پایان نامه درمورد ابزار گرداوری اطلاعات و سازمانهای دولتی

1- بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و کاهش هزینه های سازمانها رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه H1 تایید شد ————
2- بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلانغرب و کاهش افزایش خدمات به شهروندان رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه H1 تایید شد ————
Widget not in any sidebars

3- بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و افزایش رضایت شهروندان رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه H1 تایید شد ————
4- بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و کاهش موازی کاری رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه H1 تایید شد ————
5- بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و سرعت ارایه خدمات در سازمانها رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه H1 تایید شد ————
همان گونه که از نتایج جدول بالا مشخص است ، هر پنج فرضیه مطرح شده دراین تحقیق تایید شده است.

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
مقدمه:
با توجه به مطالبی که در فصول قبل مطرح شد و براساس تحلیل داده های بدست آمده از اجرای پرسشنامه ها که در قالب آمار توصیفی و استنباطی در فصل چهارم آمده است، در این فصل سعی شده است تا به بحث و نتیجه گیری سؤالات تحقیق با توجه به نتایج مشابه بدست آمده از تحقیقات پیشین ، بیان مشکلات و محدودیتهای تحقیق و ارایه پیشنهادات پژوهش پرداخته شده است.
5-1- تبیین نتایج تحقیق:
فرضیه اول این پژوهش در مورد اینکه بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و کاهش هزینه های سازمانها رابطه معنادار وجود دارد ، مورد ازمون قرارگرفت و تایید گردید. این یافته با نتایج تحقیق الوندی (1383) همخوانی و همسویی دارد. الوندی در تحقیقی به عنوان “بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت یکپارچه شهری ” به این نتجیه رسیده است که بودجه های سازمانهای دولتی در وضعیتی که مدیریت واحد شهری به جرا دراید ، به خوبی پتسخگوی نیازهای ان را سازمان را نموده و در حال حاضر بخش اعظمی از بودجه و هزینه های سازمان به دلیل عدم اجرای مدیریت یکپارچه دولتی صرف می شود.
فرضیه دوم این پژوهش در مورد اینکه بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و کاهش افزایش خدمات به شهروندان رابطه معنادار وجود دارد، مورد ازمون قرارگرفت و تایید گردید. این یافته با نتایج تحقیق مسعودیان (1384) همخوانی و همسویی دارد. مسعودیان در تحقیق خود با عنوان ” اثربخشی پیاده سازی مدیریت واحد شهری بر رضایت مشتریان در ادارات شهر همدان” به این نتیجه رسیده است که با اجرای مدیریت واحد شهری ، رفت و امدهای غیر ضروری برای شهروندان کاسته شده و بر میزان پاسخگویی کارکنان به مراجعان افزوده می گردد. همچنین وی اعتقاد دارد که تنوع ارایه خدمات در مدیریت واحد شهری به مراجعان افزایش می یابد.
فرضیه سوم این پژوهش در مورد اینکه بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و افزایش رضایت شهروندان رابطه معنادار وجود دارد ، مورد ازمون قرارگرفت و تایید گردید. این یافته با نتایج تحقیق فرشته پور (1381) همخوانی و همسویی دارد. فرشته پور در تحقیق خود با عنوان “بررسی رابطه بین اعمال مدیریت واحد شهری با مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در استانداری خراسان” به این نتیجه رسیده است که اجرای مدیریت واحد شهری سطح و میزان ارتباط یا مراجعان را در سازمانهای دولتی افزایش داده و این موضوع خود موجد رضایت مراجعان و توجه به خواسته های انها می گردد.
فرضیه چهارم این پژوهش در مورد اینکه بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و کاهش موازی کاری رابطه معنادار وجود دارد، مورد ازمون قرارگرفت و تایید گردید. این یافته با نتایج تحقیق محسنیان (1386)همخوانی و همسویی دارد. محسنیان اعتقاد دارد که در حال حاضر یکی از معضلات اصلی ادارات و سازمانهای دولتی کشورمان ، موازی کاری و اجرای طرح ها و پروژه ها به صورت موازی می باشد که بسیاری از انها نیز بدون کار کارشناسی و ارزیابی علمی ونیازسنجی هدفمند از شهروندان صورت می پذیرد. در حالی که با اجرای مدیریت یکپارچه شهری میتوان از میزان این موازی کاریها که اتلاف بودجه و هزینه را به دنبال خواهد داشت ، کاست.
فرضیه پنجم این پژوهش در مورد اینکه بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و سرعت ارایه خدمات در سازمانها رابطه معنادار وجود دارد ، مورد ازمون قرارگرفت و تایید گردید. این یافته با نتایج تحقیق الوندی (1383) همخوانی و همسویی دارد. الوندی در تحقیقی به عنوان “بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت یکپارچه شهری ” به این نتجیه رسیده است که درحال حاضر به لیل عدم رعایت و اجرای مدل مدیریت واحد شهری ، کار مراجعان با تاخیر و موانع زیاد انجام می شود. به اعتقادوی با اعمال مهندسی مجدد و بازبینی مجدد فرایندها می توان به روشهایی دست یافت که حداقل زمان ممکن را برای اعمال و ارایه خدمات به مراجهان به دنبال داشته باشد.
5-2- محدودیتهای تحقیق:
ابزار گرداوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود، حال انکه اگر تحقیقات دیگری با پرسشنامه های متفاوت انجام شود امکان به دست اوردن نتایج متفاوت وجود دارد.
جامعه اماری این تحقیق را کارشناسان و معاونین ادارات و سازمانهای دولتی تشکیل می دهد. به نظر می رسد در صورت تغییر جامعه اماری ، نتایج متفاوتی به دست اید.
تحقیق حاضر در شهرستان گیلان غرب انجام شده است و به نظر می رسد در صورتی که تحقیق حاضر در استان یا شهری دیگر انجام پذیرد ، نتایج دیگری به دست اید.
نمونه اماری این تحقیق برروی 182 نفر از کارشناسان انجام شده است و این امکان دارد که با افزایش یا کاهش حجم نمونه در سایر تحقیقات ، نتایج متفاوتی به دست اید و لذا بایستی در تعمیم دادن نتایج این تحقیق با احتیاط اقدام نمود.
5-3- پیشنهادهای کاربردی تحقیق:
پیشنهاد می شود مدیران ادارات وسازمانهای شهرستان گیلان غرب نسبت به اجرای الگوی مدیریت واحد شهری با توجه به تجارب سایر شهرستانهایی که کم و بیش این مدل را پیاده سازی نموده اند ، اقدام نمایند.