین سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بعد از تعطیلات هفتگی.
جزوه های دکتری مدیریت مالی مدرسان شریف (1391).