پایان نامه درمورد رطوبت نسبی و درجه حرارت


Widget not in any sidebars

فصل 3
3-1) جمع آوری و پرورش میزبان
برای این منظور ابتدا بذر گوجه فرنگی در سینی های کشت که حاوی کوکوپیت بود کاشته، آبیاری به مدت 3 هفته ،هرروز تا زمانی که گیاه به مرحله 2-3 برگی رسید صورت گرفت. سپس آنها را به محیط کشت اصلی که همان گلدانهای پلاستیکی است منتقل شدند.گلدانها در محیط ایزوله که با شرایط دما،نور و رطوبت مناسب بود نگهداری شدند.خاکی که برای گلدان ها استفاده شد ، ترکیبی از خاک باغچه،خاک برگ و کوکوپیت به نسبت مساوی بود.
آفت از گلخانه های آلوده در اطراف اصفهان (فولادشهر) و گلخانه های آلوده مغان جمع آوری شد.
تمام آزمایشات این تحقیق در آزمایشگاه انجام شد.
بوته های آلوده به مینوز گوجه فرنگی جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شدند و سپس درون ظرف های پرورش در شرایط کنترل شده و در درجه حرارت°C1±25و رطوبت نسبی 50-60٪ و در محیط سالم و عاری از هر گونه آلودگی قرار داده و سپس شفیره های حاصل جمع آوری و به ظروف مخصوص تخم گیری که شامل ظروف پلاستیکی استوانه ای با قطر25 و ارتفاع 20 سانتی متر منتقل و روی آن توری با مش ریز کشیده شده تا جلو خروج حشرات کامل را از ظرف بگیرد و از طرفی تهویه لازم را ایجاد نماید.سپس یک کاغذ صافی بر روی تورها جهت تخم ریزی این حشره قرار داده شد و مجددا تخم های استحصالی بر روی بوته های گوجه فرنگی کشت شده سالم منتقل و سیکل پرورش تکرار گردید.تغذیه حشرات کامل پروانه مینوز گوجه فرنگی توسط بوته های گوجه فرنگی و محلول قندی 20٪آب عسل رقیق انجام گرفت.

1-3) تغذیه لارو از برگ (عکس اصلی)

شکل 2-3) نحوه انجام آزمایش و شمارش لاروهای مرده در پتری دیش(عکس اصلی)

شکل 3-3) جدا سازی لارو از بوته های آلوده جمع آوری شده(عکس اصلی)
3-2)قارچ های بیمارگر
-3-2-1) جمع اوری وشناسایی قارچ
دراین بررسی دوگونه قارچ بیمارگرحشرات Metarhizium anisopliaeو Beauveria.bassianaو باکتری Bacillus thuringiensis مورداستفاده قرارگرفت که گونه اول ازدانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان(رشت) و گونه دوم ازموسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور(تهران) و باکتری به صورت تجاری تهیه شد.
درآزمایش های ارزیابی کارآیی این عوامل، درصد مرگ و میرلاروهای مینوزگوجه فرنگی باغلظت های مختلف این پاتوژنها مقایسه شدند.
3-2-2) کشت و نگهداری جدایه های قارچ
برای تولید کنیدی به مقدارزیاد ازمحیط کشت هایی استفاده می شود که با دارابودن محیط اسیدی ازرشد باکتری های ساپروفیت جلوگیری نموده و باعث تولید هاگ به اندازه کافی میشود.
جهت تهیه محیط کشت65 گرم پودر آگار و 10گرم عصاره مخمر در یک لیتر آب مقطر یا39 گرم ازپودرآماده در یک لیتر آب مقطرحل کرده ودربن ماری قراردادیم. پس ازحل شدن کامل مواد درآب ، مجموعه داخل اتوکلاو به مدت 15 دقیقه درفشار 5/1 اتمسفرو دمای 121درجه سانتی گراد استریل شده وسپس درزیرهود لامینار درون تشتک سترون ریخته می شد.سوسپانسیون غلیظی ازجدایه ها تهیه وازپارچه ململ4 لایه عبورداده شده تا میسیلیوم های آن جداگردد. زهراگینی قارچ دراثر کشت های متوالی درمحیط کشت مصنوعی کاهش می یابد.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...