پایان نامه درمورد تولید اقتصادی و تولید انبوه


Widget not in any sidebars

درخشان(1388)اثرقارچهای بیمارگرحشرات (M.anisopliaeوB.bassiana) رابرای مبارزه بیولوژیک باشته مومی کلم ارزیابی نمود. همچنین درپژوهشی دیگردرسال1388،اثرات حشره کشی وبازدارندگی قارچهایB.bassiana وM.anisopliaeبرروی بیدسیبزمینی را درشاهرود مورد بررسی قرارداد.
2-2-2)قارچهای بیمارگرحشرات (fungiEntomopathogenic)
گروههای قارچهای بیمارگرحشرات،متعلق به شاخهEumycota وزیرشاخه هایDeuteromycota ،Zygomycotaهستند. دوگروه مهم این قارچها راسته هایEntomophtorales(Zygomycotina:Zygomycete sوEntomophtorales(Zygomycotina: Zygomycetes syn.Deuteromycetes)میباشند.
قارچ های ناقص راDeuteromycotina می نامندومرحله جنسی دراین گروه ناشناخته یادرحال حاضرمعلوم نیست وطبقه بندی آنهامیسرنمی باشد. به محض شناسایی مرحله جنسی قارچهای مایتوسپوریک،آنهابه تاکسون اصلی خودمنتقل خواهند شد. تاکنون تمامی قارچهایب یمارگرحشرات که به صورت محصول تجاری واردبازارشده اندجزقارچهای ناقص هستندبه غیرازقارچ آبزیLagenidium gigianteum(Oomycota:Oomycetes)که برای کنترل پشه هابه کارمیرود.(1998،Rechcigl and Rechcigl)
لازم به ذکر است که برخی از گونه های راسته Entomophtorales برای برخی از گونه های حشرات و کنه های گیاهی به شدت بیمارگر هستند و همه گیری قابل توجهی در طبیعت به وجود می آورند(1995،Steinkraus et al.) ولی تاکنون به صورت تجاری تولید انبوه نشده اند. در حال حاضر سیستم تولید اقتصادی کارآمد برای این گروه از قارچ ها در دسترس نمی باشد و علت آن نیاز های خاص آنها می باشد.(1998،Rechccigl and Rechcigl)
تاکنون بیش از 750 گونه متعلق به 100 جنس قارچ از حشرات جداسازی شده که برخی از آنها توانایی بیمارگری بالایی دارند.(1994.Metcalf and luckmann )
قارچ های ناقص هم اکنون در کنترل بیولوژیک بکار می روند و این عمدتاً به دلیل کشت آسان آنها در محیط های کشت به منظور تولید انبوه و دامنه وسیع میزبانی آنها می باشد.(Charnley payne.1998)
گونه های Beauveria bassiana ،B.brongniartii ،Metarhizium anisopliae ،Paecilomyces fumosoroseus و Verticillium lecanii پتانسیل قابل توجهی برای مدیریت آفات متفاوت از خود نشان داده اند.(2001,Inglis et al)
2-2-2) قارچ های بیمارگر حشرات
2-2-2-1) قارچ Beauveria bassiana
الف) قدمت واهمیت
منشاء کنترل میکروبی آفات به اوایل قرن نهم میلادی باز می گردد. زمانی که دانشمند ایتالیایی آگوستینوباسی پس از 30 سال مطالعه بر روی بیماری موسکاردین سفید در کرم ابریشم (L Bombyx mori) تشخیص داد که قارچ B.bassiana عامل این بیماری است. بنابر عقیده ی آنیس ورس (1956)، وان دریش وبلوس (1996)، پورتر(1973)، کشف باسی نه تنها بنیان کنترل میکروبی آفات را پایه ریزی کرد بلکه به طور قابل توجهی کار های لویی پاستور ، روبرت کخ و دیگر افراد پیش گام در زمینه ی میکروبیولوژی را تحت تأثیر قرار داد( به نقل از 2006, Langle).
(1998)Mungnai et al. در جنس Beauveria با توجه به مقایسه توالق rRNA هفت گونه زیر را جا داده اند:

شکل19-2) نمونه کشت شده از قارچ B.bassiana
1-B.bassiana (Bals.)Vuill
2-B.brongniartii DeHoog(1972)
3-B.alba DeHoog(1972)
4-B.vermiconia DeHoog & Rao(1975)

Share this post

Post navigation

You might be interested in...