پایان نامه درباره ویژگیها و کنترل


Widget not in any sidebars
کنیدیوفورها به صورت منوفیالید و پلی‌فیالید که اندازه منوفیالید 5-5/2 × 35-10 میکرومتر است. ماکروکنیدیوم ها به فراوانی تشکیل می‌شوند که اغلب 5-3 دیواره دارند بعضی گونه ها 7-6 دیواره دارند. اندازه ماکروکنیدیوم‌های سه دیواره 8 (25/6) 5 × 50 (37) 25 میکرومتر است. سلول انتهایی به صورت ساده تا مخروطی شکل و سلول پایه به صورت پاشنه‌ای شکل تا مخروطی می‌باشد. میکروکنیدیوم‌ها به شکل تخم مرغی تا بیضوی یک یا دو سلولی که اندازه آنها 5 (8/4) 7/3 × 5/17 (5/9) 5 میکرومتر است. کلامیدوسپور به فراوانی به صورت انتهایی یا بینابینی با دیواره صاف به شکل جفت، زنجیره و توده ای تشکیل می‌شوند شرح این گونه باشرح موجود در منابع (Gerlach & Nirenberg 1982; Nelson et al., 1883; Leslie & summerell, 2006) مطابقت داشت. این گونه قبلاً از ایران گزارش شده است. (شکل 3-7).

شکل 3-7 – F. camptoceras: b-a- ماکروکنیدیوم، c- میکروکنیدیوم، d- پلی فیالید، e- منوفیالید منشعب، f- کلامیدوسپور. مقیاس
4- بخش Martiella & Ventricosum
از مشخصات این بخش می‌توان دارا بودن میکرو و ماکروکنیدیوم فراوان، مونوفیالید نازک و بلند و کلامیدوسپور تکی و جفت را نام برد (Gerlach & Nirenberg, 1982; Nelson et al., 1983). در این تحقیق از این بخش سه گونه زیر گزارش می‌شود.
8- Fusarium solani (Mart.) Sacc., Michelina 2:296, 1881.
ویژگیهای پرگنه
میزان رشد پرگنه روی محیط PDA بعد از 14 روز در دمای 25درجه سانتی گراد 8-5/7 سانتی متر است. رنگ سطح زیرین پرگنه روی محیط کشت کرم تا بنفش و دارای میسلیوم هوایی کم تا زیاد می‌باشد.
مشخصات میکروسکوپی
کنیدیوفورهای این گونه به صورت منوفیالید ساده نسبتاً بلند و منشعب که معمولاً کوتاه و اندازه آنها 17 (14-) 10 میکرومتر ، میکروکنیدیوم در این قارچ کم و 2-1 سلولی و اندازه آنها 5 (5/3) 2 × 11 (9-) 7 میکرومتر، ماکروکنیدیوم ها غالباً سه بندی و اندازه آنها 52 (42-) 38 × 5 (5/3) 4 میکرومتر است. کلامیدوسپورها روی محیط PDA و CLA به فراوانی و به صورت منفرد و جفتی تشکیل می شوند (شکل3-8).

شکل 3-8- F. solani : a – ماکروکنیدیوم، b- منوفیالید، c –کلامیدوسپور، d، ماکرو و میکروکنیدیوم
مشخصات جدایه‌های فوق با شرح این گونه در منابع (Booth, 1971; Burgess et al., 1994; Gerlach & Nirenberg, 1982; Nelson et al., 1983; Nirenberg & O′Donnell, 1998; Leslie & Summerell, 2006) مطابقت دارد. F. solani به عنوان عامل بیماریزا در تعدادی از لگوم‌ها، مرکبات، آوکادو، نخود فرنگی، ارکید، فلفل، سیب‌زمینی و بادمجان گزارش شده است. این گونه به عنوان عامل بیوکنترل علیه فرفیون، دارواش و عامل پژمردگی گوجه فرنگی همانند سایر عوامل بیوکنترل مانند Pseudomonas و Trichoderma بکار رفته است (Leslie & Summerell, 2006). این گونه در ایران از گندم، جو، ذرت، یولاف، هندوانه، طالبی، خیار، لوبیا و نخود گزارش شده است (ارشاد، 1388؛ درویش‌نیا و همکاران، 1385). در ایران این گونه به عنوان عامل بیوکنترل علیه گل جالیز بکار رفته است (مظاهری و همکاران، 1372، مهرابی و همکاران، 1377).
Fusarium javanicum Koorders, verh. Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, -9
II. 13: 247-248, 1907.
ویژگیهای پرگنه
میزان رشد پرگنه روی محیط کشت PDA بعد از 14 روز در دمای 25 درجه سانتی‌گراد 5/7-7 سانتی‌متر است. رنگ سطح زیرین پرگنه روی محیط کشت PDA از کرم رنگ تا قهوه‌ای مایل به خاکستری متغیر است که به تدریج به قهوه‌ای مایل به قرمز و در تعدادی از جدایه‌ها به بنفش مایل به قهوه‌ای تغییر پیدا می‌کند. میسلیوم هوایی نسبتاً پراکنده و کرک مانند است و رنگ آن در اغلب جدایه‌ها سفید تا قهوه‌ای روشن و در برخی از جدایه‌ها زرد کمرنگ تا قهوه‌ای کمرنگ می‌باشد.
مشخصات میکروسکوپی
کنیدیوفورها به صورت کنیدیوفور اولیه و کنیدیوفور ثانویه هستند. ابتدا کنیدیوفور اولیه که ساده و غیر منشعب است و به تدریج منشعب شده و روی میسلیوم هوایی تشکیل می‌شود و به دنبال آن کنیدیوفور ثانویه که منشعب است به وجود می‌آید. اندازه مونوفیالیدها 30 (24-) 17 × 3 (5/2-) 2 میکرومتر می‌باشد. میکروکنیدیوم ها به اشکال تخم مرغی، بیضی و دوکی روی منوفیالید‌ها تشکیل می‌شوند. اندازه میکروکنیدیوم‌ها 10 (8-) 6 × 4 (3-) 5/2 میکرومتر است. ماکروکنیدیوم‌ها هلالی شکل و نسبتاً مستقیم هستند. سلول پایه‌ای ساقه دار و سلول انتهایی قلاب مانند و به ندرت نوک تیز یا ضخیم است. ماکروکنیدیوم‌ها 5-3 دیواره و اغلب 3 دیواره دارند. اندازه ماکروکنیدیوم‌های 3 دیواره‌‌ای 36 (28-) 24 5 (4-) 3 میکرومتر است. جدایه‌های این گونه بدون بو می‌باشند. کلامیدوسپور به اشکال گرد تا تخم مرغی به صورت میانی (intercellulary) و انتهایی (interminaly) و بصورت تکی، دو‌تایی و بندرت در زنجیره‌های کوتاه و با دیواره صاف تشکیل می‌شوند (شکل3-9).

شکل 3-9- F. javanicum : b- a- ماکروکنیدیوم، c- میکروکنیدیوم، e- d- منوفیالید، f- کلامیدوسپور
مشخصات جدایه‌های این گونه با شرح موجود در منابع (Gerlach, 1972 ;Booth, 1971 ; Gerlach & Nirenberg, 1982) در مورد گونه فوق مطابقت دارد. این گونه در ایران از روی گندم و جو (عبداللهیان و همکاران، 1388) و از لوبیا، یونجه، سویا و نخود گزارش شده است (عادلی و همکاران، 1391).

Share this post

Post navigation

You might be interested in...