پایان نامه درمورد رطوبت نسبی و رشد جمعیت

شکل16-2)تله نوری 15
شکل17-2)تله نوری شکل 15
Widget not in any sidebars

شکل 18-2)تل دلتا 15
شکل19-2) نمونه کشت شده از قارچ B.bassiana 18
شکل20-2) ایزوله از قارچM.anisopilae 21
شکل21-2)شکل شماتیک قارچ M.anisopilae(اقتباس از www.invasive.org ) 23
شکل 22-2) شکل ایزوله از قارچ M.anisopilae 23
شکل 1-3) تغذیه لارو از برگ (عکس اصلی) 38
شکل 2-3) نحوه انجام آزمایش و شمارش لاروهای مرده در پتری دیش(عکس اصلی) 38
شکل 3-3) جدا سازی لارو از بوته های آلوده جمع آوری شده(عکس اصلی) 38
شکل4-3) قارچ B.bassiana(سمت چپ)، قارچ M.anisopilae (سمت راست) 39
شکل 5-3) نحوه تقسیم بندی یک لام هموسیتو متر 41
شکل 6-3 ) نحوه استفاده از لام هموسیتومتر 41
شکل 7-3) نحوه تهیه سوسپانسیون قارچ B.bassiana(سمت راست)، قارچ M.anisopilae(سمت چپ) 42
چکیده
در سال های اخیر استفاده از عوامل میکروبی ،قارچ های بیماری زای حشرات و باکتری ها به عنوان جایگیزین سموم شیمیایی در کنترل آفات بسیار مورد توجه قرار رفته است.این ترکیبات جانشین مناسبی برای آفت کش های شیمیایی می باشند و رشد جمعیت حشره را تحت تاثیر میگذارند.در این بررسی ها سه عامل میکروبی از جمله قارچ های بیمارگر B.bassiana و M.anisopliae و باکتری Bt روی لارو سن 1و3 پروانه مینوز گوجه فرنگی مطالعه گردید.آزمایش در شرایط دمایی 27±1 و رطوبت نسبی 5±65٪در انکوباتور در5 غلظت انجام شد.. باکتری Bt بصورت فرم تجاری و قارچ B.bassiana از دانشکده کشاورزی دانشگاه رشت و M.anisopliae از موسسه گیاهپزشکی کشور تهیه و پس از شناسایی ،کشت و تهیه سوسپانسیون ،غلطت های مورد نیاز بدست آمد.در هر یک از ظروف آزمایش 20عدد لارو سن1 وسن 3 که حاوی چند برگ گوجه فرنگی قرار داده شد.بررسی ها در آزمایشات اولیه با استفاده از جدول پروبیت مقدار LC50 هر عامل ،برای هر مرحله لاروی نشان داد. میزان LC50 قارچ B.bassiana برای لارو سن 1، 5.7*108 اسپور در میلیلیتر و لارو سن 3، 108*9.4 اسپور در میلیلیتر ،قارچ M.anisopliae ،لارو سن1، 107*5.8 اسپور در میلیلیتر ،لارو سن3، 108*4.27 اسپور در میلی لیتر و باکتری Bt ،لارو سن 1، 1.5لیتر در هزار ، لارو سن3، 2 لیتر در هزار بدست آمد. بر اساس این مقادیر غلظت ها برای آزمایش نهایی محاسبه شد.بررسی ها آزمایش نهایی نشان داد، بیشترین درصد مرگ و میر لارو سن 1 مربوط به قارچ M.anisopliae با غلظت 4.3*1014 اسپور در میلیلیتر و برای لارو سن 3 ، مربوط به قارچ M.anisopliae با غلظت 1.6*1028 اسپور در میلیمتر، 4 روز بعد از تیمار بوده است.

واژه کلیدی: عوامل میکروبی ، پروانه مینوز گوجه فرنگی،Metarhizium anisopliae ،Beavueria bassiana ، باکتری B.t ، اثر حشره کشی.
مقدمه

Share this post

Post navigation

You might be interested in...