پایان نامه درمورد دانشگاه شهید بهشتی و برنامه ریزی کالبدی


Widget not in any sidebars

– بهرام سلطانی، کامبیز،(1374) مجموعه مباحث و روش های شهرسازی ، معیارهای آسایش شهروندان، مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی ایران ، تهران .
– حسین زاده دلیر، کریم،(1391)کاربرد مشارکت اجتماعی شهروندان در امور شهری در طرحهای جامع و اصول طراحی شهرهای مشارکتی ، مجله رشد جغرافیا ، 12-14 صص
– حقانی ، مجتبی، ابراهیمی ، فرهاد(1378) ، بررسی اهمیت و اثرات اجرای مدیریت واحد شهری به عنوان بخشی از دانش های مداخله گر در برنامه ریزی کالبدی و طراحی شهری ، مجمعه مقالات همایش های آموزشی و پژوهشی شهر تهران ، جلد دوم ، 189-196 صص.
– چهرزاد ، رحیم(1391) ، بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق مدیریت واحد شهری ، مطالعه موردی شهرستان همدان ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز، ص31
– حاجی میری ، سید داوود(1378) ، رهیافت های نوین ارتقاء سطح مشارکت شهروندان در ایجاد ،حفاظت و توسعه مدیریت واحد شهری ، مجموعه مقالات همایشهای آموزشی و پرورشی شهرتهران ، جلد دوم ،169- 182 صص
– حبیبی ، سید محسن (1375)، شهرسازی واقعیات و تخیلات ، تالیف : فرانسواز شوای ، انتشارات دانشگاه تهران .
– حبیبی، سید محسن، مایلی ، صدیقه، (1378)سرانه کاربریهای شهری ، دفتر مطالعات زمین و مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن ، وزارت مسکن و شهرسازی .
– رشید مردان ، فربیرز ، بیرامزاده آذر، (1381) ، مدیریت شهری و رویارویی با تخریب فضای سبز ، شهرداریها ،شماره 60 ،سال پنجم ، 67- 72 صص
– رجب صلاحی ، حسین، (1381)ساختار حکومت محلی، مدیریت شهری و شهرداری، برنامه ریزی و مدیریت شهری؛ مسائل نظری و چالشهای تجربی، انتشارات شهرداریها، تهران.
– رفیع پور، فرامرز،(1375)توسعه و تضاد، تهران انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، جلد دوم،تهران.
– سعید نیا ، احمد، (1383)مجموعه کتابهای سبز شهرداری ، مدیریت شهری، جلد یازدهم، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور.
– سعید نیا، احمد (1389)، مدیریت شهری ، کتاب مدیران شهرداری ، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری، وزارت کشور ، جلد نهم ، ص88-87
– صرافی ، مظفر ،(1379) مفهوم، مبانی و چالشهای مدیریت شهری ، فصل نامه مدیریت شهری، شماره دوم، سال اول، انتشارات شهرداریها، تابستان .
– طاهر خانی ، حبیب الله ،(1381) سازو کار نظامهای برنامه ریزی برنامه ریزی و مدیریت شهری – برنامه ریزی و مدیریت شهری ؛ مسائل نظری و چالشهای تجربی، انتشارات شهرداریها، تهران .
– طوسی ، محمد علی ، (1378) ، مشارکت مردم ، فصل نامه علمی کاربردی ، شماره 43 ، 1378 ، 53-59 صص
– عباسی شکوهی ،حمید، (1379)بررسی و نقش جایگاه شوراهای اسلامی شهر در ساختار مدیریت شهری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس.
– کاظمیان ، غلامرضا(1383) سعیدی رضوانی، نوید، امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداریها ، جلد چهارم ،انتشارات شهرداریها،تهران.
– کاظمیان ، غلامرضا، (1373) طراحی سیستم مدیریت شهری مناسب شهرهای ایران، نمونه پژوهشی مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران.
– کامروا، سید محمد علی،(1389) شورای شهر و بحران مشروعیت در مدیریت شهری ، فصل نامه پژوهش، شماره سوم، تابستان.
– محمودیان ، رضا (1389) نگرشی بر الگوی برنامه ریزی شهری در ایران ، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری، وزارت کشور ، تهران.
– میکائیلی، علیرضا، ، 1378، ساز ماندهی فرآیند برنامه ریزی و طراحی فضای سبز جهت کاربریهای تفرجی و نقش آن در توسعه پایدار شهری ، مجموعه مقالات همایش های آموزشی و پژوهش های فضای سبز تهران ، جلد دوم، 377-391 صص.
– ووکونیرانان،دیوید ، (1389) دموکراسی در اداره امور شهرداری و مشارکت شهروندان- برنامه ریزی و مدیریت شهری؛ مسائل نظری و چالشهای تجربی، ترجمه غضنفر اکبری، انتشارات شهرداریها،تهران.
– هراتی خلیل آباد، بهرام، (1381) گوانگژو موفق در توسعه پایدار، شهرداریها، شماره 60، 52-55 صص.
– عظیمیان ، محمد رضا ، 1389 ، چالشهای پیاده سازی مدیریت واحد شهری ، مجموعه مقالات علمی و تخصصی مدیریت امور کلان شهرها ،تهران ، جلد پنجم ، 41-48 صص.