پایان نامه درمورد استان گیلان و زیست شناسی


Widget not in any sidebars
5-B.velata Samson & Evans(1982)
6-B.aorpha Samson & Evans(1982)
7-B.caledonica Bissett & Widden
ب) برخی از جدایه های گونه B.bassiana در ایران
1 .جدایه 101 KCF توسط خرازی پاکدل در سال 1352 از روی کرم به جداسازی و با شماره 5026 ثبت شد 102KCF . در سال 1376 از خاک محوطه دانشکده کشاورزی کرج و 103KCF در سال 1377 از روی سن گندم در ارتفاعات کوه قره آقاج ورامین توسط طلایی حسنلویی جداسازی شد(طلایی حسنلویی،1378).
2 .Mcb1 ،Mcb 11 ، Mcb 12، Mcb 18 توسط مجیدی شیلسر (1381) از روی لاروهای مرده ساقه خوار نواری برنج (Cgilo suppressalis Walker ) از مناطق مختلف استان گیلان جمع آوری گردید.
3 .پنج جدایه توسط غزوی (1382) گزارش شد. 3 جدایه آنها برای ملخ های Locusta migratoria.Polysarcus elbursianus Uvarov,L.
Thunberg Dociostarus maroccanus, Chrotogonus trachyptrus Blanchard بیماریزا بودند. جدایه ها از خاک یک باغ گیلاس در فشند کرج باکدIRNA403C، خاک جمع آوری شده از ارتفاعات آتشگاه (محل زمستان گذرانی سن گندم) با کدIRAN440C و از شفیره سر خرطومی حنایی خرما . Rhynchorus ferrugineus Oliv از سراوان با کدIARN441C جدا شده اند و در کلکسیون قارچ های بخش رستنی های موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی نگه داری می شوند.
ج) شکل شناسی و زیست شناسی قارچ
پرگنه قارچ B.bassiana روی سطح محیط کشت کرکدار، پودری و سفید به نظر می رسد. به ندرت سینما به بلندی 5 میلیمتر تشکیل می دهد. رشته های میسیلیومی استوانه ای ، بیرنگ و دارای بند می باشند. رنگ پرگنه سفید بوده و بعداً زرد کمرنگ می شود. یاخته های کنیدیوم زا در قاعده کروی ،فلاسک شکل یا تقریباً استوانه ای هستند.5/3-5/2ˣ6-3 میکرومتر بوده و گوی هاگ را تشکیل می دهند. در انتها به ساقه زانویی دندانه دار به طول 20 و عرض یک میکرومتر ختم می گردند. بعد از مدتی در محیط کشت ، سلول های کنیدیوم زا باریکتر شده و از حالت خوشه ای متراکم آنها کاسته می شود. ممکن است سلول های کنیدیوم زا مستقیماً روی کنیدیوفورها تشکیل گردد اما معمولاً روی سلول های کروی پروفیالید یا ویزیکول قرار می گیرند.(1981،Samson )

شکل20-2) ایزوله از قارچ M.anisopilae
کنیدی ها بیرنگ، با دیواره صاف و کروی هستند. طبق مطالعات (1954)McLeod ،57%اسپورهای B.bassiana کروی(باقطر 4-1 میکرومتر) 43%آنها بیضوی(3-1ˣ5/5-5/1 میکرومتر) می باشند.
B.bassiana بیمارگر اختیاری حشرات است که می تواند در مراحل زندگی ساپروفیتی و پاتوژنیک بقای خود را حفظ نماید(Tanada & Kaya,1993).این قارچ هم در بین قارچ های هوازی و هم خاکزی طبقه بندی شده است همچنین در مزرعه می تواند روی بقایای گیاهی ، مواد آلی ساده مانند پوسته برنج و خرده چوب های جنگلی یا درون لاشه های میزبان زنده بماند.(1998،Dayer )
د) هاگ زایی
در یک محیط مصنوعی ،3 نوع اسپور مختلف بسته به نوع و ترکیب محیط های کشت تولید می کند. کنیدیوم های هوایی سفید و معمولاً کروی هستند وروی محیط کشت جامدیا جسد حشرات تولید می شوند. با توجه به پایداری و استقرار این کنیدیوم های هوایی در شرایط مزرعه ای ، آنها بهترین نماینده های استفاده در کنترل آفات می باشند. به این منظور کشت سطحی قارچ روی محیط کشت جامد یا کشت دو مرحله ای انجام می گیرد. در کشت دو مرحله ای ابتدا میسیلیوم ها در شرایط مایع توسعه یافته سپس برای کنیدیوم زایی به محیط کشت جامد منتقل می گردند. در محیط کشت مایع، اجسام هیفی تک سلولی با دیواره نازک به نام بلاستوسپور همراه میسیلیوم تولید می گردد. بلاستوسپورها، کنیدیوم های هوایی و کنیدیوم های آبی در بیشتر خصوصیات مهم از قبیل زهر آگینی، پایداری، آبگریزی، ترکیب دیواره سلولی و پروتئن های قابل استخراج با اسید فرمیک با یکدیگر فرق دارند.(1998،Dayer) کنیدیوم های غوطه ور نیز یا به طور انفرادی در انتهای سلول های کنیدیوم زای منشاء گرفته از میسیلیوم پدید می آیند یا در نوک لوله های تندشی کوتاه که مستقیماً از بلاستوسپورها خارج می گردند.(1992،Hegedus et al.)
ه) طیف میزبانی
گونه B.bassiana دارای پراکنش جهانی و بزرگترین فهرست میزبانی در بین قارچ های ناقص است، وجود این قارچ روی 700گونه از بندپایان شامل میزبان های مفید وغیر مفید ثبت شده است.اما جدایه های این قارچ از درجه تخصصی بالایی برخوردار هستند.تخصص میزبانی ممکن است با خواص جلد حشره ، نیاز های غذایی قارچ و دفاع سلولی میزبان ارتباط داشته باشد.(1993،Tanada & Kaya )
میزبان های این قارچ عمدتاً از راسته های بالپولک داران ، سخت بالپوشان ، ناجوربالان، جوربالان، دوبالان، راست بالان و کنه ها می باشند.(1980،Austwick)