پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار و مدل رگرسیون خطی


Widget not in any sidebars

439
کل فیلتر
جمع شرکت های عضو نمونه ی آماری
112
مائده
3-5- روش جمع آوری اطلاعات
همانگونه که ذکر شد به علت کثرت شرکت های فعال در بازار سهام ایران ناگریز از انتخاب تعدادی محدود شرکت بورسی می باشیم و برای دستیابی به اطلاعات این شرکت ها از اطلاعات موجود در نرم افزار ره آورد نوین استفاده کرده ایم که همه اطلاعات رسمی و حسابرسی شده شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران را در خود دارد که این اطلاعات بصورت مجزا و دسته بندی شده که حاصل گزارشات سالانه و دوره ای این شرکت ها و نیز اطلاعات معاملات شرکت ها می باشد موجود می باشند. در این روش پژوهگشر دیگر هیچگونه دخل و تصرفی در اطلاعات موجود نمی کند و همان اطلاعات ثبت شده شرکت ها در سازمان بورس در تحلیل ها و نتیجه گیری ها مورد استفاده قرار می گیرند و پژوهشگر تنها با استفاده از قواعد سنجشی آماری نتیجه گیری مورد نظر را دنبال می کند.
به طور روشن و مشخص برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده و همانگونه که ذکر شد از اسناد اطلاعاتی طبقه بندی شده موجود در سازمان بورس و اوراق و بهادار استفاده شده است. این اسناد طبقه بندی شده صورت های مالی شرکت ها را در بر می گیرد که در خود سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و نگهداری می شوند.
3-6- مدل ها و آزمونهای مورد نیاز
3-6-1 رگرسیون خطی
رگرسیون روش آماری است که به بررسی ارتباط دو یا چند متغیر میپردازد که با استفاده از آن میتوان یک متغیر را بر اساس یک یا چند متغیر دیـگر پیشبـینی نمود. حال در صورتیکه یک متغیر مستقل داشته باشیم با مدل رگرسیون خطی ساده و در صورتیکه بیش از یک متغیر مستقل داشته باشیم با مدل رگرسیون چندگانه مواجه میشویم.
الف) رگرسیون ساده
فرض کنید X یک متغیر مستقل، Y یک متغیر وابسته و e متغیر خطا باشد. معادله خط رگرسیون به صورت:
است که در آن پارامترنشان دهنده عرض از مبدا خط رگرسیونی و پارامتر نشان دهنده شیب خط است. در مدل رگرسیونی خطی ساده متغیر مستقل تحت کنترل است و تصادفی نیست در صورتی که متغیر وابسته تصادفی است. با استفاده از تحلیل رگرسیون می توانیم فرض وجود ارتباط بین دو متغیر مستقل و وابسته را آزمون کنیم. به منظور آزمون کردن فرض
“: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار نیست ”
در برابر فرض
“: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار است “
از جدول تجزیه واریانس استفاده می کنیم که به صورت زیر میباشد.
جدول 3-2 تجزیه تحلیل واریانس
منبع تغییرات
مجموع مربعات